金刚经注音网

楞伽经拼音全文

发布时间:2023-03-19 16:13:11作者:金刚经注音网

 念诵楞伽经可以让我们的生活更加的幸福和快乐,使我们的劫祸和魔难得到消减,也可以为我们化解心中的怨念和伤悲,使我们的心灵更加的纯净和充满阳光,而且通过念诵楞伽经还可以帮助我们增强意志和信心,使我们在面对任何诱惑和挫折时能够保持自己本心和理智。那么楞伽经拼音全文是什么呢?

 楞伽经注音

 uó pó nà wáng quàn qǐng pǐn

 罗婆那王劝请品

 rú shì wǒ wén: yī shí,fú zhù dà hǎi bīn mó luó yé shān dǐng léng jiā chéng zhōng,yǔ dà bǐ qiū zhòng jí dà pú sà zhòng jù。qí zhū pú sà mó hē sà,xī yǐ tōng dá wǔ fǎsān xìngzhū shíwú wǒ,shàn zhī jìng jiè zì xīn xiàn yì,yóu xì wú liàng zì zài sān mèi shén tōng zhū lì,suí zhòng shēng xīn xiàn zhǒng zhǒng xíng fāng biàn diào fú,yī qiè zhū fó shǒu guàn qí dǐng,jiē cóng zhǒng zhǒng zhū fó guó tǔ ér lái cǐ huì。dà huì pú sà mó hē sà wèi qí shàng shǒu。

 如是我闻:一时,佛住大海滨摩罗耶山顶楞伽城中,与大比丘众及大菩萨众俱。其诸菩萨摩诃萨,悉已通达五法、三性、诸识、无我,善知境界自心现义,游戏无量自在三昧神通诸力,随众生心现种种形方便调伏,一切诸佛手灌其顶,皆从种种诸佛国土而来此会。大慧菩萨摩诃萨为其上首。

 ěr shí,shì zūn yú hǎi lóng wáng gōng shuō fǎ,guò qī rì yǐ cóng dà hǎi chū,yǒu wú liàng yì fànshìhù shì zhū tiān lóng děng,fèng yíng yú fú。ěr shí,rú lái jǔ mù,guān jiàn mó luó yé shān léng jiā dài chéng,jí biàn wēi xiào,ér zuò shì yán:" xī zhū rú lái yīng zhèng děng jué,jiē yú cǐ chéng shuō zì suǒ de shèng zhì zhèng fǎ,fēi zhū wài dào yì duó xié jiàn jí yǐ èr chéng xiū xíng jìng jiè。wǒ jīn yì dāng wèi luó pó nà wáng kāi shì cǐ fǎ。"

 尔时,世尊于海龙王宫说法,过七日已从大海出,有无量亿梵、释、护世诸天龙等,奉迎于佛。尔时,如来举目,观见摩罗耶山楞伽大城,即便微笑,而作是言:“昔诸如来应正等觉,皆于此城说自所得圣智证法,非诸外道臆度邪见及以二乘修行境界。我今亦当为罗婆那王开示此法。”

 ěr shí,luó pó nà yè chā wáng,yǐ fú shén lì wén fú yán yīn,yáo zhī rú lái cóng lóng gōng chū,fànshìhù shì tiān lóng wéi rào,jiàn hǎi bō làng,guān qí zhòng huì cáng shí dà hǎi,jìng jiè fēng dòng,zhuǎn shí làng qǐ fā huān xǐ xīn,yú qí chéng zhōng gāo shēng chàng yán:" wǒ dāng yì fú qǐng rù cǐ chéng,lìng wǒ jí yǔ zhū tiān shì rén,yú cháng yè zhōng de dà ráo yì。" zuò shì yǔ yǐ,jí yǔ juàn shǔ chéng huá gōng diàn wǎng shì zūn suǒ。dào yǐ,xià diàn yòu rào sān zā,zuò zhòng jì lè gōng yǎng rú lái。suǒ chí yuè qì jiē shì dà qīng yīn tuó luó bǎo,liú lí děng bǎo yǐ wéi jiān cuò,wú jià shàng yī ér yòng chán guǒ。qí shēng měi miào yīn jié xiāng hè,yú zhōng shuō jì ér zàn fú yuē:

 尔时,罗婆那夜叉王,以佛神力闻佛言音,遥知如来从龙宫出,梵、释、护世天龙围绕,见海波浪,观其众会藏识大海,境界风动,转识浪起;发欢喜心,于其城中高声唱言:“我当诣佛请入此城,令我及与诸天世人,于长夜中得大饶益。”作是语已,即与眷属乘华宫殿往世尊所。到已,下殿右绕三匝,作众伎乐供养如来。所持乐器皆是大青因陀罗宝,琉璃等宝以为间错,无价上衣而用缠裹。其声美妙音节相和,于中说偈而赞佛曰:

 " xīn zì xìng fǎ cáng,wú wǒ lí jiàn gòu,

 “心自性法藏, 无我离见垢,

 zhèng zhì zhī suǒ zhī,yuàn fú wèi xuān shuō。

 证智之所知, 愿佛为宣说。

 shàn fǎ jí wèi shēn,zhèng zhì cháng ān lè,

 善法集为身, 证智常安乐,

 biàn huà zì zài zhě,yuàn rù léng jiā chéng。

 变化自在者, 愿入楞伽城。

 guò qù fó pú sà,jiē céng zhù cǐ chéng,

 过去佛菩萨, 皆曾住此城,

 cǐ zhū yè chā zhòng,yī xīn yuàn tīng fǎ。"

 此诸夜叉众, 一心愿听法。”

 ěr shí,luó pó nà léng jiā wáng,yǐ dōu zhà jiā yīn gē zàn fú yǐ,fù yǐ gē shēng ér shuō sòng yán:

 尔时,罗婆那楞伽王,以都咤迦音歌赞佛已,复以歌声而说颂言:

 " shì zūn yú qī rì,zhù mó jié hǎi zhōng,

 “世尊于七日, 住摩竭海中,

 rán hòu chū lóng gōng,ān xiáng shēng cǐ àn。

 然后出龙宫, 安详升此岸。

 wǒ yǔ zhū cāi nǚ,jí yè chā juàn shǔ,

 我与诸婇女, 及夜叉眷属,

 shū jiā suō lá nà,zhòng zhōng cōng huì zhě,

 输迦娑剌那, 众中聪慧者,

 xī yǐ qí shén lì,wǎng yì rú lái suǒ。

 悉以其神力, 往诣如来所。

 gè xià huá gōng diàn,lǐ jìng shì suǒ zūn,

 各下华宫殿, 礼敬世所尊,

 fù yǐ fú wēi shén,duì fú chēng jǐ míng:

 复以佛威神, 对佛称己名:

 wǒ shì luó chà wáng,shí shǒu luó pó nà,

 我是罗刹王, 十首罗婆那,

 jīn lái yì fú suǒ,yuàn fú shè shòu wǒ,

 今来诣佛所, 愿佛摄受我,

 jí léng jiā chéng zhōng,suǒ yǒu zhū zhòng shēng。

 及楞伽城中, 所有诸众生。

 guò qù wú liàng fú,xián shēng bǎo shān dǐng,

 过去无量佛, 咸升宝山顶,

 zhù léng jiā chéng zhōng,shuō zì suǒ zhèng fǎ。

 住楞伽城中, 说自所证法。

 shì zūn yì yīng ěr,zhù bǐ bǎo yán shān,

 世尊亦应尔, 住彼宝严山,

 pú sà zhòng wéi rào,yǎn shuō qīng jìng fǎ。

 菩萨众围绕, 演说清净法。

 wǒ děng yú jīn rì,jí zhù léng jiā zhòng,

 我等于今日, 及住楞伽众,

 yī xīn gòng yù wén,lí yán zì zhèng fǎ。

 一心共欲闻, 离言自证法。

 wǒ niàn qù lái shì,suǒ yǒu wú liàng fú,

 我念去来世, 所有无量佛,

 pú sà gòng wéi rào,yǎn shuō léng jiā jīng。

 菩萨共围绕, 演说楞伽经。

 cǐ rù léng jiā diǎn,xī fú suǒ chēng zàn,

 此入楞伽典, 昔佛所称赞,

 yuàn fú tóng wǎng zūn,yì wèi zhòng kāi yǎn。

 愿佛同往尊, 亦为众开演。

 qǐng fú wèi āi mǐn,wú liàng yè chā zhòng,

 请佛为哀愍, 无量夜叉众,

 rù bǐ bǎo yán chéng,shuō cǐ miào fǎ mén。

 入彼宝严城, 说此妙法门。

 cǐ miào léng jiā chéng,zhǒng zhǒng bǎo yán shì,

 此妙楞伽城, 种种宝严饰,

 qiáng bì fēi tǔ shí,luó wǎng xī zhēn bǎo。

 墙壁非土石, 罗网悉珍宝。

 cǐ zhū yè chā zhòng,xī céng gōng yǎng fú,

 此诸夜叉众, 昔曾供养佛,

 xiū xíng lí zhū guò,zhèng zhī cháng míng liǎo。

 修行离诸过, 证知常明了。

 yè chā nán nǚ děng,kě yǎng yú dà chéng,

 夜叉男女等, 渴仰于大乘,

 zì xìn mó hē yǎn,yì lè lìng tā zhù。

 自信摩诃衍, 亦乐令他住。

 wéi yuàn wú shàng zūn,wèi zhū luó chà zhòng,

 惟愿无上尊, 为诸罗刹众,

 wèng ěr děng juàn shǔ,wǎng yì léng jiā chéng。

 瓮耳等眷属, 往诣楞伽城。

 wǒ yú qù lái jīn,qín gōng yǎng zhū fú,

 我于去来今, 勤供养诸佛,

 yuàn wén zì zhèng fǎ,jiū jìng dà chéng dào。

 愿闻自证法, 究竟大乘道。

 yuàn fú āi mǐn wǒ,jí zhū yè chā zhòng,

 愿佛哀愍我, 及诸夜叉众,

 gòng zhū fó zǐ děng,rù cǐ léng jiā chéng。

 共诸佛子等, 入此楞伽城。

 wǒ gōng diàn cāi nǚ,jí yǐ zhū yīng luò,

 我宫殿婇女, 及以诸璎珞,

 kě ài wú yōu yuán,yuàn fú āi nà shòu。

 可爱无忧园, 愿佛哀纳受。

 wǒ yú fú pú sà,wú yǒu bù shě wù,

 我于佛菩萨, 无有不舍物,

 nǎi zhì shēn gěi shì,wéi yuàn āi nà shòu。"

 乃至身给侍, 惟愿哀纳受。”

 ěr shí,shì zūn wén shì yǔ yǐ,jí gào zhī yán:" yè chā wáng,guò qù shì zhōng zhū dà dǎo shī,xián āi mǐn rǔ,shòu rǔ quàn qǐng,yì bǎo shān zhōng shuō zì zhèng fǎ wèi lái zhū fú yì fù rú shì。cǐ shì xiū xíng shén shēn guān xíng xiàn fǎ lè zhě zhī suǒ zhù chù,wǒ jí zhū pú sà āi mǐn rǔ gù,shòu rǔ suǒ qǐng。" zuò shì yǔ yǐ,mò rán ér zhù。

 尔时,世尊闻是语已,即告之言:“夜叉王,过去世中诸大导师,咸哀愍汝,受汝劝请,诣宝山中说自证法;未来诸佛亦复如是。此是修行甚深观行现法乐者之所住处,我及诸菩萨哀愍汝故,受汝所请。”作是语已,默然而住。

 shí luó pó nà wáng,jí yǐ suǒ chéng miào huá gōng diàn fèng shī yú fú。fú zuò qí shàng,wáng jí zhū pú sà qián hòu dǎo cóng,wú liàng cāi nǚ gē yǒng zàn tàn,gōng yǎng yú fú wǎng yì bǐ chéng。dào bǐ chéng yǐ,luó pó nà wáng jí zhū juàn shǔ,fù zuò zhǒng zhǒng shàng miào gōng yǎng。yè chā zhòng zhōng tóng nántóng nǚ,yǐ bǎo luó wǎng gōng yǎng yú fú。luó pó nà wáng shī bǎo yīng luò,fèng fú pú sà yǐ guà qí jǐng。ěr shí,shì zūn jí zhū pú sà shòu gōng yǎng yǐ,gè wèi lüè shuō zì zhèng jìng jiè shén shēn zhī fǎ。shí luó pó nà wáng bìng qí juàn shǔ,fù gèng gōng yǎng dà huì pú sà,ér quàn qǐng yán:

 时罗婆那王,即以所乘妙华宫殿奉施于佛。佛坐其上,王及诸菩萨前后导从,无量婇女歌咏赞叹,供养于佛往诣彼城。到彼城已,罗婆那王及诸眷属,复作种种上妙供养。夜叉众中童男、童女,以宝罗网供养于佛。罗婆那王施宝璎珞,奉佛菩萨以挂其颈。尔时,世尊及诸菩萨受供养已,各为略说自证境界甚深之法。时罗婆那王并其眷属,复更供养大慧菩萨,而劝请言:

 " wǒ jīn zhū dà shì,fèng wèn yú shì zūn,

 “我今诸大士, 奉问于世尊,

 yī qiè zhū rú lái,zì zhèng zhì jìng jiè。

 一切诸如来, 自证智境界。

 wǒ yǔ yè chā zhòng,jí cǐ zhū pú sà,

 我与夜叉众, 及此诸菩萨,

 yī xīn yuàn yù wén,shì gù xián quàn qǐng。

 一心愿欲闻, 是故咸劝请。

 rǔ shì xiū xíng zhě,yán lùn zhōng zuì shèng,

 汝是修行者, 言论中最胜,

 shì gù shēng zūn jìng,quàn rǔ qǐng wèn fǎ。

 是故生尊敬, 劝汝请问法。

 zì zhèng qīng jìng fǎ,jiū jìng rù fú dì,

 自证清净法, 究竟入佛地,

 lí wài dào èr chéng,yī qiè zhū guò shī。"

 离外道二乘, 一切诸过失。”

 ěr shí,shì zūn yǐ shén tōng lì,yú bǐ shān zhōng fù gèng huà zuò wú liàng bǎo shān,xī yǐ zhū tiān bǎi qiān wàn yì miào bǎo yán shì。yī yī shān shàng jiē xiàn fú shēn,yī yī fú qián jiē yǒu luó pó nà wáng jí qí zhòng huì,shí fāng suǒ yǒu yī qiè guó tǔ jiē yú zhōng xiàn。yī yī guó zhōng xī yǒu rú lái,yī yī fú qián xián yǒu luó pó nà wáng bìng qí juàn shǔ,léng jiā dài chéng ā shū jiā yuán,rú shì zhuāng yán děng wú yǒu yì。yī yī jiē yǒu dà huì pú sà ér xìng qǐng wèn,fú wèi kāi shì zì zhèng zhì jìng,yǐ bǎi qiān miào yīn shuō cǐ jīng yǐ,fú jí zhū pú sà jiē yú kōng zhōng yǐn ér bù xiàn。luó pó nà wáng wéi zì jiàn shēn zhù běn gōng zhōng,zuò shì sī wéi:" xiàng zhě shì shuí?shuí tīng qí shuō?suǒ jiàn hé wù?shì shuí néng jiàn?fú jí guó chéng zhòng bǎo shān lín,rú shì děng wù jīn hé suǒ zài?wèi mèng suǒ zuò?wèi huàn suǒ chéng?wèi fù yóu rú gān tà pó chéng?wèi yì suǒ jiàn?wèi yàn suǒ huò?wèi rú mèng zhōngshí nǚ shēng zǐ?wèi rú yān yàn xuán huǒ lún yé?" fù gèng sī wéi:" yī qiè zhū fǎ xìng jiē rú shì,wéi shì zì xīn fēn bié jìng jiè,fán fū mí huò bù néng jiě le。wú yǒu néng jiàn,yì wú suǒ jiàn,wú yǒu néng shuō,yì wú suǒ shuō,jiàn fú wén fǎ jiē shì fēn bié。rú xiàng suǒ jiàn bù néng jiàn fú,bù qǐ fēn bié shì zé néng jiàn。"

 尔时,世尊以神通力,于彼山中复更化作无量宝山,悉以诸天百千万亿妙宝严饰。一一山上皆现佛身,一一佛前皆有罗婆那王及其众会,十方所有一切国土皆于中现。一一国中悉有如来,一一佛前咸有罗婆那王并其眷属,楞伽大城阿输迦园,如是庄严等无有异。一一皆有大慧菩萨而兴请问,佛为开示自证智境,以百千妙音说此经已,佛及诸菩萨皆于空中隐而不现。罗婆那王唯自见身住本宫中,作是思惟:“向者是谁?谁听其说?所见何物?是谁能见?佛及国城众宝山林,如是等物今何所在?为梦所作?为幻所成?为复犹如乾闼婆城?为翳所见?为焰所惑?为如梦中、石女生子?为如烟焰旋火轮耶?”复更思惟:“一切诸法性皆如是,唯是自心分别境界,凡夫迷惑不能解了。无有能见,亦无所见,无有能说,亦无所说,见佛闻法皆是分别。如向所见不能见佛,不起分别是则能见。”

 shí,léng jiā wáng xún jí kāi wù,lí zhū zá rǎn,zhèng wéi zì xīn,zhù wú fēn bié wǎng xī suǒ zhǒng shàn gēn lì gù,yú yī qiè fǎ dé rú shí jiàn。bù suí tā wù,néng yǐ zì zhì shàn qiǎo guān chá,yǒng lí yī qiè yì duó xié jiě zhù dà xiū xíng wéi xiū xíng shī,xiàn zhǒng zhǒng shēn shàn dá fāng biàn qiǎo zhī zhū dì shàng zēng jìn xiāng,cháng lè yuǎn lí xīn yì yì shí,duàn sān xiāng xù jiàn,lí wài dào zhí zhuó nèi zì jué wù,rù rú lái cáng,qù yú fú dì。wén xū kōng zhōng jí gōng diàn nèi xián chū shēng yán:" shàn zāi!dài wáng,rú rǔ suǒ xué,zhū xiū xíng zhě yīng rú shì xuéyīng rú shì jiàn,yī qiè rú lái yīng rú shì jiàn。yī qiè zhū fǎ ruò yì jiàn zhě,zé shì duàn jiàn。rǔ yīng yǒng lí xīn yì yì shí,yīng qín guān chá yī qiè zhū fǎ,yīng xiū nèi háng,mò zhe wài jiàn,mò duò èr chéng jí yǐ wài dào。suǒ xiū jù yì,suǒ jiàn jìng jiè,jí suǒ yīng de zhū sān mèi fǎ,rǔ bù yīng lè xì lùn tán xiào,rǔ bù yīng qǐ wéi tuó zhū jiàn,yì bù yīng zhe wáng wèi zì zài,yì bù yīng zhù liù dìng děng zhōng。ruò néng rú shì,jí shì rú shí xiū xíng zhě xíng,néng cuī tā lùn,néng pò è jiàn,néng shě yī qiè wǒ jiàn zhí zhuó,néng yǐ miào huì zhuǎn suǒ yī shí,néng xiū pú sà dà chéng zhī dào,néng rù rú lái zì zhèng zhī dì。rǔ yīng rú shì qín jiā xiū xué,lìng suǒ de fǎ zhuǎn gèng qīng jìng。shàn xiū sān mèi sān mó bō dǐ,mò zhe èr chéngwài dào jìng jiè yǐ wéi shèng lè。rú fán xiū zhě zhī suǒ fēn bié,wài dào zhí wǒ jiàn yǒu wǒ xiāng,jí shí qiú nà ér shēng qǔ zhe。èr chéng jiàn yǒu wú míng yuán xíng,yú xìng kōng zhōng luàn xiǎng fēn bié。léng jiā wáng,cǐ fǎ shū shèng shì dà chéng dào,néng lìng chéng jiù zì zhèng shèng zhì,yú zhū yǒu zhōng shòu shàng miào shēng。léng jiā wáng,cǐ dà chéng xíng pò wú míng yì,miè shí bō làng,bù duò wài dào zhū xié xíng zhōng。léng jiā wáng,wài dào héng zhě zhí zhuó yú wǒ,zuò zhū yì lùn,bù néng yǎn shuō lí zhí zhuójiàn shí xìng èr yì。shàn zāi!léng jiā wáng,rǔ xiān jiàn fú sī wéi cǐ yì,rú shì sī wéi nǎi shì jiàn fú。"

 时,楞伽王寻即开悟,离诸杂染,证唯自心,住无分别;往昔所种善根力故,于一切法得如实见。不随他悟,能以自智善巧观察,永离一切臆度邪解;住大修行为修行师,现种种身善达方便;巧知诸地上增进相,常乐远离心意意识,断三相续见,离外道执著;内自觉悟,入如来藏,趣于佛地。闻虚空中及宫殿内咸出声言:“善哉!大王,如汝所学,诸修行者应如是学、应如是见,一切如来应如是见。一切诸法若异见者,则是断见。汝应永离心意意识,应勤观察一切诸法,应修内行,莫著外见,莫堕二乘及以外道。所修句义,所见境界,及所应得诸三昧法,汝不应乐戏论谈笑,汝不应起围陁诸见,亦不应著王位自在,亦不应住六定等中。若能如是,即是如实修行者行,能摧他论,能破恶见,能舍一切我见执著,能以妙慧转所依识,能修菩萨大乘之道,能入如来自证之地。汝应如是勤加修学,令所得法转更清净。善修三昧三摩钵底,莫著二乘、外道境界以为胜乐。如凡修者之所分别,外道执我见有我相,及实求那而生取著。二乘见有无明缘行,于性空中乱想分别。楞伽王,此法殊胜是大乘道,能令成就自证圣智,于诸有中受上妙生。楞伽王,此大乘行破无明翳,灭识波浪,不堕外道诸邪行中。楞伽王,外道行者执著于我,作诸异论,不能演说离执著、见识性二义。善哉!楞伽王,汝先见佛思惟此义,如是思惟乃是见佛。”

 ěr shí,luó pó nà wáng fù zuò shì niàn:" yuàn wǒ gèng dé fèng jiàn rú lái!rú lái shì zūn yú guān zì zài,lí wài dào fǎ,néng shuō zì zhèng shèng zhì jìng jiè,chāo zhū yìng huà suǒ yīng zuò shì,zhù rú lái dìng,rù sān mèi lè。shì gù shuō míng dà guān xíng shī,yì fù míng wéi dà āi mǐn zhě,néng shāo fán nǎo fēn bié xīn jǐn,zhū fó zǐ zhòng suǒ gòng wéi rào,pǔ rù yī qiè zhòng shēng xīn zhōng,biàn yī qiè chù,jù yī qiè zhì,yǒng lí yī qiē fēn bié shì xiāng。wǒ jīn yuàn dé zhòng jiàn rú lái dà shén tōng lì,yǐ dé jiàn gù,wèi dé zhě dé,yǐ dé bù tuì,lí zhū fēn bié,zhù sān mèi lè,zēng zhǎng mǎn zú rú lái zhì dì。"

 尔时,罗婆那王复作是念:“愿我更得奉见如来!如来世尊于观自在,离外道法,能说自证圣智境界,超诸应化所应作事,住如来定,入三昧乐。是故说名大观行师,亦复名为大哀愍者,能烧烦恼分别薪尽,诸佛子众所共围绕,普入一切众生心中,遍一切处,具一切智,永离一切分别事相。我今愿得重见如来大神通力,以得见故,未得者得,已得不退,离诸分别,住三昧乐,增长满足如来智地。”

 ěr shí,shì zūn zhī léng jiā wáng jí dāng zhèng wù wú shēng fǎ rěn,wèi āi mǐn gù biàn xiàn qí shēn,lìng suǒ huà shì hái fù rú běn。shí shí tóu wáng jiàn suǒ céng dǔ,wú liàng shān chéng xī bǎo zhuāng yán yī yī chéng zhōng jiē yǒu rú lái yīng zhèng děng jué,sān shí èr xiāng yǐ yán qí shēn zì jiàn qí shēn biàn zhū fú qián,xī yǒu dà huìyè chā wéi rào shuō zì zhèng zhì suǒ xíng zhī fǎ yì jiàn shí fāng zhū fó guó tǔ,rú shì děng shì xī wú yǒu bié。

 尔时,世尊知楞伽王即当证悟无生法忍,为哀愍故便现其身,令所化事还复如本。时十头王见所曾睹,无量山城悉宝庄严;一一城中皆有如来应正等觉,三十二相以严其身;自见其身遍诸佛前,悉有大慧、夜叉围绕说自证智所行之法;亦见十方诸佛国土,如是等事悉无有别。

 ěr shí,shì zūn pǔ guān zhòng huì,yǐ huì yǎn guān,fēi ròu yǎn guān,rú shī zi wáng fèn xùn huí xì xīn rán dà xiào。yú qí méi jiānbì xié yāo jǐng jí yǐ jiān bì dé zì zhī zhōng,yī yī máo kǒng jiē fàng wú liàng miào sè guāng míng,rú hóng tuō huī,rú rì shū guāng,yì rú jié huǒ měng yàn chì rán。shí xū kōng zhōng fànshìsì tiān,yáo jiàn rú lái zuò rú xū mí léng jiā shān dǐng xīn rán dà xiào。ěr shí,zhū pú sà jí zhū tiān zhòng xián zuò shì niàn:" rú lái shì zūn yú fǎ zì zài,hé yīn yuán gù xīn rán dà xiào,shēn fàng guāng míng mò rán bù dòng,zhù zì zhèng jìng rù sān mèi lè,rú shī zi wáng zhōu huí gù shì,guān luó pó nà,niàn rú shí fǎ?"

 尔时,世尊普观众会,以慧眼观,非肉眼观,如师子王奋迅回盻欣然大笑。于其眉间、髀胁腰颈及以肩臂德字之中,一一毛孔皆放无量妙色光明,如虹拖晖,如日舒光,亦如劫火猛焰炽然。时虚空中梵、释、四天,遥见如来坐如须弥楞伽山顶欣然大笑。尔时,诸菩萨及诸天众咸作是念:“如来世尊于法自在,何因缘故欣然大笑,身放光明默然不动,住自证境入三昧乐,如师子王周回顾视,观罗婆那,念如实法?”

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,xiān shòu luó pó nà wáng qǐng fù zhī pú sà zhòng huì zhī xīn,jí guān wèi lái yī qiè zhòng shēng,jiē xī lè zhe yǔ yán wén zì,suí yán qǔ yì ér shēng mí huò,zhí qǔ èr chéngwài dào zhī xíng。huò zuò shì niàn:" shì zūn yǐ lí zhū shí jìng jiè,hé yīn yuán gù xīn rán dà xiào?" wèi duàn bǐ yí ér wèn yú fú,fú jí gào yán:" shàn zāi!dà huì,shàn zāi!dà huì,rǔ guān shì jiān,mǐn zhū zhòng shēng,yú sān shì zhōng è jiàn suǒ chán,yù lìng kāi wù ér wèn yú wǒ。zhū zhì huì rén wéi lì zì tā,néng zuò shì wèn。dà huì,cǐ léng jiā wáng,céng wèn guò qù yī qiè rú lái yīng zhèng děng jué èr zhǒng zhī yì,jīn yì yù wèn,wèi lái yì ěr。cǐ èr zhǒng yì chā bié zhī xiāng,yī qiè èr chéng jí zhū wài dào jiē bù néng cè。"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,先受罗婆那王请;复知菩萨众会之心,及观未来一切众生,皆悉乐著语言文字,随言取义而生迷惑,执取二乘、外道之行。或作是念:“世尊已离诸识境界,何因缘故欣然大笑?”为断彼疑而问于佛,佛即告言:“善哉!大慧,善哉!大慧,汝观世间,愍诸众生,于三世中恶见所缠,欲令开悟而问于我。诸智慧人为利自他,能作是问。大慧,此楞伽王,曾问过去一切如来应正等觉二种之义,今亦欲问,未来亦尔。此二种义差别之相,一切二乘及诸外道皆不能测。”

 ěr shí,rú lái zhī léng jiā wáng yù wèn cǐ yì,ér gào zhī yuē:" léng jiā wáng,rǔ yù wèn wǒ,yí yīng sù wèn。wǒ dāng wèi rǔ fēn bié jiě shì,mǎn rǔ suǒ yuàn,lìng rǔ huān xǐ。néng yǐ zhì huì sī wéi guān chá,lí zhū fēn bié,shàn zhī zhū dì,xiū xí duì zhì,zhèng zhēn shí yì,rù sān mèi lè,wèi zhū rú lái zhī suǒ shè shòu zhù shē mó tā lè,yuǎn lí èr chéng sān mèi guò shī zhù yú bù dòngshàn huìfǎ yún pú sà zhī dì,néng rú shí zhī zhū fǎ wú wǒ。dāng yú dà bǎo lián huá gōng zhōng,yǐ sān mèi shuǐ ér guàn qí dǐng,fù xiàn wú liàng lián huá wéi rào,wú shù pú sà yú zhōng zhǐ zhù,yǔ zhū zhòng huì dì xiāng zhān shì,rú shì jìng jiè bù kě sī yì。léng jiā wáng,rǔ qǐ yī fāng biàn xíng zhù xiū xíng dì,fù qǐ wú liàng zhū fāng biàn xíng。rǔ dìng dàng dé rú shàng suǒ shuō bù sī yì shì,chù rú lái wèi,suí xíng yìng wù。rǔ suǒ dāng de,yī qiè èr chéng jí zhū wài dàofàn shì tiān děng suǒ wèi zēng jiàn。"

 尔时,如来知楞伽王欲问此义,而告之曰:“楞伽王,汝欲问我,宜应速问。我当为汝分别解释,满汝所愿,令汝欢喜。能以智慧思惟观察,离诸分别,善知诸地,修习对治,证真实义,入三昧乐,为诸如来之所摄受;住奢摩他乐,远离二乘三昧过失;住于不动、善慧、法云菩萨之地,能如实知诸法无我。当于大宝莲华宫中,以三昧水而灌其顶,复现无量莲华围绕,无数菩萨于中止住,与诸众会递相瞻视,如是境界不可思议。楞伽王,汝起一方便行住修行地,复起无量诸方便行。汝定当得如上所说不思议事,处如来位,随形应物。汝所当得,一切二乘及诸外道、梵释天等所未曾见。”

 ěr shí,léng jiā wáng méng fú xǔ yǐ,jí yú qīng jìng guāng míng rú dà lián huá bǎo shān dǐng shàng cóng zuò ér qǐ,zhū cāi nǚ zhòng zhī suǒ wéi rào,huà zuò wú liàng zhǒng zhǒng sè huá,zhǒng zhǒng sè xiāngmò xiāngtú xiāng,zhuàng fān xiǎn gàiguān pèi yīng luò,jí yú shì jiān wèi zēng jiàn wén zhǒng zhǒng shèng miào zhuāng yán zhī jù。yòu fù huà zuò yù jiè suǒ yǒu zhǒng zhǒng wú liàng zhū yīn yuè qì,guò zhū tiānlónggān tà pó děng yī qiè shì jiān zhī suǒ yǒu zhě。yòu fù huà zuò shí fāng fó tǔ xī suǒ céng jiàn zhū yīn yuè qì。yòu fù huà zuò dà bǎo luó wǎng,biàn fù yī qiè fú pú sà shàng。fù xiàn zhǒng zhǒng shàng miào yī fú,jiàn lì zhuàng fān yǐ wéi gōng yǎng。zuò shì shì yǐ,jí shēng xū kōng gāo qī duō luó shù,yú xū kōng zhōng fù yǔ zhǒng zhǒng zhū gōng yǎng yún,zuò zhū yīn yuè,cóng kōng ér xià。jí zuò dì èr rì diàn guāng míng rú dà lián huá bǎo shān dǐng shàng,huān xǐ gōng jìng ér zuò shì yán:" wǒ jīn yù wèn rú lái èr yì。rú shì èr yì,wǒ yǐ céng wèn guò qù rú lái yīng zhèng děng jué,bǐ fú shì zūn yǐ wèi wǒ shuō。wǒ jīn yì yù wèn yú shì yì,wéi yuàn rú lái wèi wǒ xuān shuō。shì zūn,biàn huà rú lái shuō cǐ èr yì,fēi gēn běn fú。gēn běn fó shuō sān mèi lè jìng,bù shuō xū wàng fēn bié suǒ xíng。shàn zāi!shì zūn yú fǎ zì zài,wéi yuàn āi mǐn shuō cǐ èr yì,yī qiè fó zǐ xīn jiē lè wén。"

 尔时,楞伽王蒙佛许已,即于清净光明如大莲华宝山顶上从座而起,诸婇女众之所围绕,化作无量种种色华,种种色香、末香、涂香,幢幡幰盖、冠佩璎珞,及余世间未曾见闻种种胜妙庄严之具。又复化作欲界所有种种无量诸音乐器,过诸天、龙、乾闼婆等一切世间之所有者。又复化作十方佛土昔所曾见诸音乐器。又复化作大宝罗网,遍覆一切佛菩萨上。复现种种上妙衣服,建立幢幡以为供养。作是事已,即升虚空高七多罗树,于虚空中复雨种种诸供养云,作诸音乐,从空而下。即坐第二日电光明如大莲华宝山顶上,欢喜恭敬而作是言:“我今欲问如来二义。如是二义,我已曾问过去如来应正等觉,彼佛世尊已为我说。我今亦欲问于是义,唯愿如来为我宣说。世尊,变化如来说此二义,非根本佛。根本佛说三昧乐境,不说虚妄分别所行。善哉!世尊于法自在,唯愿哀愍说此二义,一切佛子心皆乐闻。”

 ěr shí,shì zūn gào bǐ wáng yán:" rǔ yīng wèn wǒ,dāng wèi rǔ shuō。"

 尔时,世尊告彼王言:“汝应问我,当为汝说。”

 shí,yè chā wáng gèng zhe zhǒng zhǒng bǎo guān yīng luò,zhū zhuāng yán jù yǐ yán qí shēn,ér zuò shì yán:" rú lái cháng shuō,fǎ shàng yīng shě,hé kuàng fēi fǎ!yún hé dé shě cǐ èr zhǒng fǎ?hé zhě shì fǎ?hé zhě fēi fǎ?fǎ ruò yīng shě,yún hé yǒu èr?yǒu èr jí duò fēn bié xiāng zhòng。yǒu tǐ wú tǐ,shì shí fēi shí,rú shì yī qiè jiē shì fēn bié,bù néng le zhī ā lài yē shí wú chā bié xiāng,rú máo lún zhù,fēi jìng zhì jìng。fǎ xìng rú shì,yún hé kě shě?"

 时,夜叉王更著种种宝冠璎珞,诸庄严具以严其身,而作是言:“如来常说,法尚应舍,何况非法!云何得舍此二种法?何者是法?何者非法?法若应舍,云何有二?有二即堕分别相中。有体无体,是实非实,如是一切皆是分别,不能了知阿赖耶识无差别相,如毛轮住,非净智境。法性如是,云何可舍?”

 ěr shí,fú gào léng jiā wáng yán:" léng jiā wáng,rǔ qǐ bú jiàn píng děng wú cháng bài huài zhī fǎ,fán fū yú zhōng wàng shēng fēn bié。rǔ jīn hé gù bù rú shì zhī fǎ yǔ fēi fǎ chā bié zhī xiāng?cǐ shì fán fū zhī suǒ fēn bié,fēi zhèng zhì jiàn。fán fū duò zài zhǒng zhǒng xiāng zhòng,fēi zhū zhèng zhě。léng jiā wáng,rú shāo gōng diànyuán lín jiàn zhǒng zhǒng yàn,huǒ xìng shì yī,suǒ chū guāng yàn yóu xīn lì gù,cháng duǎn dà xiǎo gè gè chā bié。rǔ jīn yún hé bù rú shì zhī fǎ yǔ fēi fǎ chā bié zhī xiāng?léng jiā wáng,rú yī zhǒng zi shēng yájīngzhīyè jí yǐ huá guǒ wú liàng chā bié,wài fǎ rú shì,nèi fǎ yì rán wèi wú míng wèi yuán,shēng yùn jiè chù yī qiè zhū fǎ,yú sān jiè zhōng shòu zhū qù shēng,yǒu kǔ lèhǎo chǒuyǔ mò xíng zhǐ gè gè chā bié。yòu rú zhū shí xiàng suī shì yī,suí yú jìng jiè yǒu shàng zhōng xiàrǎn jìngshàn è zhǒng zhǒng chā bié。léng jiā wáng,fēi dàn rú shàng fǎ yǒu chā bié,zhū xiū xíng zhě xiū guān xíng shí,zì zhì suǒ xíng yì fù jiàn yǒu chā bié zhī xiāng,kuàng fǎ yǔ fēi fǎ ér wú zhǒng zhǒng chā bié fēn bié?léng jiā wáng,fǎ yǔ fēi fǎ chā bié xiāng zhě,dāng zhī xī shì xiāng fēn bié gù。

 尔时,佛告楞伽王言:“楞伽王,汝岂不见瓶等无常败坏之法,凡夫于中妄生分别。汝今何故不如是知法与非法差别之相?此是凡夫之所分别,非证智见。凡夫堕在种种相中,非诸证者。楞伽王,如烧宫殿、园林见种种焰,火性是一,所出光焰由薪力故,长短大小各各差别。汝今云何不如是知法与非法差别之相?楞伽王,如一种子生芽、茎、枝、叶及以华果无量差别,外法如是,内法亦然;谓无明为缘,生蕴界处一切诸法,于三界中受诸趣生,有苦乐、好丑、语默行止各各差别。又如诸识相虽是一,随于境界有上中下、染净、善恶种种差别。楞伽王,非但如上法有差别,诸修行者修观行时,自智所行亦复见有差别之相,况法与非法而无种种差别分别?楞伽王,法与非法差别相者,当知悉是相分别故。

 " léng jiā wáng,hé zhě shì fǎ?suǒ wèi èr chéng jí zhū wài dào xū wàng fēn bié,shuō yǒu shí děng wéi zhū fǎ yīn。rú shì děng fǎ yīng shě yīng lí,bù yīng yú zhōng fēn bié qǔ xiāng jiàn zì xīn fǎ xìng zé wú zhí zhuó。píng děng zhū wù,fán yú suǒ qǔ,běn wú yǒu tǐ。zhū guān xíng rén yǐ pí bō shě nà rú shí guān chá,míng shě zhū fǎ。léng jiā wáng,hé zhě shì fēi fǎ?suǒ wèi zhū fǎ wú xìng wú xiāng,yǒng lí fēn bié。rú shí jiàn zhě,ruò yǒu ruò wú rú shì jìng jiè bǐ jiē bù qǐ,shì míng shě fēi fǎ。fù yǒu fēi fǎ,suǒ wèi tù jiǎoshí nǚ ér děng,jiē wú xìng xiāng bù kě fēn bié,dàn suí shì sú shuō yǒu míng zì,fēi rú píng děng ér kě qǔ zhe yǐ bǐ fēi shì shí zhī suǒ qǔ,rú shì fēn bié yì yīng shě lí。shì míng shě fǎ jí shě fēi fǎ。léng jiā wáng,rǔ xiān suǒ wèn,wǒ yǐ shuō jìng。

 “楞伽王,何者是法?所谓二乘及诸外道虚妄分别,说有实等为诸法因。如是等法应舍应离,不应于中分别取相;见自心法性则无执著。瓶等诸物,凡愚所取,本无有体。诸观行人以毗钵舍那如实观察,名舍诸法。楞伽王,何者是非法?所谓诸法无性无相,永离分别。如实见者,若有若无如是境界彼皆不起,是名舍非法。复有非法,所谓兔角、石女儿等,皆无性相不可分别,但随世俗说有名字,非如瓶等而可取著;以彼非是识之所取,如是分别亦应舍离。是名舍法及舍非法。楞伽王,汝先所问,我已说竟。

 " léng jiā wáng,bǐ zhū rú lái yǐ wèi wǒ shuō。wèi lái yì rán,wǒ yì tóng bǐ。bǐ zhū fó fǎ jiē lí fēn bié,yǐ chū yī qiē fēn bié xì lùn,fēi rú sè xiàng,wéi zhì néng zhèng,wèi lìng zhòng shēng de ān lè gù ér yǎn shuō fǎ,yǐ wú xiāng zhì shuō míng rú lái。shì gù rú lái yǐ zhì wèi tǐ,zhì wèi shēn gù bù kě fēn bié,bù kě yǐ suǒ fēn bié,bù kě yǐ wǒrénzhòng shēng xiàng fēn bié。hé gù bù néng fēn bié?yǐ yì shí yīn jìng jiè qǐ qǔ sè xíng xiāng,shì gù lí néng fēn bié,yì lí suǒ fēn bié。

 “楞伽王,汝言:‘我于过去诸如来所已问是义,彼诸如来已为我说。’楞伽王,汝言:‘过去但是分别,未来亦然,我亦同彼。’楞伽王,彼诸佛法皆离分别,已出一切分别戏论,非如色相,唯智能证,为令众生得安乐故而演说法,以无相智说名如来。是故如来以智为体,智为身故不可分别,不可以所分别,不可以我、人、众生相分别。何故不能分别?以意识因境界起取色形相,是故离能分别,亦离所分别。

 " léng jiā wáng,pì rú bì shàng cǎi huà zhòng shēng,wú yǒu jué zhī shì jiān zhòng shēng xī yì rú shì wú yè wú bào,zhū fǎ yì rán wú wén wú shuō。léng jiā wáng,shì jiān zhòng shēng yóu rú biàn huà,fán fū wài dào bù néng le dá。léng jiā wáng,néng rú shì jiàn,míng wéi zhèng jiàn ruò tā jiàn zhě,míng fēn bié jiàn yóu fēn bié gù,qǔ zhe yú èr。léng jiā wáng,pì rú yǒu rén yú shuǐ jìng zhōng zì jiàn qí xiàng,yú dēng yuè zhōng zì jiàn qí yǐng,yú shān gǔ zhōng zì wén qí xiǎng,biàn shēng fēn bié ér qǐ qǔ zhe。cǐ yì rú shì,fǎ yǔ fēi fǎ wéi shì fēn bié yóu fēn bié gù bù néng shě lí,dàn gèng zēng zhǎng yī qiè xū wàng,bù dé jì miè。jì miè zhě suǒ wèi yī yuán,yī yuán zhě shì zuì shèng sān mèi,cóng cǐ néng shēng zì zhèng shèng zhì,yǐ rú lái cáng ér wèi jìng jiè。"

 “楞伽王,譬如壁上彩画众生,无有觉知;世间众生悉亦如是无业无报,诸法亦然无闻无说。楞伽王,世间众生犹如变化,凡夫外道不能了达。楞伽王,能如是见,名为正见;若他见者,名分别见;由分别故,取著于二。楞伽王,譬如有人于水镜中自见其像,于灯月中自见其影,于山谷中自闻其响,便生分别而起取著。此亦如是,法与非法唯是分别;由分别故不能舍离,但更增长一切虚妄,不得寂灭。寂灭者所谓一缘,一缘者是最胜三昧,从此能生自证圣智,以如来藏而为境界。”

 jí yī qiè fǎ pǐn yī

 集一切法品·一

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà yǔ mó dì pú sà,jù yóu yī qiè zhū fó guó tǔ,chéng fú shén lì,cóng zuò ér qǐ,piān tǎn yòu jiān,yòu xī zhe dì,xiàng fú hé zhǎng,qū gōng gōng jìng,ér shuō sòng yán:

 尔时,大慧菩萨摩诃萨与摩帝菩萨,俱游一切诸佛国土,承佛神力,从座而起,偏袒右肩,右膝著地,向佛合掌,曲躬恭敬,而说颂言:

 " shì jiān lí shēng miè,pì rú xū kōng huá,

 “世间离生灭, 譬如虚空华,

 zhì bù dé yǒu wú,ér xìng dà bēi xīn。

 智不得有无, 而兴大悲心。

 yī qiè fǎ rú huàn,yuǎn lí yú xīn shí,

 一切法如幻, 远离于心识,

 zhì bù dé yǒu wú,ér xìng dà bēi xīn。

 智不得有无, 而兴大悲心。

 shì jiān héng rú mèng,yuǎn lí yú duàn cháng,

 世间恒如梦, 远离于断常,

 zhì bù dé yǒu wú,ér xìng dà bēi xīn。

 智不得有无, 而兴大悲心。

 zhī rén fǎ wú wǒ,fán nǎo jí ěr yàn,

 知人法无我, 烦恼及尔焰,

 cháng qīng jìng wú xiāng,ér xìng dà bēi xīn。

 常清净无相, 而兴大悲心。

 fú bú zhù niè pán,niè pán bú zhù fú,

 佛不住涅槃, 涅槃不住佛,

 yuǎn lí jué bù jué,ruò yǒu ruò fēi yǒu。

 远离觉不觉, 若有若非有。

 fǎ shēn rú huàn mèng,yún hé kě chēng zàn?

 法身如幻梦, 云何可称赞?

 zhī wú xìng wú shēng,nǎi míng chēng zàn fú。

 知无性无生, 乃名称赞佛。

 fú wú gēn jìng xiāng,bú jiàn míng jiàn fú,

 佛无根境相, 不见名见佛,

 yún hé yú mù ní,ér néng yǒu zàn huǐ?

 云何于牟尼, 而能有赞毁?

 ruò jiàn yú mù ní,jì jìng yuǎn lí shēng,

 若见于牟尼, 寂静远离生,

 shì rén jīn hòu shì,lí zhe wú suǒ jiàn。"

 是人今后世, 离著无所见。”

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,jì zàn fú yǐ,zì shuō xìng míng:

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,偈赞佛已,自说姓名:

 " wǒ míng wéi dà huì,tōng dá yú dà chéng,

 “我名为大慧, 通达于大乘,

 jīn yǐ bǎi bā yì,yǎng zī zūn zhōng shàng。"

 今以百八义, 仰咨尊中上。”

 shí,shì jiān jiě wén shì yǔ yǐ,pǔ guān zhòng huì ér shuō shì yán:

 时,世间解闻是语已,普观众会而说是言:

 " rǔ děng zhū fó zǐ,jīn jiē zì suǒ wèn,

 “汝等诸佛子, 今皆恣所问,

 wǒ dāng wèi rǔ shuō,zì zhèng zhī jìng jiè。"

 我当为汝说, 自证之境界。”

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,méng fú xǔ yǐ,dǐng lǐ fó zú,yǐ sòng wèn yuē:

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,蒙佛许已,顶礼佛足,以颂问曰:

 " yún hé qǐ jì dù?yún hé jìng jì dù?

 “云何起计度? 云何净计度?

 yún hé qǐ mí huò?yún hé jìng mí huò?

 云何起迷惑? 云何净迷惑?

 yún hé míng fó zǐ?jí wú yǐng cì dì?

 云何名佛子? 及无影次第?

 yún hé shā tǔ huà,xiāng jí zhū wài dào?

 云何刹土化, 相及诸外道?

 jiě tuō zhì hé suǒ?shuí fù shuí néng jiě?

 解脱至何所? 谁缚谁能解?

 yún hé chán jìng jiè?hé gù yǒu sān shèng?

 云何禅境界? 何故有三乘?

 bǐ yǐ hé yuán shēng?hé zuò hé néng zuò?

 彼以何缘生? 何作何能作?

 shuí shuō èr jù yì?yún hé zhū yǒu qǐ?

 谁说二俱异? 云何诸有起?

 yún hé wú sè dìng,jí yǔ miè jǐn dìng?

 云何无色定, 及与灭尽定?

 yún hé wéi xiǎng miè?yún hé cóng dìng jué?

 云何为想灭? 云何从定觉?

 yún hé suǒ zuò shēng,jìn qù jí chí shēn?

 云何所作生, 进去及持身?

 yún hé jiàn zhū wù?yún hé rù zhū dì?

 云何见诸物? 云何入诸地?

 yún hé yǒu fó zǐ?shuí néng pò sān yǒu?

 云何有佛子? 谁能破三有?

 hé chǔ shēn yún hé?shēng fù zhù hé chǔ?

 何处身云何? 生复住何处?

 yún hé de shén tōng,zì zài jí sān mèi?

 云何得神通, 自在及三昧?

 sān mèi xīn hé xiāng?yuàn fú wèi wǒ shuō。

 三昧心何相? 愿佛为我说。

 yún hé míng cáng shí?yún hé míng yì shí?

 云何名藏识? 云何名意识?

 yún hé qǐ zhū jiàn?yún hé tuì zhū jiàn?

 云何起诸见? 云何退诸见?

 yún hé xìng fēi xìng?yún hé wéi shì xīn?

 云何姓非姓? 云何唯是心?

 hé yīn jiàn lì xiāng?yún hé chéng wú wǒ?

 何因建立相? 云何成无我?

 yún hé wú zhòng shēng?yún hé suí sú shuō?

 云何无众生? 云何随俗说?

 yún hé dé bù qǐ,cháng jiàn jí duàn jiàn?

 云何得不起, 常见及断见?

 yún hé fú wài dào,qí xiāng bù xiāng wéi?

 云何佛外道, 其相不相违?

 hé gù dāng lái shì,zhǒng zhǒng zhū yì bù?

 何故当来世, 种种诸异部?

 yún hé wéi xìng kōng?yún hé chà nà miè?

 云何为性空? 云何刹那灭?

 tāi cáng yún hé qǐ?yún hé shì bù dòng?

 胎藏云何起? 云何世不动?

 yún hé zhū shì jiān,rú huàn yì rú mèng,

 云何诸世间, 如幻亦如梦,

 gān chéng jí yáng yàn,nǎi zhì shuǐ zhōng yuè?

 乾城及阳焰, 乃至水中月?

 yún hé pú tí fēn?jué fēn cóng hé qǐ?

 云何菩提分? 觉分从何起?

 yún hé guó tǔ luàn?hé gù jiàn zhū yǒu?

 云何国土乱? 何故见诸有?

 yún hé zhī shì fǎ?yún hé lí wén zì?

 云何知世法? 云何离文字?

 yún hé rú kōng huá,bù shēng yì bù miè?

 云何如空华, 不生亦不灭?

 zhēn rú yǒu jǐ zhǒng?zhū dù xīn yǒu jǐ?

 真如有几种? 诸度心有几?

 yún hé rú xū kōng?yún hé lí fēn bié?

 云何如虚空? 云何离分别?

 yún hé dì cì dì?yún hé dé wú yǐng?

 云何地次第? 云何得无影?

 hé zhě èr wú wǒ?yún hé suǒ zhī jìng?

 何者二无我? 云何所知净?

 shèng zhì yǒu jǐ zhǒng,jiè zhòng shēng yì rán?

 圣智有几种, 戒众生亦然?

 mó ní děng zhū bǎo,sī bìng yún hé chū?

 摩尼等诸宝, 斯并云何出?

 shuí qǐ yú yǔ yán,zhòng shēng jí zhū wù?

 谁起于语言, 众生及诸物?

 míng chù yǔ jì shù,shuí zhī suǒ xiǎn shì?

 明处与伎术, 谁之所显示?

 jiā tā yǒu jǐ zhǒng,cháng xíng jù yì rán?

 伽他有几种, 长行句亦然?

 dào lǐ jǐ bù tóng?jiě shì jǐ chā bié?

 道理几不同? 解释几差别?

 yǐn shí shì shuí zuò?ài yù yún hé qǐ?

 饮食是谁作? 爱欲云何起?

 yún hé zhuàn lún wáng,jí yǐ zhū xiǎo wáng?

 云何转轮王, 及以诸小王?

 yún hé wáng shǒu hù?tiān zhòng jǐ zhǒng bié?

 云何王守护? 天众几种别?

 dì rì yuè xīng xiù,sī děng bìng shì hé?

 地日月星宿, 斯等并是何?

 jiě tuō yǒu jǐ zhǒng?xiū xíng shī fù jǐ?

 解脱有几种? 修行师复几?

 yún hé ā shé lí?dì zǐ jǐ chā bié?

 云何阿阇梨? 弟子几差别?

 rú lái yǒu jǐ zhǒng,běn shēng shì yì rán?

 如来有几种, 本生事亦然?

 zhòng mó jí yì xué,rú shì gè yǒu jǐ?

 众魔及异学, 如是各有几?

 zì xìng jǐ zhǒng yì?xīn yǒu jǐ zhǒng bié?

 自性几种异? 心有几种别?

 yún hé wéi jiǎ shè?yuàn fú wèi kāi yǎn。

 云何唯假设? 愿佛为开演。

 yún hé wéi fēng yún?niàn zhì hé yīn yǒu?

 云何为风云? 念智何因有?

 téng shù děng háng liè,cǐ bìng shuí néng zuò?

 藤树等行列, 此并谁能作?

 yún hé xiàng mǎ shòu?hé yīn ér bǔ qǔ?

 云何象马兽? 何因而捕取?

 yún hé bēi lòu rén?cǐ bìng shuí néng zuò?

 云何卑陋人? 此并谁能作?

 yún hé liù shí shè?yún hé yī chǎn tí?

 云何六时摄? 云何一阐提?

 nǚ nán jí bù nán,cǐ bìng yún hé shēng?

 女男及不男, 此并云何生?

 yún hé xiū xíng jìn?yún hé xiū xíng tuì?

 云何修行进? 云何修行退?

 yú jiā shī yǒu jǐ,lìng rén zhù qí zhōng?

 瑜伽师有几, 令人住其中?

 zhòng shēng shēng zhū qù,hé xíng hé sè xiàng?

 众生生诸趣, 何形何色相?

 fù ráo dà zì zài,cǐ fù hé yīn dé?

 富饶大自在, 此复何因得?

 yún hé shì jiā zhǒng?yún hé gān zhè zhǒng?

 云何释迦种? 云何甘蔗种?

 xiān rén zhǎng kǔ xíng,shì shuí zhī jiào shòu?

 仙人长苦行, 是谁之教授?

 hé yīn fú shì zūn,yī qiè shā zhōng xiàn,

 何因佛世尊, 一切刹中现,

 yì míng zhū sè lèi,fó zǐ zhòng wéi rào?

 异名诸色类, 佛子众围绕?

 hé yīn bù shí ròu?hé yīn lìng duàn ròu?

 何因不食肉? 何因令断肉?

 shí ròu zhū zhòng shēng,yǐ hé yīn gù shí?

 食肉诸众生, 以何因故食?

 hé gù zhū guó tǔ,yóu rú rì yuè xíng,

 何故诸国土, 犹如日月形,

 xū mí jí lián huá,wàn zì shī zi xiàng?

 须弥及莲华, 卍字师子像?

 hé gù zhū guó tǔ,rú yīn tuó luó wǎng,

 何故诸国土, 如因陀罗网,

 fù zhù huò cè zhù,yī qiè bǎo suǒ chéng?

 覆住或侧住, 一切宝所成?

 hé gù zhū guó tǔ,wú gòu rì yuè guāng,

 何故诸国土, 无垢日月光,

 huò rú huá guǒ xíng,kōng hóu xì yāo gǔ?

 或如华果形, 箜篌细腰鼓?

 yún hé biàn huà fú?yún hé wéi bào fú?

 云何变化佛? 云何为报佛?

 zhēn rú zhì huì fú,yuàn jiē wèi wǒ shuō。

 真如智慧佛, 愿皆为我说。

 yún hé yú yù jiè,bù chéng děng zhèng jué?

 云何于欲界, 不成等正觉?

 hé gù sè jiū jìng,lí rǎn dé pú tí?

 何故色究竟, 离染得菩提?

 rú lái miè dù hòu,shuí dāng chí zhèng fǎ?

 如来灭度后, 谁当持正法?

 shì zūn zhù jiǔ rú?zhèng fǎ jǐ shí zhù?

 世尊住久如? 正法几时住?

 xī tán yǒu jǐ zhǒng?zhū jiàn fù yǒu jǐ?

 悉檀有几种? 诸见复有几?

 hé gù lì pí ní,jí yǐ zhū bǐ qiū,

 何故立毗尼, 及以诸比丘,

 yī qiè zhū fó zǐ,dú jué jí shēng wén?

 一切诸佛子, 独觉及声闻?

 yún hé zhuǎn suǒ yī?yún hé dé wú xiāng?

 云何转所依? 云何得无相?

 yún hé dé shì tōng?yún hé dé chū shì?

 云何得世通? 云何得出世?

 fù yǐ hé yīn yuán,xīn zhù qī dì zhōng?

 复以何因缘, 心住七地中?

 sēng jiā yǒu jǐ zhǒng?yún hé chéng pò sēng?

 僧伽有几种? 云何成破僧?

 yún hé wéi zhòng shēng,guǎng shuō yī fāng lùn?

 云何为众生, 广说医方论?

 hé gù dà mù ní,chàng shuō rú shì yán,

 何故大牟尼, 唱说如是言,

 jiā yè jū liú sūn,jū nà hán shì wǒ?

 迦葉拘留孙, 拘那含是我?

 hé gù shuō duàn cháng,jí yǔ wǒ wú wǒ?

 何故说断常, 及与我无我?

 hé bù héng shuō shí,yī qiè wéi shì xīn?

 何不恒说实, 一切唯是心?

 yún hé nán nǚ lín,hē lí ān mó luó,

 云何男女林, 诃梨庵摩罗,

 jī luó suō lún wéi,jí yǐ jīn gāng shān,

 鸡罗娑轮围, 及以金刚山,

 rú shì chù zhōng jiān,wú liàng bǎo zhuāng yán,

 如是处中间, 无量宝庄严,

 xiān rén gān tà pó,yī qiè jiē chōng mǎn,

 仙人乾闼婆, 一切皆充满,

 cǐ jiē hé yīn yuán?yuàn zūn wèi wǒ shuō。"

 此皆何因缘? 愿尊为我说。”

 ěr shí,shì zūn wén qí suǒ qǐng dà chéng wēi miào zhū fú zhī xīn zuì shàng fǎ mén,jí gào zhī yán:" shàn zāi!dà huì,dì tīng!dì tīng!rú rǔ suǒ wèn,dāng cì dì shuō。" jí shuō sòng yán:

 尔时,世尊闻其所请大乘微妙诸佛之心最上法门,即告之言:“善哉!大慧,谛听!谛听!如汝所问,当次第说。”即说颂言:

 " ruò shēng ruò bù shēng,niè pán jí kōng xiāng,

 “若生若不生, 涅槃及空相,

 liú zhuǎn wú zì xìng,bō luó mì fó zǐ,

 流转无自性, 波罗蜜佛子,

 shēng wén pì zhī fó,wài dào wú sè xíng。

 声闻辟支佛, 外道无色行。

 xū mí jù hǎi shān,zhōu zhǔ shā tǔ dì,

 须弥巨海山, 洲渚刹土地,

 xīng xiù yǔ rì yuè,tiān zhòng ā xiū luó。

 星宿与日月, 天众阿修罗。

 jiě tuō zì zài tōng,lì chán zhū sān mèi,

 解脱自在通, 力禅诸三昧,

 miè jí rú yì zú,pú tí fēn jí dào,

 灭及如意足, 菩提分及道,

 chán dìng yǔ wú liàng,zhū yùn jí wǎng lái,

 禅定与无量, 诸蕴及往来,

 nǎi zhì miè jǐn dìng,xīn shēng qǐ yán shuō。

 乃至灭尽定, 心生起言说。

 xīn yì shí wú wǒ,wǔ fǎ jí zì xìng,

 心意识无我, 五法及自性,

 fēn bié suǒ fēn bié,néng suǒ èr zhǒng jiàn。

 分别所分别, 能所二种见。

 zhū chéng zhǒng xìng chù,jīn mó ní zhēn zhū,

 诸乘种性处, 金摩尼真珠,

 yī chǎn tí dà zhǒng,huāng luàn jí yī fú。

 一阐提大种, 荒乱及一佛。

 zhì suǒ zhì jiào dé,zhòng shēng yǒu wú yǒu?

 智所智教得, 众生有无有?

楞伽经拼音全文

 xiàng mǎ shòu hé yīn?yún hé ér bǔ qǔ?

 象马兽何因? 云何而捕取?

 yún hé yīn pì yù,xiāng yìng chéng xī tán?

 云何因譬喻, 相应成悉檀?

 suǒ zuò jí néng zuò,zhòng lín yǔ mí huò。

 所作及能作, 众林与迷惑。

 rú shì zhēn shí lǐ,wéi xīn wú jìng jiè,

 如是真实理, 唯心无境界,

 zhū dì wú cì dì,wú xiāng zhuǎn suǒ yī。

 诸地无次第, 无相转所依。

 yī fāng gōng qiǎo lùn,jì shù zhū míng chù,

 医方工巧论, 伎术诸明处,

 xū mí zhū shān dì,jù hǎi rì yuè liàng。

 须弥诸山地, 巨海日月量。

 shàng zhōng xià zhòng shēng,shēn gè jī wēi chén?

 上中下众生, 身各几微尘?

 yī yī shā jǐ chén?yī yī gōng jǐ zhǒu?

 一一刹几尘? 一一弓几肘?

 jǐ gōng jù lú shè?bàn yóu xún yóu xún,

 几弓俱庐舍? 半由旬由旬,

 tù háo yǔ xì yóu,jǐ yáng máo kuàng mài,

 兔毫与隙游, 虮羊毛?麦,

 bàn shēng yǔ yī shēng,shì gè jǐ kuàng mài?

 半升与一升, 是各几?麦?

 yī hú jí shí hú,shí wàn jì qiān yì,

 一斛及十斛, 十万暨千亿,

 nǎi zhì pín pó luó,shì děng gè jǐ shù?

 乃至频婆罗, 是等各几数?

 jǐ chén chéng jiè zǐ?jǐ jiè chéng cǎo zi?

 几尘成芥子? 几芥成草子?

 fù yǐ jǐ cǎo zi,ér chéng yú yī dòu?

 复以几草子, 而成于一豆?

 jǐ dòu chéng yī zhū?jǐ zhū chéng yī liǎng?

 几豆成一铢? 几铢成一两?

 jǐ liǎng chéng yī jīn?jǐ jīn chéng xū mí?

 几两成一斤? 几斤成须弥?

 cǐ děng suǒ yīng qǐng,hé yīn wèn yú shì?

 此等所应请, 何因问余事?

 shēng wén pì zhī fó,zhū fú jí fó zǐ,

 声闻辟支佛, 诸佛及佛子,

 rú shì děng shēn liàng,gè yǒu jī wēi chén?

 如是等身量, 各有几微尘?

 huǒ fēng gè jǐ chén?yī yī gēn yǒu jǐ?

 火风各几尘? 一一根有几?

 méi jí zhū máo kǒng,fù gè jǐ chén chéng?

 眉及诸毛孔, 复各几尘成?

 rú shì děng zhū shì,yún hé bù wèn wǒ?

 如是等诸事, 云何不问我?

 yún hé dé cái fù?yún hé zhuàn lún wáng?

 云何得财富? 云何转轮王?

 yún hé wáng shǒu hù?yún hé dé jiě tuō?

 云何王守护? 云何得解脱?

 yún hé cháng xíng jù,yín yù jí yǐn shí?

 云何长行句, 淫欲及饮食?

 yún hé nán nǚ lín,jīn gāng děng zhū shān?

 云何男女林, 金刚等诸山?

 huàn mèng kě ài pì,zhū yún cóng hé qǐ?

 幻梦渴爱譬, 诸云从何起?

 shí jié yún hé yǒu?hé yīn zhǒng zhǒng wèi?

 时节云何有? 何因种种味?

 nǚ nán jí bù nán?fú pú sà yán shì?

 女男及不男? 佛菩萨严饰?

 yún hé zhū miào shān,xiān tà pó zhuāng yán?

 云何诸妙山, 仙闼婆庄严?

 jiě tuō zhì hé suǒ?shuí fù shuí jiě tuō?

 解脱至何所? 谁缚谁解脱?

 yún hé chán jìng jiè,biàn huà jí wài dào?

 云何禅境界, 变化及外道?

 yún hé wú yīn zuò?yún hé yǒu yīn zuò?

 云何无因作? 云何有因作?

 yún hé zhuǎn zhū jiàn?yún hé qǐ jì dù?

 云何转诸见? 云何起计度?

 yún hé jìng jì dù?suǒ zuò yún hé qǐ?

 云何净计度? 所作云何起?

 yún hé ér zhuàn qù?yún hé duàn zhū xiǎng?

 云何而转去? 云何断诸想?

 yún hé qǐ sān mèi?pò sān yǒu zhě shuí?

 云何起三昧? 破三有者谁?

 hé chǔ shēn yún hé?yún hé wú yǒu wǒ?

 何处身云何? 云何无有我?

 yún hé suí sú shuō?rǔ wèn xiāng yún hé,

 云何随俗说? 汝问相云何,

 jí suǒ wèn fēi wǒ?yún hé wéi tāi cáng,

 及所问非我? 云何为胎藏,

 jí yǐ yú zhī fēn?yún hé duàn cháng jiàn?

 及以余支分? 云何断常见?

 yún hé xīn yī jìng?yún hé yán shuō zhì?

 云何心一境? 云何言说智?

 jiè zhǒng xìng fó zǐ,yún hé chēng lǐ shì?

 戒种性佛子, 云何称理释?

 yún hé shī dì zǐ,zhòng shēng zhǒng xìng bié

 云何师弟子, 众生种性别

 yǐn shí jí xū kōng,cōng míng mó shī shè?

 饮食及虚空, 聪明魔施设?

 yún hé shù xíng bù?shì rǔ zhī suǒ wèn。

 云何树行布? 是汝之所问。

 hé yīn yī qiè shā,zhǒng zhǒng xiāng bù tóng?

 何因一切刹, 种种相不同?

 huò yǒu rú kōng hóu,yāo gǔ jí zhòng huá

 或有如箜篌, 腰鼓及众华;

 huò yǒu lí guāng míng,xiān rén zhǎng kǔ xíng

 或有离光明, 仙人长苦行;

 huò yǒu hǎo zú xìng,lìng zhòng shēng zūn zhòng

 或有好族姓, 令众生尊重;

 huò yǒu tǐ bēi lòu,wéi rén suǒ qīng jiàn。

 或有体卑陋, 为人所轻贱。

 yún hé yù jiè zhōng,xiū xíng bù chéng fó,

 云何欲界中, 修行不成佛,

 ér yú sè jiū jìng,nǎi shēng děng zhèng jué?

 而于色究竟, 乃升等正觉?

 yún hé shì jiān rén,ér néng huò shén tōng?

 云何世间人, 而能获神通?

 hé yīn chēng bǐ qiū?hé gù míng sēng jiā?

 何因称比丘? 何故名僧伽?

 yún hé huà jí bào,zhēn rú zhì huì fú?

 云何化及报, 真如智慧佛?

 yún hé shǐ qí xīn,dé zhù qī dì zhōng?

 云何使其心, 得住七地中?

 cǐ jí yú yú yì,rǔ jīn xián wèn wǒ。

楞伽经拼音全文

 此及于余义, 汝今咸问我。

 " rú xiān fú suǒ shuō,yī bǎi bā zhǒng jù,

 “如先佛所说, 一百八种句,

 yī yī xiāng xiāng yìng,yuǎn lí zhū jiàn guò,

 一一相相应, 远离诸见过,

 yì lí yú shì sú,yán yǔ suǒ chéng fǎ。

 亦离于世俗, 言语所成法。

 wǒ dāng wèi rǔ shuō,fó zǐ yīng tīng shòu。"

 我当为汝说, 佛子应听受。”

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà bái fó yán:" shì zūn,hé zhě shì yī bǎi bā jù?"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨白佛言:“世尊,何者是一百八句?”

 fú yán dà huì:" suǒ wèi shēng jù fēi shēng jù,cháng jù fēi cháng jù,xiāng jù fēi xiāng jù,zhù yì jù fēi zhù yì jù,chà nà jù fēi chà nà jù,zì xìng jù fēi zì xìng jù,kōng jù fēi kōng jù,duàn jù fēi duàn jù,xīn jù fēi xīn jù,zhōng jù fēi zhōng jù,yuán jù fēi yuán jù,yīn jù fēi yīn jù,fán nǎo jù fēi fán nǎo jù,ài jù fēi ài jù,fāng biàn jù fēi fāng biàn jù,shàn qiǎo jù fēi shàn qiǎo jù,qīng jìng jù fēi qīng jìng jù,xiāng yìng jù fēi xiāng yìng jù,pì yù jù fēi pì yù jù,dì zǐ jù fēi dì zǐ jù,shī jù fēi shī jù,zhǒng xìng jù fēi zhǒng xìng jù,sān shèng jù fēi sān shèng jù,wú yǐng xiàng jù fēi wú yǐng xiàng jù,yuàn jù fēi yuàn jù,sān lún jù fēi sān lún jù,biāo xiāng jù fēi biāo xiāng jù,yǒu jù fēi yǒu jù,wú jù fēi wú jù,jù jù fēi jù jù,zì zhèng shèng zhì jù fēi zì zhèng shèng zhì jù,xiàn fǎ lè jù fēi xiàn fǎ lè jù,shā jù fēi shā jù,chén jù fēi chén jù,shuǐ jù fēi shuǐ jù,gōng jù fēi gōng jù,dà zhǒng jù fēi dà zhǒng jù,suàn shù jù fēi suàn shù jù,shén tōng jù fēi shén tōng jù,xū kōng jù fēi xū kōng jù,yún jù fēi yún jù,qiǎo míng jù fēi qiǎo míng jù,jì shù jù fēi jì shù jù,fēng jù fēi fēng jù,dì jù fēi dì jù,xīn jù fēi xīn jù,jiǎ lì jù fēi jiǎ lì jù,tǐ xìng jù fēi tǐ xìng jù,yùn jù fēi yùn jù,zhòng shēng jù fēi zhòng shēng jù,jué jù fēi jué jù,niè pán jù fēi niè pán jù,suǒ zhī jù fēi suǒ zhī jù,wài dào jù fēi wài dào jù,huāng luàn jù fēi huāng luàn jù,huàn jù fēi huàn jù,mèng jù fēi mèng jù,yáng yàn jù fēi yáng yàn jù,yǐng xiàng jù fēi yǐng xiàng jù,huǒ lún jù fēi huǒ lún jù,gān tà pó jù fēi gān tà pó jù,tiān jù fēi tiān jù,yǐn shí jù fēi yǐn shí jù,yín yù jù fēi yín yù jù,jiàn jù fēi jiàn jù,bō luó mì jù fēi bō luó mì jù,jiè jù fēi jiè jù,rì yuè xīng xiù jù fēi rì yuè xīng xiù jù,dì jù fēi dì jù,guǒ jù fēi guǒ jù,miè jù fēi miè jù,miè qǐ jù fēi miè qǐ jù,yī fāng jù fēi yī fāng jù,xiāng jù fēi xiāng jù,zhī fēn jù fēi zhī fēn jù,chán jù fēi chán jù,mí jù fēi mí jù,xiàn jù fēi xiàn jù,hù jù fēi hù jù,zhǒng zú jù fēi zhǒng zú jù,xiān jù fēi xiān jù,wáng jù fēi wáng jù,shè shòu jù fēi shè shòu jù,bǎo jù fēi bǎo jù,jì jù fēi jì jù,yī chǎn tí jù fēi yī chǎn tí jù,nǚ nán bù nán jù fēi nǚ nán bù nán jù,wèi jù fēi wèi jù,zuò jù fēi zuò jù,shēn jù fēi shēn jù,jì dù jù fēi jì dù jù,dòng jù fēi dòng jù,gēn jù fēi gēn jù,yǒu wéi jù fēi yǒu wéi jù,yīn guǒ jù fēi yīn guǒ jù,sè jiū jìng jù fēi sè jiū jìng jù,shí jié jù fēi shí jié jù,shù téng jù fēi shù téng jù,zhǒng zhǒng jù fēi zhǒng zhǒng jù,yǎn shuō jù fēi yǎn shuō jù,jué dìng jù fēi jué dìng jù,pí ní jù fēi pí ní jù,bǐ qiū jù fēi bǐ qiū jù,zhù chí jù fēi zhù chí jù,wén zì jù fēi wén zì jù。

 佛言大慧:“所谓生句非生句,常句非常句,相句非相句,住异句非住异句,刹那句非刹那句,自性句非自性句,空句非空句,断句非断句,心句非心句,中句非中句,缘句非缘句,因句非因句,烦恼句非烦恼句,爱句非爱句,方便句非方便句,善巧句非善巧句,清净句非清净句,相应句非相应句,譬喻句非譬喻句,弟子句非弟子句,师句非师句,种性句非种性句,三乘句非三乘句,无影像句非无影像句,愿句非愿句,三轮句非三轮句,摽相句非摽相句,有句非有句,无句非无句,俱句非俱句,自证圣智句非自证圣智句,现法乐句非现法乐句,刹句非刹句,尘句非尘句,水句非水句,弓句非弓句,大种句非大种句,算数句非算数句,神通句非神通句,虚空句非虚空句,云句非云句,巧明句非巧明句,伎术句非伎术句,风句非风句,地句非地句,心句非心句,假立句非假立句,体性句非体性句,蕴句非蕴句,众生句非众生句,觉句非觉句,涅槃句非涅槃句,所知句非所知句,外道句非外道句,荒乱句非荒乱句,幻句非幻句,梦句非梦句,阳焰句非阳焰句,影像句非影像句,火轮句非火轮句,乾闼婆句非乾闼婆句,天句非天句,饮食句非饮食句,淫欲句非淫欲句,见句非见句,波罗蜜句非波罗蜜句,戒句非戒句,日月星宿句非日月星宿句,谛句非谛句,果句非果句,灭句非灭句,灭起句非灭起句,医方句非医方句,相句非相句,支分句非支分句,禅句非禅句,迷句非迷句,现句非现句,护句非护句,种族句非种族句,仙句非仙句,王句非王句,摄受句非摄受句,宝句非宝句,记句非记句,一阐提句非一阐提句,女男不男句非女男不男句,味句非味句,作句非作句,身句非身句,计度句非计度句,动句非动句,根句非根句,有为句非有为句,因果句非因果句,色究竟句非色究竟句,时节句非时节句,树藤句非树藤句,种种句非种种句,演说句非演说句,决定句非决定句,毗尼句非毗尼句,比丘句非比丘句,住持句非住持句,文字句非文字句。

 " dà huì,cǐ bǎi bā jù,jiē shì guò qù zhū fú suǒ shuō。"

 “大慧,此百八句,皆是过去诸佛所说。”

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,fù bái fó yán:" shì zūn,zhū shí yǒu jǐ zhǒng shēngzhùmiè?"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,复白佛言:“世尊,诸识有几种生、住、灭?”

 fú yán:" dà huì,zhū shí yǒu èr zhǒng shēngzhùmiè,fēi yì duó zhě zhī suǒ néng zhī,suǒ wèi xiāng xù shēng jí xiāng shēng,xiāng xù zhù jí xiāng zhù,xiāng xù miè jí xiāng miè。zhū shí yǒu sān xiāng,wèi zhuǎn xiāngyè xiāngzhēn xiàng。

 佛言:“大慧,诸识有二种生、住、灭,非臆度者之所能知,所谓相续生及相生,相续住及相住,相续灭及相灭。诸识有三相,谓转相、业相、真相。

 " dà huì,shí guǎng shuō yǒu bā lüè zé wéi èr,wèi xiàn shí jí fēn bié shì shí。dà huì,rú míng jìng zhōng xiàn zhū sè xiàng,xiàn shí yì ěr。dà huì,xiàn shí yǔ fēn bié shì shí,cǐ èr shí wú yì,xiāng hù wèi yīn。dà huì,xiàn shí,yǐ bù sī yì xūn biàn wéi yīn fēn bié shì shí,yǐ fēn bié jìng jiè jí wú shǐ xì lùn xí qì wèi yīn。

 “大慧,识广说有八;略则唯二,谓现识及分别事识。大慧,如明镜中现诸色像,现识亦尔。大慧,现识与分别事识,此二识无异,相互为因。大慧,现识,以不思议熏变为因;分别事识,以分别境界及无始戏论习气为因。

 " dà huì,ā lài yē shí xū wàng fēn bié zhǒng zhǒng xí qì miè,jí yī qiè gēn shí miè,shì míng xiāng miè。dà huì,xiāng xù miè zhě,wèi suǒ yī yīn miè jí suǒ yuán miè,jí xiāng xù miè。suǒ yī yīn zhě,wèi wú shǐ xì lùn xū wàng xí qì suǒ yuán zhě,wèi zì xīn suǒ jiàn fēn bié jìng jiè。

 “大慧,阿赖耶识虚妄分别种种习气灭,即一切根识灭,是名相灭。大慧,相续灭者,谓所依因灭及所缘灭,即相续灭。所依因者,谓无始戏论虚妄习气;所缘者,谓自心所见分别境界。

 " dà huì,pì rú ní tuán yǔ wēi chén,fēi yìfēi bù yì jīn yǔ zhuāng yán jù yì rú shì。dà huì,ruò ní tuán yǔ wēi chén yì zhě,yīng fēi bǐ chéng,ér shí bǐ chéng,shì gù bù yì ruò bù yì zhě,ní tuánwēi chén yīng wú fēn bié。dà huì,zhuǎn shícáng shí ruò yì zhě,cáng shí fēi bǐ yīn ruò bù yì zhě,zhuǎn shí miè,cáng shí yì yīng miè,rán bǐ zhēn xiàng bù miè。dà huì,shí zhēn xiàng bù miè,dàn yè xiāng miè。ruò zhēn xiàng miè zhě,cáng shí yīng miè ruò cáng shí miè zhě,jí bù yì wài dào duàn miè lùn。

 “大慧,譬如泥团与微尘,非异、非不异;金与庄严具亦如是。大慧,若泥团与微尘异者,应非彼成,而实彼成,是故不异;若不异者,泥团、微尘应无分别。大慧,转识、藏识若异者,藏识非彼因;若不异者,转识灭,藏识亦应灭,然彼真相不灭。大慧,识真相不灭,但业相灭。若真相灭者,藏识应灭;若藏识灭者,即不异外道断灭论。

 " dà huì,bǐ zhū wài dào zuò rú shì shuō,qǔ jìng jiè xiāng xù shí miè,jí wú shǐ xiāng xù shí miè。dà huì,bǐ zhū wài dào shuō,xiāng xù shí cóng zuò zhě shēng,bù shuō yǎn shí yī sèguāng míng hé hé ér shēng,wéi shuō zuò zhě wéi shēng yīn gù。zuò zhě shì hé?bǐ jì shèng xìngzhàng fūzì zàishí jí wēi chén,wèi néng zuò zhě。

 “大慧,彼诸外道作如是说,取境界相续识灭,即无始相续识灭。大慧,彼诸外道说,相续识从作者生,不说眼识依色、光明和合而生,唯说作者为生因故。作者是何?彼计胜性、丈夫、自在、时及微尘,为能作者。

 " fù cì,dà huì,yǒu qī zhǒng zì xìng,suǒ wèi jí zì xìngxìng zì xìngxiāng zì xìngdà zhǒng zì xìngyīn zì xìngyuán zì xìngchéng zì xìng。

 “复次,大慧,有七种自性,所谓集自性、性自性、相自性、大种自性、因自性、缘自性、成自性。

 " fù cì,dà huì,yǒu qī zhǒng dì yī yì,suǒ wèi xīn suǒ xíngzhì suǒ xíngèr jiàn suǒ xíngchāo èr jiàn suǒ xíngchāo zi dì suǒ xíngrú lái suǒ xíngrú lái zì zhèng shèng zhì suǒ xíng。

 “复次,大慧,有七种第一义,所谓心所行、智所行、二见所行、超二见所行、超子地所行、如来所行、如来自证圣智所行。

 " dà huì,cǐ shì guò qùwèi láixiàn zài yī qiè rú lái yīng zhèng děng jué,fǎ zì xìng dì yī yì xīn。yǐ cǐ xīn chéng jiù rú lái shì jiānchū shì jiān zuì shàng fǎ。yǐ shèng huì yǎn,rù zì gòng xiāng zhǒng zhǒng ān lì qí suǒ ān lì,bù yǔ wài dào è jiàn gòng。dà huì,yún hé wéi wài dào è jiàn?wèi bù zhī jìng jiè zì fēn bié xiàn,yú zì xìng dì yī yì,jiàn yǒujiàn wú ér qǐ yán shuō。

 “大慧,此是过去、未来、现在一切如来应正等觉,法自性第一义心。以此心成就如来世间、出世间最上法。以圣慧眼,入自共相种种安立;其所安立,不与外道恶见共。大慧,云何为外道恶见?谓不知境界自分别现,于自性第一义,见有、见无而起言说。

 " dà huì,wǒ jīn dāng shuō,ruò le jìng rú huàn,zì xīn suǒ xiàn,zé miè wàng xiǎng sān yǒu kǔ jí wú zhīàiyè yuán。dà huì,yǒu zhū shā ménpó luó mén,wàng jì fēi yǒu jí yǒu,yú yīn guǒ wài xiǎn xiàn zhū wù yī shí ér zhù,huò jì yùn jiè chù yī yuán shēng zhù,yǒu yǐ jí miè。dà huì,bǐ yú ruò xiāng xùruò zuò yòngruò shēngruò mièruò zhū yǒuruò niè pánruò dàoruò yèruò guǒruò dì,shì pò huài duàn miè lùn。hé yǐ gù?bù dé xiàn fǎ gù,bú jiàn gēn běn gù。

 “大慧,我今当说,若了境如幻,自心所现,则灭妄想三有苦及无知、爱、业缘。大慧,有诸沙门、婆罗门,妄计非有及有,于因果外显现诸物依时而住,或计蕴界处依缘生住,有已即灭。大慧,彼于若相续、若作用、若生、若灭、若诸有、若涅槃、若道、若业、若果、若谛,是破坏断灭论。何以故?不得现法故,不见根本故。

 " dà huì,pì rú píng pò bù zuò píng shì,yòu rú jiāo zhǒng bù néng shēng yá,cǐ yì rú shì。ruò yùn jiè chù fǎ yǐ xiàn dāng miè,yīng zhī cǐ zé wú xiāng xù shēng,yǐ wú yīn gù,dàn shì zì xīn xū wàng suǒ jiàn。fù cì,dà huì,ruò běn wúyǒushí,sān yuán hé shēng,guī yīng shēng máo,shā yīng chū yóu rǔ zōng zé huài,wéi jué dìng yì,suǒ zuò shì yè xī kōng wú yì。dà huì,sān hé wéi yuán,shì yīn guǒ xìng,kě shuō wèi yǒu guòxiànwèi lái,cóng wú shēng yǒu cǐ yī zhù jué xiǎng dì zhě,suǒ yǒu lǐ jiào jí zì è jiàn xūn xí yú qì,zuò rú shì shuō。dà huì,yú chī fán fū è jiàn suǒ shì,xié jiàn mí zuì wú zhì,wàng chēng yī qiè zhì shuō。

 “大慧,譬如瓶破不作瓶事,又如燋种不能生芽,此亦如是。若蕴界处法已现当灭,应知此则无相续生,以无因故,但是自心虚妄所见。复次,大慧,若本无、有、识,三缘合生,龟应生毛,沙应出油;汝宗则坏,违决定义,所作事业悉空无益。大慧,三合为缘,是因果性,可说为有过、现、未来,从无生有;此依住觉想地者,所有理教及自恶见熏习余气,作如是说。大慧,愚痴凡夫恶见所噬,邪见迷醉无智,妄称一切智说。

 " dà huì,fù yǒu shā ménpó luó mén,guān yī qiè fǎ jiē wú zì xìng,rú kōng zhōng yún,rú xuán huǒ lún,rú gān tà pó chéng,rú huàn,rú yàn,rú shuǐ zhōng yuè,rú mèng suǒ jiàn,bù lí zì xīn,yóu wú shǐ lái xū wàng jiàn gù qǔ yǐ wéi wài zuò shì guān yǐ,duàn fēn bié yuán,yì lí wàng xīn suǒ qǔ míng yì,zhī shēn jí wù bìng suǒ zhù chù yī qiè jiē shì cáng shí jìng jiè,wú néng suǒ qǔ jí shēng zhù miè,rú shì sī wéi héng zhù bù shě。dà huì,cǐ pú sà mó hē sà bù jiǔ dāng de shēng sǐniè pán èr zhǒng píng děng,dà bēi fāng biàn,wú gōng yòng xíng。guān zhòng shēng rú huàn rú yǐng cóng yuán ér qǐ,zhī yī qiè jìng jiè lí xīn wú de,xíng wú xiāng dào,jiàn shēng zhū dì zhù sān mèi jìng,le dá sān jiè jiē wéi zì xīn,dé rú huàn dìng jué zhòng yǐng xiàng,chéng jiù zhì huì zhèng wú shēng fǎ,rù jīn gāng yù sān mèi,dāng de fú shēn héng zhù rú rú,qǐ zhū biàn huà lì tōng zì zài。dà huì,fāng biàn yǐ wéi yán shì,yóu zhòng fó guó,lí zhū wài dào jí xīn yì shí,zhuǎn yī cì dì chéng rú lái shēn。

 “大慧,复有沙门、婆罗门,观一切法皆无自性,如空中云,如旋火轮,如乾闼婆城,如幻,如焰,如水中月,如梦所见,不离自心,由无始来虚妄见故取以为外;作是观已,断分别缘,亦离妄心所取名义,知身及物并所住处一切皆是藏识境界,无能所取及生住灭,如是思惟恒住不舍。大慧,此菩萨摩诃萨不久当得生死、涅槃二种平等,大悲方便,无功用行。观众生如幻如影从缘而起,知一切境界离心无得,行无相道,渐升诸地住三昧境,了达三界皆唯自心,得如幻定绝众影像,成就智慧证无生法,入金刚喻三昧,当得佛身恒住如如,起诸变化力通自在。大慧,方便以为严饰,游众佛国,离诸外道及心意识,转依次第成如来身。

 " dà huì,pú sà mó hē sà yù de fú shēn,yīng dāng yuǎn lí yùn jiè chù xīnyīn yuán suǒ zuòshēng zhù miè fǎ xì lùn fēn bié dàn zhù xīn liàng,guān chá sān yǒu,wú shǐ shí lái wàng xí suǒ qǐ sī wéi fú dì wú xiāng wú shēng,zì zhèng shèng fǎ dé xīn zì zài,wú gōng yòng xíng,rú rú yì bǎo suí yí xiàn shēn,lìng dá wéi xīn,jiàn rù zhū dì。shì gù,dà huì,pú sà mó hē sà,yú zì xī tán,yīng shàn xiū xué。"

 “大慧,菩萨摩诃萨欲得佛身,应当远离蕴界处心、因缘所作、生住灭法戏论分别;但住心量,观察三有,无始时来妄习所起;思惟佛地无相无生,自证圣法;得心自在,无功用行,如如意宝随宜现身,令达唯心,渐入诸地。是故,大慧,菩萨摩诃萨,于自悉檀,应善修学。”

 jí yī qiè fǎ pǐn èr

 集一切法品·二

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,fù bái fó yán:" shì zūn,wéi yuàn wèi wǒ shuō xīn yì yì shíwǔ fǎzì xìng xiāng zhòng miào fǎ mén。cǐ shì yī qiè zhū fú pú sà,rù zì xīn jìng,lí suǒ xíng xiāng,chēng zhēn shí yì,zhū fó jiào xīn。wéi yuàn rú lái,wèi cǐ shān zhōng zhū pú sà zhòng,suí shùn guò qù zhū fú,yǎn shuō cáng shí hǎi làng fǎ shēn jìng jiè。"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,复白佛言:“世尊,唯愿为我说心意意识、五法、自性相众妙法门。此是一切诸佛菩萨,入自心境,离所行相,称真实义,诸佛教心。唯愿如来,为此山中诸菩萨众,随顺过去诸佛,演说藏识海浪法身境界。”

 ěr shí,shì zūn gào dà huì pú sà mó hē sà yán:" yǒu sì zhǒng yīn yuán yǎn shí zhuǎn。hé děng wéi sì?suǒ wèi bù jué zì xīn xiàn ér zhí qǔ gù,wú shǐ shí lái qǔ zhe yú sè xū wàng xí qì gù,shí běn xìng rú shì gù,lè jiàn zhǒng zhǒng zhū sè xiàng gù。dà huì,yǐ cǐ sì yuán,ā lài yē shí rú bào liú shuǐ,shēng zhuǎn shí làng。rú yǎn shí,yú yì rú shì,yú yī qiè zhū gēnwēi chénmáo kǒngyǎn děng,zhuǎn shí huò dùn shēng,pì rú míng jìng xiàn zhòng sè xiàng huò jiàn shēng。yóu rú měng fēng chuī dà hǎi shuǐ xīn hǎi yì ěr,jìng jiè fēng chuī qǐ zhū shí làng,xiāng xù bù jué。dà huì,yīn suǒ zuò xiāng,fēi yī fēi yì yè yǔ shēng xiàng,xiāng xì shēn fù bù néng le zhī sè děng zì xìng,wǔ shí shēn zhuǎn。

 尔时,世尊告大慧菩萨摩诃萨言:“有四种因缘眼识转。何等为四?所谓不觉自心现而执取故,无始时来取著于色虚妄习气故,识本性如是故,乐见种种诸色相故。大慧,以此四缘,阿赖耶识如瀑流水,生转识浪。如眼识,余亦如是,于一切诸根、微尘、毛孔、眼等,转识或顿生,譬如明镜现众色像;或渐生。犹如猛风吹大海水;心海亦尔,境界风吹起诸识浪,相续不绝。大慧,因所作相,非一非异;业与生相,相系深缚;不能了知色等自性,五识身转。

 " dà huì,yǔ wǔ shí jù,huò yīn le bié chā bié jìng xiāng,yǒu yì shí shēng。fēn bié zhí zhuó jù shí ér qǐ wú chā bié xiāng,gè le zì jìng。dà huì,zhū xiū xíng zhě rù yú sān mèi,yǐ xí lì wēi qǐ ér bù jué zhī,rù yú sān mèi。yǐ bǐ bù miè xí qì zhǒng gù,dàn bù qǔ zhū jìng,míng wéi shí miè。

 “大慧,与五识俱,或因了别差别境相,有意识生。然彼诸识不作是念:‘我等同时展转为因。’而于自心所现境界,分别执著俱时而起无差别相,各了自境。大慧,诸修行者入于三昧,以习力微起而不觉知,但作是念:‘我灭诸识,入于三昧。’实不灭识而入三昧。以彼不灭习气种故,但不取诸境,名为识灭。

 " dà huì,rú shì cáng shí xíng xiāng wēi xì,wéi chú zhū fú jí zhù dì pú sà qí yú yī qiè èr chéngwài dào dìng huì zhī lì,jiē bù néng zhī。wéi yǒu xiū xíng rú shí xíng zhě,yǐ zhì huì lì le zhū dì xiāng,shàn dá jù yì,wú biān fú suǒ guǎng jí shàn gēn,bù wàng fēn bié zì xīn suǒ jiàn,néng zhī zhī ěr!dà huì,zhū xiū xíng rén,yàn chù shān lín shàng zhōng xià xiū,néng jiàn zì xīn fēn bié liú zhù,dé zhū sān mèi zì zài lì tōng zhū fú guàn dǐng,pú sà wéi rào zhī xīn yì yì shí suǒ xíng jìng jiè,chāo àiyèwú míng shēng sǐ dà hǎi。shì gù rǔ děng yīng dāng qīn jìn zhū fú pú sà,rú shí xiū xíng dà shàn zhī shí。"

 “大慧,如是藏识行相微细,唯除诸佛及住地菩萨;其余一切二乘、外道定慧之力,皆不能知。唯有修行如实行者,以智慧力了诸地相,善达句义,无边佛所广集善根,不妄分别自心所见,能知之耳!大慧,诸修行人,宴处山林上中下修,能见自心分别流注,得诸三昧自在力通;诸佛灌顶,菩萨围绕;知心意意识所行境界,超爱、业、无明生死大海。是故汝等应当亲近诸佛菩萨,如实修行大善知识。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yán:

 尔时,世尊重说颂言:

 " pì rú jù hǎi làng,sī yóu měng fēng qǐ,

 “譬如巨海浪, 斯由猛风起,

 hóng bō gǔ míng hè,wú yǒu duàn jué shí。

 洪波鼓溟壑, 无有断绝时。

 cáng shí hǎi cháng zhù,jìng jiè fēng suǒ dòng,

 藏识海常住, 境界风所动,

 zhǒng zhǒng zhū shí làng,téng yuè ér zhuǎn shēng。

 种种诸识浪, 腾跃而转生。

 qīng chì děng zhū sè,yán bèi rǔ shí mì,

 青赤等诸色, 盐贝乳石蜜,

 huá guǒ rì yuè guāng,fēi yì fēi bù yì。

 华果日月光, 非异非不异。

 yì děng qī zhǒng shí,yīng zhī yì rú shì,

 意等七种识, 应知亦如是,

 rú hǎi gòng bō làng,xīn jù hé hé shēng。

 如海共波浪, 心俱和合生。

 pì rú hǎi shuǐ dòng,zhǒng zhǒng bō làng zhuǎn,

 譬如海水动, 种种波浪转,

 cáng shí yì rú shì,zhǒng zhǒng zhū shí shēng。

 藏识亦如是, 种种诸识生。

 xīn yì jí yì shí,wèi zhū xiàng gù shuō,

 心意及意识, 为诸相故说,

 bā shí wú bié xiāng,wú néng xiāng suǒ xiāng。

 八识无别相, 无能相所相。

 pì rú hǎi bō làng,shì zé wú chā bié,

 譬如海波浪, 是则无差别,

 zhū shí xīn rú shì,yì yì bù kě dé。

 诸识心如是, 异亦不可得。

 xīn néng jī jí yè,yì néng guǎng jī jí,

 心能积集业, 意能广积集,

 le bié gù míng shí,duì xiàn jìng shuō wǔ。"

 了别故名识, 对现境说五。”

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,yǐ sòng wèn yuē:

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,以颂问曰:

 " qīng chì zhū sè xiàng,zhòng shēng shí xiǎn xiàn,

 “青赤诸色像, 众生识显现,

 rú làng zhǒng zhǒng fǎ,yún hé yuàn fó shuō?"

 如浪种种法, 云何愿佛说?”

 ěr shí,shì zūn yǐ sòng dá yuē:

 尔时,世尊以颂答曰:

 " qīng chì zhū sè xiàng,làng zhōng bù kě dé,

 “青赤诸色像, 浪中不可得,

 yán xīn qǐ zhòng xiāng,kāi wù zhū fán fū。

 言心起众相, 开悟诸凡夫。

 ér bǐ běn wú qǐ,zì xīn suǒ qǔ lí,

 而彼本无起, 自心所取离,

 néng qǔ jí suǒ qǔ,yǔ bǐ bō làng tóng。

 能取及所取, 与彼波浪同。

 shēn zī cái ān zhù,zhòng shēng shí suǒ xiàn,

 身资财安住, 众生识所现,

 shì gù jiàn cǐ qǐ,yǔ làng wú chā bié。"

 是故见此起, 与浪无差别。”

 ěr shí,dà huì fù shuō sòng yán:

 尔时,大慧复说颂言:

 " dà hǎi bō làng xìng,gǔ yuè kě fēn bié,

 “大海波浪性, 鼓跃可分别,

 cáng shí rú shì qǐ,hé gù bù jué zhī?"

 藏识如是起, 何故不觉知?”

 ěr shí,shì zūn yǐ sòng dá yuē:

 尔时,世尊以颂答曰:

 " ā lài yē rú hǎi,zhuǎn shí tóng bō làng,

 “阿赖耶如海, 转识同波浪,

 wèi fán fū wú zhì,pì yù guǎng kāi yǎn。"

 为凡夫无智, 譬喻广开演。”

 ěr shí,dà huì fù shuō sòng yán:

 尔时,大慧复说颂言:

 " pì rú rì guāng chū,shàng xià děng jiē zhào

 “譬如日光出, 上下等皆照;

 shì jiān dēng yì rán,yīng wèi yú shuō shí,

 世间灯亦然, 应为愚说实,

 yǐ néng kāi shì fǎ,hé bù xiǎn zhēn shí?"

 已能开示法, 何不显真实?”

 ěr shí,shì zūn yǐ sòng dá yuē:

 尔时,世尊以颂答曰:

 " ruò shuō zhēn shí zhě,bǐ xīn wú zhēn shí,

 “若说真实者, 彼心无真实,

 pì rú hǎi bō làng,jìng zhōng xiàng jí mèng。

 譬如海波浪, 镜中像及梦。

 jù shí ér xiǎn xiàn,xīn jìng jiè yì rán,

 俱时而显现, 心境界亦然,

 jìng jiè bù jù gù,cì dì ér zhuǎn shēng。

 境界不具故, 次第而转生。

 shí yǐ néng le zhī,yì fù yì wèi rán,

 识以能了知, 意复意谓然,

 wǔ shí le xiàn jìng,wú yǒu dìng cì dì。

 五识了现境, 无有定次第。

 pì rú gōng huà shī,jí huà shī dì zǐ,

 譬如工画师, 及画师弟子,

 bù cǎi tú zhòng xiàng,wǒ shuō yì rú shì。

 布彩图众像, 我说亦如是。

 cǎi sè zhōng wú wén,fēi bǐ yì fēi sù,

 彩色中无文, 非笔亦非素,

 wèi yuè zhòng shēng gù,qǐ huàn chéng zhòng xiàng。

 为悦众生故, 绮焕成众像。

 yán shuō zé biàn yì,zhēn shí lí wén zì,

 言说则变异, 真实离文字,

 wǒ suǒ zhù shí fǎ,wèi zhū xiū xíng shuō。

 我所住实法, 为诸修行说。

 zhēn shí zì zhèng chù,néng suǒ fēn bié lí,

 真实自证处, 能所分别离,

 cǐ wèi fó zǐ shuō。yú fū bié kāi yǎn,

 此为佛子说。 愚夫别开演,

 zhǒng zhǒng jiē rú huàn,suǒ jiàn bù kě dé。

 种种皆如幻, 所见不可得。

 rú shì zhǒng zhǒng shuō,suí shì ér biàn yì,

 如是种种说, 随事而变异,

 suǒ shuō fēi suǒ yīng,yú bǐ wèi fēi shuō。

 所说非所应, 于彼为非说。

 pì rú zhòng bìng rén,liáng yī suí shòu yào,

 譬如众病人, 良医随授药,

 rú lái wèi zhòng shēng,suí xīn yīng liàng shuō。

 如来为众生, 随心应量说。

 shì jiān yī hù zhě,zhèng zhì suǒ xíng chǔ,

 世间依怙者, 证智所行处,

 wài dào fēi jìng jiè,shēng wén yì fù rán。"

 外道非境界, 声闻亦复然。”

 " fù cì,dà huì,pú sà mó hē sà,ruò yù le zhī néng qǔ suǒ qǔ fēn bié jìng jiè,jiē shì zì xīn zhī suǒ xiàn zhě,dāng lí kuì nàohūn zhì shuì mián,chū zhōng hòu yè qín jiā xiū xí,yuǎn lí céng wén wài dào xié lùn jí èr chéng fǎ,tōng dá zì xīn fēn bié zhī xiāng。

 “复次,大慧,菩萨摩诃萨,若欲了知能取所取分别境界,皆是自心之所现者,当离愦闹、昏滞睡眠,初中后夜勤加修习,远离曾闻外道邪论及二乘法,通达自心分别之相。

 " fù cì,dà huì,pú sà mó hē sà,zhù zhì huì xīn suǒ zhù xiāng yǐ,yú shàng shèng zhì sān xiāng,dāng qín xiū xué。hé zhě wèi sān?suǒ wèi wú yǐng xiàng xiāngyī qiè zhū fú yuàn chí xiāngzì zhèng shèng zhì suǒ qù xiāng。zhū xiū xíng zhě huò cǐ xiāng yǐ,jí shě bǒ lǘ zhì huì xīn xiāng,rù pú sà dì bā dì,yú cǐ sān xiāng xiū xíng bù shě。dà huì,wú yǐng xiàng xiāng zhě,wèi yóu guàn xí yī qiè èr chéngwài dào xiāng gù ér dé shēng qǐ yī qiè zhū fú yuàn chí xiāng zhě,wèi yóu zhū fú zì běn yuàn lì suǒ jiā chí gù ér dé shēng qǐ zì zhèng shèng zhì suǒ qù xiāng zhě,wèi yóu bù qǔ yī qiè fǎ xiāng,chéng jiù rú huàn zhū sān mèi shēn,qù fú dì zhì gù ér dé shēng qǐ。dà huì,shì míng shàng shèng zhì sān zhǒng xiāng。ruò dé cǐ xiāng,jí dào zì zhèng shèng zhì suǒ xíng zhī chù。rǔ jí zhū pú sà mó hē sà,yīng qín xiū xué。"

 “复次,大慧,菩萨摩诃萨,住智慧心所住相已,于上圣智三相,当勤修学。何者为三?所谓无影像相、一切诸佛愿持相、自证圣智所趣相。诸修行者获此相已,即舍跛驴智慧心相,入菩萨第八地,于此三相修行不舍。大慧,无影像相者,谓由惯习一切二乘、外道相故而得生起;一切诸佛愿持相者,谓由诸佛自本愿力所加持故而得生起;自证圣智所趣相者,谓由不取一切法相,成就如幻诸三昧身,趣佛地智故而得生起。大慧,是名上圣智三种相。若得此相,即到自证圣智所行之处。汝及诸菩萨摩诃萨,应勤修学。”

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,zhī zhū pú sà xīn zhī suǒ niàn,chéng yī qiè fú wēi shén zhī lì,bái fó yán:" wéi yuàn wèi shuō bǎi bā jù chā bié suǒ yī shèng zhì shì zì xìng fǎ mén。yī qiè rú lái yīng zhèng děng jué,wèi zhū pú sà mó hē sà duò zì gòng xiāng zhě,shuō cǐ wàng jì xìng chā bié yì mén。zhī cǐ yì yǐ,zé néng jìng zhì èr wú wǒ guān jìng,zhào míng zhū dì,chāo yuè yī qiè èr chéngwài dào sān mèi zhī lè jiàn zhū rú lái bù kě sī yì suǒ xíng jìng jiè,bì jìng shě lí wǔ fǎzì xìng yǐ yī qiè fó fǎ shēn zhì huì ér zì zhuāng yán,rù rú huàn jìng,zhù yī qiè shā dōu shuài tuó gōngsè jiū jìng tiān,chéng rú lái shēn。"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,知诸菩萨心之所念,承一切佛威神之力,白佛言:“唯愿为说百八句差别所依圣智事自性法门。一切如来应正等觉,为诸菩萨摩诃萨堕自共相者,说此妄计性差别义门。知此义已,则能净治二无我观境,照明诸地,超越一切二乘、外道三昧之乐;见诸如来不可思议所行境界,毕竟舍离五法、自性;以一切佛法身智慧而自庄严,入如幻境,住一切刹兜率陀宫、色究竟天,成如来身。”

 fú yán:" dà huì,yǒu yī lèi wài dào,jiàn yī qiè fǎ suí yīn ér jǐn,shēng fēn bié jiě xiǎng tù wú jiǎo,qǐ yú wú jiàn rú tù jiǎo wú,yī qiè zhū fǎ xī yì rú shì。fù yǒu wài dào,jiàn dà zhǒngqiú nàchén děng zhū wù xíng liàng fēn wèi gè chā bié yǐ,zhí tù wú jiǎo,yú cǐ ér shēng niú yǒu jiǎo xiǎng。dà huì,bǐ duò èr jiàn,bù liǎo wéi xīn,dàn yú zì xīn zēng zhǎng fēn bié。dà huì,shēn jí zī shēng qì shì jiān děng,yī qiè jiē wéi fēn bié suǒ xiàn。dà huì,yīng zhī tù jiǎo lí yú yǒu wú,zhū fǎ xī rán,wù shēng fēn bié。yún hé tù jiǎo lí yú yǒu wú?hù yīn dài gù。fēn xī niú jiǎo nǎi zhì wēi chén,qiú qí tǐ xiāng zhōng bù kě dé。shèng zhì suǒ xíng,yuǎn lí bǐ jiàn,shì gù yú cǐ bù yīng fèn bié。"

 佛言:“大慧,有一类外道,见一切法随因而尽,生分别解想兔无角,起于无见如兔角无,一切诸法悉亦如是。复有外道,见大种、求那、尘等诸物形量分位各差别已,执兔无角,于此而生牛有角想。大慧,彼堕二见,不了唯心,但于自心增长分别。大慧,身及资生器世间等,一切皆唯分别所现。大慧,应知兔角离于有无,诸法悉然,勿生分别。云何兔角离于有无?互因待故。分析牛角乃至微尘,求其体相终不可得。圣智所行,远离彼见,是故于此不应分别。”

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,fù bái fó yán:" shì zūn,bǐ qǐ bù yǐ wàng jiàn qǐ xiāng,bǐ dù guān dài wàng jì wú yé?"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,复白佛言:“世尊,彼岂不以妄见起相,比度观待妄计无耶?”

 fú yán:" bù yǐ fēn bié qǐ xiāng dài yǐ yán wú。hé yǐ gù?bǐ yǐ fēn bié wéi shēng yīn gù。yǐ jiǎo fēn bié wèi qí suǒ yī,suǒ yī wèi yīn。lí yì bù yì,fēi yóu xiāng dài xiǎn tù jiǎo wú。dà huì,ruò cǐ fēn bié yì tù jiǎo zhě,zé fēi jiǎo yīn ruò bù yì zhě,yīn bǐ ér qǐ。dà huì,fēn xī niú jiǎo nǎi zhì jí wēi,qiú bù kě dé。yì yú yǒu jiǎo yán wú jiǎo zhě,rú shì fēn bié jué dìng fēi lǐ。èr jù fēi yǒu,shuí dài yú shuí?ruò xiāng dài bù chéng,dài yú yǒu gù yán tù jiǎo wú,bù yīng fèn bié,bù zhèng yīn gù。yǒu wú lùn zhě,zhí yǒu zhí wú,èr jù bù chéng。

 佛言:“不以分别起相待以言无。何以故?彼以分别为生因故。以角分别为其所依,所依为因。离异不异,非由相待显兔角无。大慧,若此分别异兔角者,则非角因;若不异者,因彼而起。大慧,分析牛角乃至极微,求不可得。异于有角言无角者,如是分别决定非理。二俱非有,谁待于谁?若相待不成,待于有故言兔角无,不应分别,不正因故。有无论者,执有执无,二俱不成。

 " dà huì,fù yǒu wài dào,jiàn sè xíng zhuàngxū kōng fēn qí ér shēng zhí zhuó,yán sè yì xū kōng qǐ yú fēn bié。dà huì,xū kōng shì sè,suí rù sè zhǒng。dà huì,sè shì xū kōng,néng chísuǒ chí jiàn lì xìng gù。sèkōng fēn qí yīng rú shì zhī。dà huì,dà zhǒng shēng shí zì xiāng gè bié,bú zhù xū kōng zhōng,fēi bǐ wú xū kōng。dà huì,tù jiǎo yì ěr,guān dài niú jiǎo yán bǐ jiǎo wú。dà huì,fēn xī niú jiǎo nǎi zhì wēi chén,yòu xī bǐ chén,qí xiāng bù xiàn。bǐ hé suǒ dài ér yán wú yé?ruò dài yú wù,bǐ yì rú shì。

 “大慧,复有外道,见色形状、虚空分齐而生执著,言色异虚空起于分别。大慧,虚空是色,随入色种。大慧,色是虚空,能持、所持建立性故。色、空分齐应如是知。大慧,大种生时自相各别,不住虚空中,非彼无虚空。大慧,兔角亦尔,观待牛角言彼角无。大慧,分析牛角乃至微尘,又析彼尘,其相不现。彼何所待而言无耶?若待余物,彼亦如是。

 " dà huì,rǔ yīng yuǎn lí tù jiǎoniú jiǎo,xū kōng jí sè,suǒ yǒu fèn bié。rǔ jí zhū pú sà mó hē sà,yīng cháng guān chá zì xīn suǒ jiàn fēn bié zhī xiāng,yú yī qiè guó tǔ,wèi zhū fó zǐ shuō guān chá zì xīn xiū xíng zhī fǎ。"

 “大慧,汝应远离兔角、牛角,虚空及色,所有分别。汝及诸菩萨摩诃萨,应常观察自心所见分别之相,于一切国土,为诸佛子说观察自心修行之法。”

 ěr shí,shì zūn jí shuō sòng yán:

 尔时,世尊即说颂言:

 " xīn suǒ jiàn wú yǒu,wéi yī xīn gù qǐ,

 “心所见无有, 唯依心故起,

 shēn zī suǒ zhù yǐng,zhòng shēng cáng shí xiàn。

 身资所住影, 众生藏识现。

 xīn yì jí yǔ shí,zì xìng wǔ zhǒng fǎ,

 心意及与识, 自性五种法,

 èr wú wǒ qīng jìng,zhū dǎo shī yǎn shuō。

 二无我清净, 诸导师演说。

 cháng duǎn gòng guān dài,zhǎn zhuǎn hù xiāng shēng,

 长短共观待, 展转互相生,

 yīn yǒu gù chéng wú,yīn wú gù chéng yǒu。

 因有故成无, 因无故成有。

 wēi chén fēn xī shì,bù qǐ sè fēn bié,

 微尘分析事, 不起色分别,

 wéi xīn suǒ ān lì,è jiàn zhě bù xìn。

 唯心所安立, 恶见者不信。

 wài dào fēi xíng chǔ,shēng wén yì fù rán,

 外道非行处, 声闻亦复然,

 jiù shì zhī suǒ shuō,zì zhèng zhī jìng jiè。

 救世之所说, 自证之境界。

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,wèi jìng xīn xiàn liú gù ér qǐng fú yán:" shì zūn,yún hé jìng zhū zhòng shēng zì xīn xiàn liú?wèi jiàn cì jìng,wèi dùn jìng yé?"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,为净心现流故而请佛言:“世尊,云何净诸众生自心现流?为渐次净,为顿净耶?”

 fú yán:" dà huì,jiàn jìng fēi dùn!rú ān luó guǒ,jiàn shú fēi dùn zhū fú rú lái jìng zhū zhòng shēng zì xīn xiàn liú,yì fù rú shì,jiàn jìng fēi dùn。rú táo shī zào qì,jiàn chéng fēi dùn zhū fú rú lái jìng zhū zhòng shēng zì xīn xiàn liú,yì fù rú shì,jiàn ér fēi dùn。pì rú dà dì shēng zhū cǎo mù,jiàn shēng fēi dùn zhū fú rú lái jìng zhū zhòng shēng zì xīn xiàn liú,yì fù rú shì,jiàn ér fēi dùn。dà huì,pì rú rén xué yīn yuè shū huà zhǒng zhǒng jì shù,jiàn chéng fēi dùn zhū fú rú lái jìng zhū zhòng shēng zì xīn xiàn liú,yì fù rú shì,jiàn ér fēi dùn。

 佛言:“大慧,渐净非顿!如庵罗果,渐熟非顿;诸佛如来净诸众生自心现流,亦复如是,渐净非顿。如陶师造器,渐成非顿;诸佛如来净诸众生自心现流,亦复如是,渐而非顿。譬如大地生诸草木,渐生非顿;诸佛如来净诸众生自心现流,亦复如是,渐而非顿。大慧,譬如人学音乐书画种种伎术,渐成非顿;诸佛如来净诸众生自心现流,亦复如是,渐而非顿。

 " pì rú míng jìng,dùn xiàn zhòng xiàng ér wú fēn bié zhū fú rú lái jìng zhū zhòng shēng zì xīn xiàn liú,yì fù rú shì,dùn xiàn yī qiè wú xiāng jìng jiè ér wú fēn bié。rú rì yuè lún,yī shí biàn zhào yī qiè sè xiàng zhū fú rú lái jìng zhū zhòng shēng zì xīn guò xí,yì fù rú shì,dùn wèi shì xiàn bù kě sī yì zhū fú rú lái zhì huì jìng jiè。pì rú cáng shí,dùn xiàn yú shēn jí zī shēng guó tǔ yī qiè jìng jiè bào fú yì ěr,yú sè jiū jìng tiān,dùn néng chéng shú yī qiè zhòng shēng lìng xiū zhū xíng。pì rú fǎ fú,dùn xiàn bào fú jí yǐ huà fó guāng míng zhào yào zì zhèng shèng jìng yì fù rú shì,dùn xiàn fǎ xiāng ér wèi zhào yào,lìng lí yī qiè yǒu wú è jiàn。

 “譬如明镜,顿现众像而无分别;诸佛如来净诸众生自心现流,亦复如是,顿现一切无相境界而无分别。如日月轮,一时遍照一切色像;诸佛如来净诸众生自心过习,亦复如是,顿为示现不可思议诸佛如来智慧境界。譬如藏识,顿现于身及资生国土一切境界;报佛亦尔,于色究竟天,顿能成熟一切众生令修诸行。譬如法佛,顿现报佛及以化佛光明照曜;自证圣境亦复如是,顿现法相而为照曜,令离一切有无恶见。

 " fù cì,dà huì,fǎ xìng suǒ liú fú,shuō yī qiè fǎ zì xiāng gòng xiāng,zì xīn xiàn xí qì yīn xiāng,wàng jì xìng suǒ zhí yīn xiāng,gèng xiāng xì shǔ zhǒng zhǒng huàn shì jiē wú zì xìng ér zhū zhòng shēng zhǒng zhǒng zhí zhuó qǔ yǐ wéi shí,xī bù kě dé。fù cì,dà huì,wàng jì zì xìng zhí zhuó yuán qǐ zì xìng qǐ。dà huì,pì rú huàn shī yǐ huàn shù lì,yī cǎo mù wǎ shí huàn zuò zhòng shēng ruò gān sè xiàng,lìng qí jiàn zhě zhǒng zhǒng fēn bié,jiē wú zhēn shí。dà huì,cǐ yì rú shì,yóu qǔ zhe jìng jiè xí qì lì gù,yú yuán qǐ xìng zhōng,yǒu wàng jì xìng zhǒng zhǒng xiāng xiàn,shì míng wàng jì xìng shēng。dà huì,shì míng fǎ xìng suǒ liú fó shuō fǎ xiāng。

 “复次,大慧,法性所流佛,说一切法自相共相,自心现习气因相,妄计性所执因相,更相系属种种幻事皆无自性;而诸众生种种执著取以为实,悉不可得。复次,大慧,妄计自性执著缘起自性起。大慧,譬如幻师以幻术力,依草木瓦石幻作众生若干色像,令其见者种种分别,皆无真实。大慧,此亦如是,由取著境界习气力故,于缘起性中,有妄计性种种相现,是名妄计性生。大慧,是名法性所流佛说法相。

 " dà huì,fǎ xìng fú zhě,jiàn lì zì zhèng zhì suǒ xíng,lí xīn zì xìng xiāng。

 “大慧,法性佛者,建立自证智所行,离心自性相。

 " dà huì,huà fó shuō shījièrěnjìnchán dìngzhì huì,yùn jiè chù fǎ,jí zhū jiě tuō zhū shí xíng xiāng,jiàn lì chā bié yuè wài dào jiàn,chāo wú sè xíng。

 “大慧,化佛说施、戒、忍、进、禅定、智慧,蕴界处法,及诸解脱诸识行相,建立差别;越外道见,超无色行。

 " fù cì,dà huì,fǎ xìng fú,fēi suǒ pān yuán,yī qiè suǒ yuányī qiè suǒ zuò xiānggēn liàng děng xiāng xī jiē yuǎn lí,fēi fán fūèr chéng jí zhū wài dào zhí zhuó wǒ xiāng suǒ qǔ jìng jiè。shì gù,dà huì,yú zì zhèng shèng zhì shèng jìng jiè xiāng,dāng qín xiū xué yú zì xīn suǒ xiàn fēn bié jiàn xiāng,dāng sù shě lí。

 “复次,大慧,法性佛,非所攀缘,一切所缘、一切所作相、根量等相悉皆远离,非凡夫、二乘及诸外道执著我相所取境界。是故,大慧,于自证圣智胜境界相,当勤修学;于自心所现分别见相,当速舍离。

 " fù cì,dà huì,shēng wén chéng yǒu èr zhǒng chā bié xiāng,suǒ wèi zì zhèng shèng zhì shū shèng xiāngfēn bié zhí zhuó zì xìng xiāng。

 “复次,大慧,声闻乘有二种差别相,所谓自证圣智殊胜相、分别执著自性相。

 " yún hé zì zhèng shèng zhì shū shèng xiāng?wèi míng jiàn kǔkōngwú chángwú wǒ,zhū dì jìng jiè lí yù jì miè gù,yú yùn jiè chù ruò zì ruò gòngwài bù huài xiàng rú shí le zhī gù,xīn zhù yī jìng zhù yī jìng yǐ,huò chán jiě tuōsān mèi dào guǒ ér dé chū lí,zhù zì zhèng shèng zhì jìng jiè lè,wèi lí xí qì jí bù sī yì biàn yì sǐ,shì míng shēng wén chéng zì zhèng shèng zhì jìng jiè xiāng。pú sà mó hē sà suī yì dé cǐ shèng zhì jìng jiè,yǐ lián mǐn zhòng shēng gù,běn yuàn suǒ chí gù,bù zhèng jì miè mén jí sān mèi lè。zhū pú sà mó hē sà,yú cǐ zì zhèng shèng zhì lè zhōng,bù yīng xiū xué。

 “云何自证圣智殊胜相?谓明见苦、空、无常、无我,诸谛境界离欲寂灭故,于蕴界处若自若共、外不坏相如实了知故,心住一境;住一境已,获禅解脱、三昧道果而得出离,住自证圣智境界乐,未离习气及不思议变易死,是名声闻乘自证圣智境界相。菩萨摩诃萨虽亦得此圣智境界,以怜愍众生故,本愿所持故,不证寂灭门及三昧乐。诸菩萨摩诃萨,于此自证圣智乐中,不应修学。

 " dà huì,yún hé fēn bié zhí zhuó zì xìng xiāng?suǒ wèi zhī jiān shī nuǎn dòngqīng huáng chì bái rú shì děng fǎ,fēi zuò zhě shēng,rán yī jiào lǐ jiàn zì gòng xiāng fēn bié zhí zhuó,shì míng shēng wén chéng fēn bié zhí zhuó xiāng。pú sà mó hē sà yú cǐ fǎ zhōng yīng zhī yīng shě,lí rén wú wǒ jiàn,rù fǎ wú wǒ xiāng,jiàn zhù zhū dì。"

 “大慧,云何分别执著自性相?所谓知坚湿暖动、青黄赤白如是等法,非作者生,然依教理见自共相分别执著,是名声闻乘分别执著相。菩萨摩诃萨于此法中应知应舍,离人无我见,入法无我相,渐住诸地。”

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà bái fó yán:" shì zūn,rú lái suǒ shuō cháng bù sī yì zì zhèng shèng zhì dì yī yì jìng,jiāng wú tóng zhū wài dào suǒ shuō cháng bù sī yì zuò zhě yé?"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨白佛言:“世尊,如来所说常不思议自证圣智第一义境,将无同诸外道所说常不思议作者耶?”

 fú yán:" dà huì,fēi zhū wài dào zuò zhě dé cháng bù sī yì。suǒ yǐ zhě hé?zhū wài dào cháng bù sī yì,yīn zì xiāng bù chéng jì yīn zì xiāng bù chéng,yǐ hé xiǎn shì cháng bù sī yì?

 佛言:“大慧,非诸外道作者得常不思议。所以者何?诸外道常不思议,因自相不成;既因自相不成,以何显示常不思议?

 " dà huì,wài dào suǒ shuō cháng bù sī yì,ruò yīn zì xiāng chéng,bǐ zé yǒu cháng dàn yǐ zuò zhě wèi yīn xiāng gù,cháng bù sī yì bù chéng。dà huì,wǒ dì yī yì cháng bù sī yì,dì yī yì yīn xiāng chéng,yuǎn lí yǒu wú zì zhèng shèng zhì suǒ xíng xiāng gù yǒu xiāng,dì yī yì zhì wèi qí yīn gù yǒu yīn,lí yǒu wú gù fēi zuò zhě,rú xū kōngniè pánjì miè fǎ gù,cháng bù sī yì。shì gù wǒ shuō cháng bù sī yì,bù tóng wài dào suǒ yǒu zhēng lùn。dà huì,cǐ cháng bù sī yì,shì zhū rú lái zì zhèng shèng zhì suǒ xíng zhēn lǐ,shì gù pú sà dāng qín xiū xué。

 “大慧,外道所说常不思议,若因自相成,彼则有常;但以作者为因相故,常不思议不成。大慧,我第一义常不思议,第一义因相成,远离有无;自证圣智所行相故有相,第一义智为其因故有因,离有无故;非作者,如虚空、涅槃、寂灭法故,常不思议。是故我说常不思议,不同外道所有诤论。大慧,此常不思议,是诸如来自证圣智所行真理,是故菩萨当勤修学。

 " fù cì,dà huì,wài dào cháng bù sī yì,yǐ wú cháng yì xiāng yīn gù cháng,fēi zì xiāng yīn lì gù cháng。dà huì,wài dào cháng bù sī yì,yǐ jiàn suǒ zuò fǎ yǒu yǐ hái wú,wú cháng yǐ,bǐ zhī shì cháng wǒ yì jiàn suǒ zuò fǎ yǒu yǐ hái wú,wú cháng yǐ,bù yīn cǐ shuō wèi cháng。dà huì,wài dào yǐ rú shì yīn xiāng,chéng cháng bù sī yì cǐ yīn xiāng fēi yǒu,tóng yú tù jiǎo gù。cháng bù sī yì wéi shì fēn bié,dàn yǒu yán shuō。hé gù bǐ yīn tóng yú tù jiǎo?wú zì yīn xiāng gù。dà huì,wǒ cháng bù sī yì,yǐ zì zhèng wèi yīn xiāng bù yǐ wài fǎ yǒu yǐ hái wú,wú cháng wèi yīn。wài dào fǎn cǐ,céng bù néng zhī cháng bù sī yì zì yīn zhī xiāng,ér héng zài yú zì zhèng shèng zhì suǒ xíng xiāng wài,cǐ bù yīng shuō。

 “复次,大慧,外道常不思议,以无常异相因故常,非自相因力故常。大慧,外道常不思议,以见所作法有已还无,无常已,比知是常;我亦见所作法有已还无,无常已,不因此说为常。大慧,外道以如是因相,成常不思议;此因相非有,同于兔角故。常不思议唯是分别,但有言说。何故彼因同于兔角?无自因相故。大慧,我常不思议,以自证为因相;不以外法有已还无,无常为因。外道反此,曾不能知常不思议自因之相,而恒在于自证圣智所行相外,此不应说。

 " fù cì,dà huì,zhū shēng wén wèi shēng sǐ wàng xiǎng kǔ ér qiú niè pán,bù zhī shēng sǐniè pán chā bié zhī xiāng,yī qiè jiē shì wàng fēn bié yǒu wú suǒ yǒu gù,wàng jì wèi lái zhū gēn jìng miè,yǐ wéi niè pán bù zhī zhèng zì zhì jìng jiè,zhuǎn suǒ yī cáng shí,wèi dà niè pán。bǐ yú chī rén shuō yǒu sān shèng,bù shuō wéi xīn,wú yǒu jìng jiè。dà huì,bǐ rén bù zhī qù lái xiàn zài zhū fú suǒ shuō zì xīn jìng jiè,qǔ xīn wài jìng,cháng yú shēng sǐ lún zhuàn bù jué。

 “复次,大慧,诸声闻畏生死妄想苦而求涅槃,不知生死、涅槃差别之相,一切皆是妄分别有无所有故,妄计未来诸根境灭,以为涅槃;不知证自智境界,转所依藏识,为大涅槃。彼愚痴人说有三乘,不说唯心,无有境界。大慧,彼人不知去来现在诸佛所说自心境界,取心外境,常于生死轮转不绝。

 " fù cì,dà huì,qù lái xiàn zài zhū rú lái shuō yī qiè fǎ bù shēng。hé yǐ gù?zì xīn suǒ jiàn,fēi yǒu xìng gù,lí yǒu wú shēng gù。rú tù mǎ děng jiǎo,fán yú wàng qǔ wéi zì zhèng shèng zhì suǒ xíng zhī chù,fēi zhū yú fū èr fēn bié jìng。dà huì,shēn jí zī shēng qì shì jiān děng,yī qiè jiē shì cáng shí yǐng xiàng,suǒ qǔnéng qǔ èr zhǒng xiāng xiàn。bǐ zhū yú fū,duò shēng zhù miè èr jiàn zhōng gù,yú zhōng wàng qǐ yǒu wú fēn bié。dà huì,rǔ yú cǐ yì,dāng qín xiū xué。

 “复次,大慧,去来现在诸如来说一切法不生。何以故?自心所见,非有性故,离有无生故。如兔马等角,凡愚妄取;唯自证圣智所行之处,非诸愚夫二分别境。大慧,身及资生器世间等,一切皆是藏识影像,所取、能取二种相现。彼诸愚夫,堕生住灭二见中故,于中妄起有无分别。大慧,汝于此义,当勤修学。

 " fù cì,dà huì,yǒu wǔ zhǒng zhǒng xìng。hé děng wéi wǔ?wèi shēng wén chéng zhǒng xìngyuán jué chéng zhǒng xìngrú lái chéng zhǒng xìngbù dìng zhǒng xìngwú zhǒng xìng。

 “复次,大慧,有五种种性。何等为五?谓声闻乘种性、缘觉乘种性、如来乘种性、不定种性、无种性。

 " dà huì,yún hé zhī shì shēng wén chéng zhǒng xìng?wèi ruò wén shuō yú yùn jiè chù zì xiāng gòng xiāng,ruò zhī ruò zhèng,jǔ shēn máo shù,xīn lè xiū xí,yú yuán qǐ xiāng bù lè guān chá,yīng zhī cǐ shì shēng wén chéng zhǒng xìng。bǐ yú zì chéng jiàn suǒ zhèng yǐ,yú wǔ liù dì duàn fán nǎo jié,bù duàn fán nǎo xí,zhù bù sī yì sǐ,fàn xíng yǐ lì,suǒ zuò yǐ bàn,bù shòu hòu yǒu。nǎi zhì shēng yú dé niè pán jué。

 “大慧,云何知是声闻乘种性?谓若闻说于蕴界处自相共相,若知若证,举身毛竖,心乐修习,于缘起相不乐观察,应知此是声闻乘种性。彼于自乘见所证已,于五六地断烦恼结,不断烦恼习,住不思议死,正师子吼言:‘我生已尽,梵行已立,所作已办,不受后有。’修习人无我,乃至生于得涅槃觉。

 " dà huì,fù yǒu zhòng shēng qiú zhèng niè pán,yán néng jué zhī wǒrénzhòng shēngyǎng zhěqǔ zhě,cǐ shì niè pán。fù yǒu shuō yán,jiàn yī qiè fǎ yīn zuò zhě yǒu,cǐ shì niè pán。dà huì,bǐ wú jiě tuō,yǐ wèi néng jiàn fǎ wú wǒ gù。cǐ shì shēng wén chéng jí wài dào zhǒng xìng,yú wèi chū zhōng shēng chū lí xiǎng。yīng qín xiū xí,shě cǐ è jiàn。

 “大慧,复有众生求证涅槃,言能觉知我、人、众生、养者、取者,此是涅槃。复有说言,见一切法因作者有,此是涅槃。大慧,彼无解脱,以未能见法无我故。此是声闻乘及外道种性,于未出中生出离想。应勤修习,舍此恶见。

 " dà huì,yún hé zhī shì yuán jué chéng zhǒng xìng?wèi ruò wén shuō yuán jué chéng fǎ,jǔ shēn máo shù,bēi qì liú lèi lí kuì nào yuán,wú suǒ rǎn zhe yǒu shí wén shuō xiàn zhǒng zhǒng shēn,huò jù huò sàn shén tōng biàn huà,qí xīn xìn shòu,wú suǒ wéi nì。dāng zhī cǐ shì yuán jué chéng zhǒng xìng,yīng wèi qí shuō yuán jué chéng fǎ。

 “大慧,云何知是缘觉乘种性?谓若闻说缘觉乘法,举身毛竖,悲泣流泪;离愦闹缘,无所染著;有时闻说现种种身,或聚或散神通变化,其心信受,无所违逆。当知此是缘觉乘种性,应为其说缘觉乘法。

 " dà huì,rú lái chéng zhǒng xìng suǒ zhèng fǎ yǒu sān zhǒng,suǒ wèi zì xìng wú zì xìng fǎnèi shēn zì zhèng shèng zhì fǎwài zhū fú shā guǎng dà fǎ。dà huì,ruò yǒu wén shuō cǐ yī yī fǎ,jí zì xīn suǒ xiàn shēn cái jiàn lì ā lài yē shí bù sī yì jìng,bù jīngbù bùbù wèi,dāng zhī cǐ shì rú lái chéng xìng。

 “大慧,如来乘种性所证法有三种,所谓自性无自性法、内身自证圣智法、外诸佛刹广大法。大慧,若有闻说此一一法,及自心所现身财建立阿赖耶识不思议境,不惊、不怖、不畏,当知此是如来乘性。

 " dà huì,bù dìng zhǒng xìng zhě,wèi wén shuō bǐ sān zhǒng fǎ shí,suí shēng xìn jiě ér shùn xiū xué。

 “大慧,不定种性者,谓闻说彼三种法时,随生信解而顺修学。

 " dà huì,wèi chū zhì dì rén ér shuō zhǒng xìng,yù lìng qí rù wú yǐng xiàng dì,zuò cǐ jiàn lì。dà huì,bǐ zhù sān mèi yuè shēng wén,ruò néng zhèng zhī zì suǒ yī shí,jiàn fǎ wú wǒ,jìng fán nǎo xí,bì jìng dāng de rú lái zhī shēn。"

 “大慧,为初治地人而说种性,欲令其入无影像地,作此建立。大慧,彼住三昧乐声闻,若能证知自所依识,见法无我,净烦恼习,毕竟当得如来之身。”

 ěr shí,shì zūn jí shuō sòng yán:

 尔时,世尊即说颂言:

 " yù liú yī lái guǒ,bù hái ā luó hàn,

 “预流一来果, 不还阿罗汉,

 shì děng zhū shèng rén,qí xīn xī mí huò。

 是等诸圣人, 其心悉迷惑。

 wǒ suǒ lì sān shèng,yī chéng jí fēi chéng,

楞伽经拼音全文

 我所立三乘, 一乘及非乘,

 wèi yú fū shǎo zhì,lè jì zhū shèng shuō。

 为愚夫少智, 乐寂诸圣说。

 dì yī yì fǎ mén,yuǎn lí yú èr qǔ,

 第一义法门, 远离于二取,

 zhù yú wú jìng jiè,hé jiàn lì sān shèng?

 住于无境界, 何建立三乘?

 zhū chán jí wú liàng,wú sè sān mó tí,

 诸禅及无量, 无色三摩提,

 nǎi zhì miè shòu xiǎng,wéi xīn bù kě dé。"

 乃至灭受想, 唯心不可得。”

 " fù cì,dà huì,cǐ zhōng yī chǎn tí,hé gù yú jiě tuō zhōng bù shēng yù lè?dà huì,yǐ shě yī qiè shàn gēn gù,wèi wú shǐ zhòng shēng qǐ yuàn gù。yún hé shě yī qiè shàn gēn?shàn gēn xī duàn bù rù niè pán。yún hé wéi wú shǐ zhòng shēng qǐ yuàn?ruò yī zhòng shēng wèi niè pán zhě,wǒ zhōng bù rù。cǐ shì wú niè pán zhǒng xìng xiāng。"

 “复次,大慧,此中一阐提,何故于解脱中不生欲乐?大慧,以舍一切善根故,为无始众生起愿故。云何舍一切善根?谓谤菩萨藏言:‘此非随顺契经调伏解脱之说。’作是语时,善根悉断不入涅槃。云何为无始众生起愿?谓诸菩萨以本愿方便:‘愿一切众生悉入涅槃。若一众生未涅槃者,我终不入。’此亦住一阐提趣。此是无涅槃种性相。”

 dà huì pú sà yán:" shì zūn,cǐ zhōng hé zhě bì jìng bù rù niè pán?"

 大慧菩萨言:“世尊,此中何者毕竟不入涅槃?”

 fú yán:" dà huì,bǐ pú sà yī chǎn tí,zhī yī qiè fǎ běn lái niè pán,bì jìng bù rù,fēi shě shàn gēn。hé yǐ gù?shě shàn gēn yī chǎn tí,yǐ fú wēi lì gù,huò shí shàn gēn shēng。suǒ yǐ zhě hé?fú yú yī qiè zhòng shēng wú shě shí gù。shì gù pú sà yī chǎn tí,bù rù niè pán。

 佛言:“大慧,彼菩萨一阐提,知一切法本来涅槃,毕竟不入,非舍善根。何以故?舍善根一阐提,以佛威力故,或时善根生。所以者何?佛于一切众生无舍时故。是故菩萨一阐提,不入涅槃。

 " fù cì,dà huì,pú sà mó hē sà dāng shàn zhī sān zì xìng xiāng。hé zhě wèi sān?suǒ wèi wàng jì zì xìngyuán qǐ zì xìngyuán chéng zì xìng。dà huì,wàng jì zì xìng cóng xiāng shēng。yún hé cóng xiāng shēng?wèi bǐ yī yuán qǐ shì xiāng zhǒng lèi xiǎn xiàn,shēng jì zhe gù。dà huì,bǐ jì zhe shì xiāng,yǒu èr zhǒng wàng jì xìng shēng,shì zhū rú lái zhī suǒ yǎn shuō,wèi míng xiāng jì zhe xiāngshì xiāng jì zhe xiāng。dà huì,shì jì zhe xiāng zhě,wèi jì zhe nèi wài fǎ xiāng jì zhe xiāng zhě,wèi jí bǐ nèi wài fǎ zhòng jì zhe zì gòng xiāng。shì míng èr zhǒng wàng jì zì xìng xiāng。dà huì,cóng suǒ yī suǒ yuán qǐ,shì yuán qǐ xìng。hé zhě yuán chéng zì xìng?wèi lí míng xiāngshì xiāng yī qiē fēn bié,zì zhèng shèng zhì suǒ xíng zhēn rú。dà huì,cǐ shì yuán chéng zì xìng,rú lái cáng xīn。"

 “复次,大慧,菩萨摩诃萨当善知三自性相。何者为三?所谓妄计自性、缘起自性、圆成自性。大慧,妄计自性从相生。云何从相生?谓彼依缘起事相种类显现,生计著故。大慧,彼计著事相,有二种妄计性生,是诸如来之所演说,谓名相计著相、事相计著相。大慧,事计著相者,谓计著内外法;相计著相者,谓即彼内外法中计著自共相。是名二种妄计自性相。大慧,从所依所缘起,是缘起性。何者圆成自性?谓离名相、事相一切分别,自证圣智所行真如。大慧,此是圆成自性,如来藏心。”

 ěr shí,shì zūn jí shuō sòng yán:

 尔时,世尊即说颂言:

 " míng xiāng fēn bié,èr zì xìng xiāng,zhèng zhì zhēn rú,shì yuán chéng xìng。"

 “名相分别, 二自性相, 正智真如, 是圆成性。”

 " dà huì,shì míng guān chá wǔ fǎzì xìng xiāng fǎ mén,zì zhèng shèng zhì suǒ xíng jìng jiè。rǔ jí zhū pú sà mó hē sà,dāng qín xiū xué。

 “大慧,是名观察五法、自性相法门,自证圣智所行境界。汝及诸菩萨摩诃萨,当勤修学。

 " fù cì,dà huì,pú sà mó hē sà dāng shàn guān chá èr wú wǒ xiāng。hé zhě wèi èr?suǒ wèi rén wú wǒ xiāngfǎ wú wǒ xiāng。

 “复次,大慧,菩萨摩诃萨当善观察二无我相。何者为二?所谓人无我相、法无我相。

 " dà huì,hé zhě shì rén wú wǒ xiāng?wèi yùn jiè chù lí wǒwǒ suǒ,wú zhīàiyè zhī suǒ shēng qǐ。yǎn děng shí shēng,qǔ yú sè děng ér shēng jì zhe。yòu zì xīn suǒ jiàn shēn qì shì jiān,jiē shì cáng xīn zhī suǒ xiǎn xiàn chà nà xiāng xù biàn huài bù tíng,rú hé liú,rú zhǒng zi,rú dēng yàn,rú xùn fēng,rú fú yún zào dòng bù ān rú yuán hóu lè bù jìng chù rú fēi yíng bù zhī yàn zú rú měng huǒ wú shǐ xū wěi xí qì wèi yīn,zhū yǒu qù zhōng liú zhuǎn bù xī rú jí shuǐ lún zhǒng zhǒng sè shēn wēi yí jìn zhǐ,pì rú sǐ shī zhòu lì gù xíng,yì rú mù rén yīn jī yùn dòng。ruò néng yú cǐ shàn zhī qí xiāng,shì míng rén wú wǒ zhì。

 “大慧,何者是人无我相?谓蕴界处离我、我所,无知、爱、业之所生起。眼等识生,取于色等而生计著。又自心所见身器世间,皆是藏心之所显现;刹那相续变坏不停,如河流,如种子,如灯焰,如迅风,如浮云;躁动不安如猿猴;乐不净处如飞蝇;不知厌足如猛火;无始虚伪习气为因,诸有趣中流转不息如汲水轮;种种色身威仪进止,譬如死尸咒力故行,亦如木人因机运动。若能于此善知其相,是名人无我智。

 " dà huì,yún hé wéi fǎ wú wǒ zhì?wèi zhī yùn jiè chù shì wàng jì xìng。rú yùn jiè chù lí wǒwǒ suǒ,wéi gòng jī jù,ài yè shéng fù,hù wèi yuán qǐ,wú néng zuò zhě yùn děng yì ěr,lí zì gòng xiāng,xū wàng fēn bié zhǒng zhǒng xiāng xiàn。yú fū fēn bié,fēi zhū shèng zhě。rú shì guān chá yī qiè zhū fǎ,lí xīn yì yì shíwǔ fǎzì xìng,shì míng pú sà mó hē sà fǎ wú wǒ zhì。dé cǐ zhì yǐ,zhī wú jìng jiè,le zhū dì xiāng,jí rù chū dì xīn shēng huān xǐ cì dì jiàn jìn,nǎi zhì shàn huì jí yǐ fǎ yún,zhū yǒu suǒ zuò jiē xī yǐ bàn。zhù shì dì yǐ,yǒu dà bǎo lián huá wáng zhòng bǎo zhuāng yán,yú qí huá shàng yǒu bǎo gōng diàn zhuàng rú lián huá,pú sà wǎng xiū huàn xìng fǎ mén zhī suǒ chéng jiù ér zuò qí shàng tóng háng fó zǐ qián hòu wéi rào,yī qiè fú shā suǒ yǒu rú lái jiē shū qí shǒu,rú zhuàn lún wáng zi guàn dǐng zhī fǎ ér guàn qí dǐng chāo fó zǐ dì,huò zì zhèng fǎ,chéng jiù rú lái zì zài fǎ shēn。dà huì,shì míng jiàn fǎ wú wǒ xiāng。rǔ jí zhū pú sà mó hē sà,yīng qín xiū xué。"

 “大慧,云何为法无我智?谓知蕴界处是妄计性。如蕴界处离我、我所,唯共积聚,爱业绳缚,互为缘起,无能作者;蕴等亦尔,离自共相,虚妄分别种种相现。愚夫分别,非诸圣者。如是观察一切诸法,离心意意识、五法、自性,是名菩萨摩诃萨法无我智。得此智已,知无境界,了诸地相,即入初地;心生欢喜次第渐进,乃至善慧及以法云,诸有所作皆悉已办。住是地已,有大宝莲华王众宝庄严,于其华上有宝宫殿状如莲华,菩萨往修幻性法门之所成就而坐其上;同行佛子前后围绕,一切佛刹所有如来皆舒其手,如转轮王子灌顶之法而灌其顶;超佛子地,获自证法,成就如来自在法身。大慧,是名见法无我相。汝及诸菩萨摩诃萨,应勤修学。”

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,fù bái fó yán:" shì zūn,yuàn shuō jiàn lì fěi bàng xiāng。lìng wǒ jí zhū pú sà mó hē sà lí cǐ è jiàn,jí dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí dé pú tí yǐ,pò jiàn lì cháng fěi bàng duàn jiàn,lìng yú zhèng fǎ bù shēng huǐ bàng。"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,复白佛言:“世尊,愿说建立诽谤相。令我及诸菩萨摩诃萨离此恶见,疾得阿耨多罗三藐三菩提;得菩提已,破建立常诽谤断见,令于正法不生毁谤。”

 fú shòu qí qǐng,jí shuō sòng yán:

 佛受其请,即说颂言:

 " shēn zī cái suǒ zhù,jiē wéi xīn yǐng xiàng,

 “身资财所住, 皆唯心影像,

 fán yú bù néng le,qǐ jiàn lì fěi bàng。

 凡愚不能了, 起建立诽谤。

 suǒ qǐ dàn shì xīn,lí xīn bù kě dé。"

 所起但是心, 离心不可得。”

 ěr shí,shì zūn yù zhòng shuō cǐ yì,gào dà huì yán:" yǒu sì zhǒng wú yǒu yǒu jiàn lì。hé zhě wèi sì?suǒ wèi wú yǒu xiāng jiàn lì xiāngwú yǒu jiàn jiàn lì jiànwú yǒu yīn jiàn lì yīnwú yǒu xìng jiàn lì xìng,shì wèi sì。dà huì,fěi bàng zhě,wèi yú zhū è jiàn suǒ jiàn lì fǎ qiú bù kě dé,bù shàn guān chá suì shēng fěi bàng,cǐ shì jiàn lì fěi bàng xiāng。

 尔时,世尊欲重说此义,告大慧言:“有四种无有有建立。何者为四?所谓无有相建立相、无有见建立见、无有因建立因、无有性建立性,是为四。大慧,诽谤者,谓于诸恶见所建立法求不可得,不善观察遂生诽谤,此是建立诽谤相。

 " dà huì,yún hé wú yǒu xiāng jiàn lì xiāng?wèi yú yùn jiè chù,zì xiāng gòng xiāng běn wú suǒ yǒu,ér shēng jì zhe,cǐ rú shì,cǐ bù yì,ér cǐ fēn bié cóng wú shǐ zhǒng zhǒng è xí suǒ shēng,shì míng wú yǒu xiāng jiàn lì xiāng。yún hé wú yǒu jiàn jiàn lì jiàn?wèi yú yùn jiè chù,jiàn lì wǒrénzhòng shēng děng jiàn,shì míng wú yǒu jiàn jiàn lì jiàn。yún hé wú yǒu yīn jiàn lì yīn?wèi chū shí qián wú yīn bù shēng,qí chū shí běn wú,hòu yǎnsèmíngniàn děng wéi yīn rú huàn shēng,shēng yǐ yǒu,yǒu hái miè,shì míng wú yǒu yīn jiàn lì yīn。yún hé wú yǒu xìng jiàn lì xìng?wèi yú xū kōngniè pánfēi shù miè,wú zuò xìng,zhí zhuó jiàn lì。dà huì,cǐ lí xìng fēi xìng,yī qiè zhū fǎ lí yú yǒu wú,yóu rú máo lúntù mǎ děng jiǎo,shì míng wú yǒu xìng jiàn lì xìng。dà huì,jiàn lì fěi bàng,jiē shì fán yú bù liǎo wéi xīn ér shēng fēn bié,fēi zhū shèng zhě。shì gù rǔ děng dāng qín guān chá,yuǎn lí cǐ jiàn。

 “大慧,云何无有相建立相?谓于蕴界处,自相共相本无所有,而生计著,此如是,此不异,而此分别从无始种种恶习所生,是名无有相建立相。云何无有见建立见?谓于蕴界处,建立我、人、众生等见,是名无有见建立见。云何无有因建立因?谓初识前无因不生,其初识本无,后眼、色、明、念等为因如幻生,生已有,有还灭,是名无有因建立因。云何无有性建立性?谓于虚空、涅槃、非数灭,无作性,执著建立。大慧,此离性非性,一切诸法离于有无,犹如毛轮、兔马等角,是名无有性建立性。大慧,建立诽谤,皆是凡愚不了唯心而生分别,非诸圣者。是故汝等当勤观察,远离此见。

 " dà huì,pú sà mó hē sà shàn zhī xīn yì yì shíwǔ fǎzì xìngèr wú wǒ xiāng yǐ,wèi zhòng shēng gù zuò zhǒng zhǒng shēn rú yī yuán qǐ,qǐ wàng jì xìng。yì rú mó ní suí xīn xiàn sè,pǔ rù fú huì,tīng wén fó shuō,zhū fǎ rú huànrú mèngrú yǐngrú jìng zhōng xiàngrú shuǐ zhōng yuè,yuǎn lí shēng miè jí yǐ duàn cháng,bú zhù shēng wénpì zhī fó dào,wén yǐ chéng jiù wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā sān mèi dé cǐ sān mèi yǐ,biàn yóu yī qiè zhū fó guó tǔ,gōng yǎng zhū fú,shēng zhū tiān shàng,xiǎn yáng sān bǎo shì xiàn fú shēn,wèi zhū shēng wénpú sà dà zhòng,shuō wài jìng jiè jiē wéi shì xīn,xī lìng yuǎn lí yǒu wú děng zhí。"

 “大慧,菩萨摩诃萨善知心意意识、五法、自性、二无我相已,为众生故作种种身;如依缘起,起妄计性。亦如摩尼随心现色,普入佛会,听闻佛说,诸法如幻、如梦、如影、如镜中像、如水中月,远离生灭及以断常,不住声闻、辟支佛道,闻已成就无量百千亿那由他三昧;得此三昧已,遍游一切诸佛国土,供养诸佛,生诸天上,显扬三宝;示现佛身,为诸声闻、菩萨大众,说外境界皆唯是心,悉令远离有无等执。”

 ěr shí,shì zūn jí shuō sòng yán:

 尔时,世尊即说颂言:

 " fó zǐ néng guān jiàn,shì jiān wéi shì xīn,

 “佛子能观见, 世间唯是心,

 shì xiàn zhǒng zhǒng shēn,suǒ zuò wú zhàng ài,

 示现种种身, 所作无障碍,

 shén tōng lì zì zài,yī qiè jiē chéng jiù。

 神通力自在, 一切皆成就。

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,fù qǐng fú yán:" yuàn wèi wǒ shuō yī qiè fǎ kōngwú shēngwú èrwú zì xìng xiāng。wǒ jí zhū pú sà wù cǐ xiāng gù,lí yǒu wú fēn bié,jí dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,复请佛言:“愿为我说一切法空、无生、无二、无自性相。我及诸菩萨悟此相故,离有无分别,疾得阿耨多罗三藐三菩提。”

 fú yán:" dì tīng!dāng wèi rǔ shuō。dà huì,kōng zhě,jí shì wàng jì xìng jù yì。dà huì,wèi zhí zhuó wàng jì zì xìng gù,shuō kōngwú shēngwú èrwú zì xìng。

 佛言:“谛听!当为汝说。大慧,空者,即是妄计性句义。大慧,为执著妄计自性故,说空、无生、无二、无自性。

 " dà huì,lüè shuō kōng xìng yǒu qī zhǒng,wèi xiāng kōngzì xìng kōngwú xíng kōngxíng kōngyī qiè fǎ bù kě shuō kōngdì yī yì shèng zhì dà kōngbǐ bǐ kōng。

 “大慧,略说空性有七种,谓相空、自性空、无行空、行空、一切法不可说空、第一义圣智大空、彼彼空。

 " yún hé xiāng kōng?wèi yī qiè fǎ zì xiāng gòng xiāng kōng,zhǎn zhuǎn jī jù hù xiāng dài gù,fēn xī tuī qiú wú suǒ yǒu gù,zì tā jí gòng jiē bù shēng gù,zì gòng xiāng wú shēng yì wú zhù,shì gù míng yī qiè fǎ zì xiāng kōng。

 “云何相空?谓一切法自相共相空,展转积聚互相待故,分析推求无所有故,自他及共皆不生故,自共相无生亦无住,是故名一切法自相空。

 " yún hé zì xìng kōng?wèi yī qiè fǎ zì xìng bù shēng,shì míng zì xìng kōng。

 “云何自性空?谓一切法自性不生,是名自性空。

 " yún hé wú xíng kōng?suǒ wèi zhū yùn,běn lái niè pán,wú yǒu zhū xíng,shì míng wú xíng kōng。

 “云何无行空?所谓诸蕴,本来涅槃,无有诸行,是名无行空。

 " yún hé xíng kōng?suǒ wèi zhū yùn,yóu yè jí yīn hé hé ér qǐ,lí wǒwǒ suǒ,shì míng xíng kōng。

 “云何行空?所谓诸蕴,由业及因和合而起,离我、我所,是名行空。

 " yún hé yī qiè fǎ bù kě shuō kōng?wèi yī qiè fǎ wàng jì zì xìng,wú kě yán shuō,shì míng bù kě shuō kōng。

 “云何一切法不可说空?谓一切法妄计自性,无可言说,是名不可说空。

 " yún hé dì yī yì shèng zhì dà kōng?wèi dé zì zhèng shèng zhì shí,yī qiè zhū jiàn guò xí xī lí,shì míng dì yī yì shèng zhì dà kōng。

 “云何第一义圣智大空?谓得自证圣智时,一切诸见过习悉离,是名第一义圣智大空。

 " yún hé bǐ bǐ kōng?wèi yú cǐ wú bǐ,shì míng bǐ bǐ kōng。pì rú lù zǐ mǔ táng,wú xiàng mǎ niú yáng děng,wǒ shuō bǐ táng kōng,fēi wú bǐ qiū zhòng。dà huì,fēi wèi táng wú táng zì xìng,fēi wèi bǐ qiū wú bǐ qiū zì xìng,fēi wèi yú chǔ wú xiàng mǎ niú yáng。dà huì,yī qiè zhū fǎ zì gòng xiāng,bǐ bǐ qiú bù kě dé,shì gù shuō míng bǐ bǐ kōng。

 “云何彼彼空?谓于此无彼,是名彼彼空。譬如鹿子母堂,无象马牛羊等,我说彼堂空,非无比丘众。大慧,非谓堂无堂自性,非谓比丘无比丘自性,非谓余处无象马牛羊。大慧,一切诸法自共相,彼彼求不可得,是故说名彼彼空。

 " shì míng qī zhǒng kōng。dà huì,cǐ bǐ bǐ kōng,kōng zhōng zuì cū,rǔ yīng yuǎn lí。

 “是名七种空。大慧,此彼彼空,空中最粗,汝应远离。

 " fù cì,dà huì,wú shēng zhě,zì tǐ bù shēng ér fēi bù shēng chú zhù sān mèi,shì míng wú shēng。

 “复次,大慧,无生者,自体不生而非不生;除住三昧,是名无生。

 " dà huì,wú zì xìng zhě,yǐ wú shēng gù mì yì ér shuō。dà huì,yī qiè fǎ wú zì xìng,yǐ chà nà bú zhù gù,jiàn hòu biàn yì gù,shì míng wú zì xìng。

 “大慧,无自性者,以无生故密意而说。大慧,一切法无自性,以刹那不住故,见后变异故,是名无自性。

 " yún hé wú èr xiāng?dà huì,rú guāng yǐngrú cháng duǎnrú hēi bái,jiē xiāng dài lì,dú zé bù chéng。dà huì,fēi yú shēng sǐ wài yǒu niè pán,fēi yú niè pán wài yǒu shēng sǐ,shēng sǐniè pán wú xiāng wéi xiāng。rú shēng sǐniè pán,yī qiè fǎ yì rú shì,shì míng wú èr xiāng。dà huì,kōngwú shēngwú èrwú zì xìng xiāng,rǔ dāng qín xué。"

 “云何无二相?大慧,如光影、如长短、如黑白,皆相待立,独则不成。大慧,非于生死外有涅槃,非于涅槃外有生死,生死、涅槃无相违相。如生死、涅槃,一切法亦如是,是名无二相。大慧,空、无生、无二、无自性相,汝当勤学。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yán:

 尔时,世尊重说颂言:

 " wǒ cháng shuō kōng fǎ,yuǎn lí yú duàn cháng,

 “我常说空法, 远离于断常,

 shēng sǐ rú huàn mèng,ér yè yì bù huài。

 生死如幻梦, 而业亦不坏。

 xū kōng jí niè pán,miè èr yì rú shì,

 虚空及涅槃, 灭二亦如是,

 yú fū wàng fēn bié,zhū shèng lí yǒu wú。"

 愚夫妄分别, 诸圣离有无。”

 ěr shí,shì zūn fù gào dà huì pú sà mó hē sà yán:" dà huì,cǐ kōngwú shēngwú zì xìngwú èr xiāng,xī rù yī qiè zhū fú suǒ shuō xiū duō luó zhōng,fú suǒ shuō jīng jiē yǒu shì yì。dà huì,zhū xiū duō luó suí shùn yī qiè zhòng shēng xīn shuō,ér fēi zhēn shí zài yú yán zhōng。pì rú yáng yàn kuáng huò zhū shòu,lìng shēng shuǐ xiǎng ér shí wú shuǐ zhòng jīng suǒ shuō yì fù rú shì,suí zhū yú fū zì suǒ fēn bié lìng shēng huān xǐ,fēi jiē xiǎn shì shèng zhì zhèng chù zhēn shí zhī fǎ。dà huì,yīng suí shùn yì,mò zhe yán shuō。"

 尔时,世尊复告大慧菩萨摩诃萨言:“大慧,此空、无生、无自性、无二相,悉入一切诸佛所说修多罗中,佛所说经皆有是义。大慧,诸修多罗随顺一切众生心说,而非真实在于言中。譬如阳焰诳惑诸兽,令生水想而实无水;众经所说亦复如是,随诸愚夫自所分别令生欢喜,非皆显示圣智证处真实之法。大慧,应随顺义,莫著言说。”

 ěr shí,běn xìng qīng jìng,cháng héng bù duàn,wú yǒu biàn yì,jù sān shí èr xiāng,zài yú yī qiè zhòng shēng shēn zhōng,wèi yùn jiè chù gòu yī suǒ chán,tān huì chī děng wàng fēn bié gòu zhī suǒ wū rǎn,rú wú jià bǎo zài gòu yī zhōng。lí yú qiú nà,zì zài wú miè。shì zūn suǒ shuō rú lái cáng yì,qǐ bù tóng yú wài dào wǒ yé?"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨白佛言:“世尊修多罗中说:‘如来藏,本性清净,常恒不断,无有变易,具三十二相,在于一切众生身中,为蕴界处垢衣所缠,贪恚痴等妄分别垢之所污染,如无价宝在垢衣中。’外道说我是常作者,离于求那,自在无灭。世尊所说如来藏义,岂不同于外道我耶?”

 fú yán:" dà huì,wǒ shuō rú lái cáng,bù tóng wài dào suǒ shuō zhī wǒ。dà huì,rú lái yīng zhèng děng jué,yǐ xìng kōngshí jìniè pánbù shēngwú xiāngwú yuàn děng zhū jù yì,shuō rú lái cáng wèi lìng yú fū lí wú wǒ bù,shuō wú fēn biéwú yǐng xiàng chù rú lái cáng mén。wèi láixiàn zài zhū pú sà mó hē sà,bù yīng yú cǐ zhí zhuó yú wǒ。

 佛言:“大慧,我说如来藏,不同外道所说之我。大慧,如来应正等觉,以性空、实际、涅槃、不生、无相、无愿等诸句义,说如来藏;为令愚夫离无我怖,说无分别、无影像处如来藏门。未来、现在诸菩萨摩诃萨,不应于此执著于我。

 " dà huì,pì rú táo shī yú ní jù zhōng,yǐ rén gōngshuǐzhànglúnshéng fāng biàn zuò zhǒng zhǒng qì rú lái yì ěr,yú yuǎn lí yī qiē fēn bié xiāng wú wǒ fǎ zhōng,yǐ zhǒng zhǒng zhì huì fāng biàn shàn qiǎo,huò shuō rú lái cáng,huò shuō wèi wú wǒ,zhǒng zhǒng míng zì gè gè chā bié。

 “大慧,譬如陶师于泥聚中,以人功、水、杖、轮、绳方便作种种器;如来亦尔,于远离一切分别相无我法中,以种种智慧方便善巧,或说如来藏,或说为无我,种种名字各各差别。

 " dà huì,wǒ shuō rú lái cáng,wèi shè zhe wǒ zhū wài dào zhòng,lìng lí wàng jiàn,rù sān jiě tuō,sù dé zhèng yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。shì gù zhū fó shuō rú lái cáng,bù tóng wài dào suǒ shuō zhī wǒ。ruò yù lí yú wài dào jiàn zhě,yīng zhī wú wǒ rú lái cáng yì。"

 “大慧,我说如来藏,为摄著我诸外道众,令离妄见,入三解脱,速得证于阿耨多罗三藐三菩提。是故诸佛说如来藏,不同外道所说之我。若欲离于外道见者,应知无我如来藏义。”

 ěr shí,shì zūn jí shuō sòng yuē:

 尔时,世尊即说颂曰:

 " shì fū xiāng xù yùn,zhòng yuán jí wēi chén,

 “士夫相续蕴, 众缘及微尘,

 shèng zì zài zuò zhě,cǐ dàn xīn fēn bié。"

 胜自在作者, 此但心分别。”

 ěr shí,dà huì pú sà pǔ guān wèi lái yī qiè zhòng shēng,fù qǐng fú yán:" yuàn wèi wǒ shuō jù xiū xíng fǎ,rú zhū pú sà mó hē sà,chéng dà xiū xíng。"

 尔时,大慧菩萨普观未来一切众生,复请佛言:“愿为我说具修行法,如诸菩萨摩诃萨,成大修行。”

 fú yán:" dà huì,pú sà mó hē sà jù sì zhǒng fǎ,chéng dà xiū xíng。hé zhě wèi sì?wèi guān chá zì xīn suǒ xiàn gù,yuǎn lí shēng zhù miè jiàn gù,shàn zhī wài fǎ wú xìng gù,zhuān qiú zì zhèng shèng zhì gù。ruò zhū pú sà chéng cǐ sì fǎ,zé dé míng wéi dà xiū xíng zhě。

 佛言:“大慧,菩萨摩诃萨具四种法,成大修行。何者为四?谓观察自心所现故,远离生住灭见故,善知外法无性故,专求自证圣智故。若诸菩萨成此四法,则得名为大修行者。

 " dà huì,yún hé guān chá zì xīn suǒ xiàn?wèi guān sān jiè,wéi shì zì xīn lí wǒwǒ suǒ,wú dòng zuòwú lái qù wú shǐ zhí zhuó guò xí suǒ xūn sān jiè zhǒng zhǒng sè xíng míng yán xì fù shēn zī suǒ zhù,fēn bié suí rù zhī suǒ xiǎn xiàn。pú sà mó hē sà rú shì guān chá zì xīn suǒ xiàn。

 “大慧,云何观察自心所现?谓观三界,唯是自心;离我、我所,无动作、无来去;无始执著过习所熏;三界种种色行名言系缚;身资所住,分别随入之所显现。菩萨摩诃萨如是观察自心所现。

 " dà huì,yún hé dé lí shēng zhù miè jiàn?suǒ wèi guān yī qiè fǎ rú huàn mèng shēng,zì tā jí jù jiē bù shēng gù,suí zì xīn liàng zhī suǒ xiàn gù,jiàn wài wù wú yǒu gù,jiàn zhū shí bù qǐ gù,jí zhòng yuán wú jī gù,fēn bié yīn yuán qǐ sān jiè gù。rú shì guān shí,ruò nèiruò wài yī qiè zhū fǎ jiē bù kě dé,zhī wú tǐ shí,yuǎn lí shēng jiàn,zhèng rú huàn xìng,jí shí dǎi dé wú shēng fǎ rěn,zhù dì bā dì,le xīn yì yì shíwǔ fǎzì xìngèr wú wǒ jìng,zhuǎn suǒ yī zhǐ,huò yì shēng shēn。"

 “大慧,云何得离生住灭见?所谓观一切法如幻梦生,自他及俱皆不生故,随自心量之所现故,见外物无有故,见诸识不起故,及众缘无积故,分别因缘起三界故。如是观时,若内、若外一切诸法皆不可得,知无体实,远离生见,证如幻性,即时逮得无生法忍,住第八地,了心意意识、五法、自性、二无我境,转所依止,获意生身。”

 dà huì yán:" shì zūn,yǐ hé yīn yuán míng yì shēng shēn?"

 大慧言:“世尊,以何因缘名意生身?”

 fú yán:" dà huì,yì shēng shēn zhě,pì rú yì qù sù jí wú ài,míng yì shēng shēn。dà huì,pì rú xīn yì yú wú liàng bǎi qiān yóu xún zhī wài,yì xiān suǒ jiàn zhǒng zhǒng zhū wù,niàn niàn xiāng xù jí yì yú bǐ,fēi shì qí shēn jí shān hé shí bì suǒ néng wéi ài yì shēng shēn zhě yì fù rú shì,rú huàn sān mèilì tōng zì zàizhū xiàng zhuāng yán,yì běn chéng jiù zhòng shēng yuàn gù,yóu rú yì qù shēng yú yī qiè zhū shèng zhòng zhōng,shì míng pú sà mó hē sà dé yuǎn lí yú shēng zhù miè jiàn。

 佛言:“大慧,意生身者,譬如意去速疾无碍,名意生身。大慧,譬如心意于无量百千由旬之外,忆先所见种种诸物,念念相续疾诣于彼,非是其身及山河石壁所能为碍;意生身者亦复如是,如幻三昧、力通自在、诸相庄严,忆本成就众生愿故,犹如意去生于一切诸圣众中,是名菩萨摩诃萨得远离于生住灭见。

 " dà huì,yún hé guān chá wài fǎ wú xìng?wèi guān chá yī qiè fǎ,rú yáng yànrú mèng jìngrú máo lún,wú shǐ xì lùn zhǒng zhǒng zhí zhuó,xū wàng è xí wèi qí yīn gù。rú shì guān chá yī qiè fǎ shí,jí shì zhuān qiú zì zhèng shèng zhì。

 “大慧,云何观察外法无性?谓观察一切法,如阳焰、如梦境、如毛轮,无始戏论种种执著,虚妄恶习为其因故。如是观察一切法时,即是专求自证圣智。

 " dà huì,shì míng pú sà jù sì zhǒng fǎ chéng dà xiū xíng,rǔ yīng rú shì qín jiā xiū xué。"

 “大慧,是名菩萨具四种法成大修行,汝应如是勤加修学。”

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,fù qǐng fú yán:" yuàn shuō yī qiè fǎ yīn yuán xiāng,lìng wǒ jí zhū pú sà mó hē sà le dá qí yì,lí yǒu wú jiàn,bù wàng zhí zhū fǎ jiàn shēngdùn shēng。"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,复请佛言:“愿说一切法因缘相,令我及诸菩萨摩诃萨了达其义,离有无见,不妄执诸法渐生、顿生。”

 fú yán:" dà huì,yī qiè fǎ yīn yuán shēng yǒu èr zhǒng,wèi nèi jí wài。wài zhě,wèi yǐ ní tuánshuǐzhànglúnshéngrén gōng děng yuán hé hé chéng píng rú ní píng,lǚ diécǎo xízhǒng yálào sū xī yì rú shì,míng wài yuán qián hòu zhuǎn shēng。nèi zhě,wèi wú míngàiyè děng shēng yùn jiè chù fǎ,shì wèi nèi yuán qǐ,cǐ dàn yú fū zhī suǒ fēn bié。

 佛言:“大慧,一切法因缘生有二种,谓内及外。外者,谓以泥团、水、杖、轮、绳、人功等缘和合成瓶;如泥瓶,缕叠、草席、种芽、酪酥悉亦如是,名外缘前后转生。内者,谓无明、爱、业等生蕴界处法,是为内缘起,此但愚夫之所分别。

 " dà huì,yīn yǒu liù zhǒng,wèi dāng yǒu yīnxiāng shǔ yīnxiāng yīnnéng zuò yīnxiǎn le yīnguān dài yīn。dà huì,dāng yǒu yīn zhě,wèi nèi wài fǎ zuò yīn shēng guǒ。xiāng shǔ yīn zhě,wèi nèi wài fǎ zuò yuán shēng guǒ,yùn zhǒng zi děng。xiāng yīn zhě,zuò wú jiàn xiāng,shēng xiàng xù guǒ。néng zuò yīn zhě,wèi zuò zēng shàng ér shēng yú guǒ,rú zhuàn lún wáng。xiǎn le yīn zhě,wèi fēn bié shēng néng xiǎn jìng xiāng,rú dēng zhào wù。guān dài yīn zhě,wèi miè shí xiāng xù duàn,wú wàng xiǎng shēng。

 “大慧,因有六种,谓当有因、相属因、相因、能作因、显了因、观待因。大慧,当有因者,谓内外法作因生果。相属因者,谓内外法作缘生果,蕴种子等。相因者,作无间相,生相续果。能作因者,谓作增上而生于果,如转轮王。显了因者,谓分别生能显境相,如灯照物。观待因者,谓灭时相续断,无妄想生。

 " dà huì,cǐ shì yú fū zì suǒ fēn bié,fēi jiàn cì shēng,yì fēi dùn shēng。hé yǐ gù?dà huì,ruò dùn shēng zhě,zé zuò yǔ suǒ zuò wú yǒu chā bié,qiú qí yīn xiāng bù kě dé gù。ruò jiàn shēng zhě,qiú qí tǐ xiāng yì bù kě dé rú wèi shēng zǐ,yún hé míng fù?zhū jì dù rén,yán yǐ yīn yuánsuǒ yuán yuánwú jiàn yuánzēng shàng yuán děng,suǒ shēngnéng shēng hù xiāng xì shǔ cì dì shēng zhě,lǐ bù dé chéng,jiē shì wàng qíng zhí zhuó xiāng gù。dà huì,jiàn cì yǔ dùn jiē xī bù shēng,dàn yǒu xīn xiàn shēn zī děng gù,wài zì gòng xiāng jiē wú xìng gù,wéi chú shí qǐ zì fēn bié jiàn。dà huì,shì gù yīng lí yīn yuán suǒ zuò hé hé xiāng zhòng jiàndùn shēng jiàn。"

 “大慧,此是愚夫自所分别,非渐次生,亦非顿生。何以故?大慧,若顿生者,则作与所作无有差别,求其因相不可得故。若渐生者,求其体相亦不可得;如未生子,云何名父?诸计度人,言以因缘、所缘缘、无间缘、增上缘等,所生、能生互相系属次第生者,理不得成,皆是妄情执著相故。大慧,渐次与顿皆悉不生,但有心现身资等故,外自共相皆无性故,唯除识起自分别见。大慧,是故应离因缘所作和合相中渐、顿生见。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yán:

 尔时,世尊重说颂言:

 " yī qiè fǎ wú shēng,yì fù wú yǒu miè,

 “一切法无生, 亦复无有灭,

 yú bǐ zhū yuán zhōng,fēn bié shēng miè xiāng。

 于彼诸缘中, 分别生灭相。

 fēi zhē zhū yuán huì,rú shì miè fù shēng,

 非遮诸缘会, 如是灭复生,

 dàn zhǐ yú fán yú,wàng qíng zhī suǒ zhe。

 但止于凡愚, 妄情之所著。

 yuán zhōng fǎ yǒu wú,shì xī wú yǒu shēng,

 缘中法有无, 是悉无有生,

 xí qì mí zhuǎn xīn,cóng shì sān yǒu xiàn。

 习气迷转心, 从是三有现。

 běn lái wú yǒu shēng,yì fù wú yǒu miè,

 本来无有生, 亦复无有灭,

 guān yī qiè yǒu wéi,pì rú xū kōng huá。

 观一切有为, 譬如虚空华。

 lí néng qǔ suǒ qǔ,yī qiè mí huò jiàn,

 离能取所取, 一切迷惑见,

 wú néng shēng suǒ shēng,yì fù wú yīn yuán,

 无能生所生, 亦复无因缘,

 dàn suí shì sú gù,ér shuō yǒu shēng miè。"

 但随世俗故, 而说有生灭。”

 jí yī qiè fǎ pǐn sān

 集一切法品·三

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,fù bái fó yán:" shì zūn,yuàn wèi wǒ shuō yán shuō fēn bié xiāng xīn fǎ mén。wǒ jí zhū pú sà mó hē sà shàn zhī cǐ gù,tōng dá néng shuōsuǒ shuō èr yì,jí dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,lìng yī qiè zhòng shēng yú èr yì zhōng ér dé qīng jìng。"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,复白佛言:“世尊,愿为我说言说分别相心法门。我及诸菩萨摩诃萨善知此故,通达能说、所说二义,疾得阿耨多罗三藐三菩提,令一切众生于二义中而得清净。”

 fú yán:" dà huì,yǒu sì zhǒng yán shuō fēn bié xiāng,suǒ wèi xiāng yán shuōmèng yán shuōjì zhe guò è yán shuōwú shǐ wàng xiǎng yán shuō。dà huì,xiāng yán shuō zhě,suǒ wèi zhí zhuó zì fēn bié sè xiàng shēng mèng yán shuō zhě,wèi mèng xiān suǒ jīng jìng jiè,jué yǐ yì niàn,yī bù shí jìng shēng jì zhe guò è yán shuō zhě,wèi yì niàn yuàn chóu xiān suǒ zuò yè shēng wú shǐ wàng xiǎng yán shuō zhě,yǐ wú shǐ xì lùn wàng zhí xí qì shēng。shì wèi sì。"

 佛言:“大慧,有四种言说分别相,所谓相言说、梦言说、计著过恶言说、无始妄想言说。大慧,相言说者,所谓执著自分别色相生;梦言说者,谓梦先所经境界,觉已忆念,依不实境生;计著过恶言说者,谓忆念怨仇先所作业生;无始妄想言说者,以无始戏论妄执习气生。是为四。”

 dà huì fù yán:" shì zūn,yuàn gèng wéi shuō yán yǔ fēn bié suǒ xíng zhī xiāng,hé chǔhé yīnyún hé ér qǐ?"

 大慧复言:“世尊,愿更为说言语分别所行之相,何处、何因、云何而起?”

 fú yán:" dà huì,yī tóuxiōnghóubíchúnèchǐ shé hé hé ér qǐ。"

 佛言:“大慧,依头、胸、喉、鼻、唇、齶、齿舌和合而起。”

 dà huì fù yán:" shì zūn,yán yǔfēn bié,wèi yìbù yì?"

 大慧复言:“世尊,言语、分别,为异、不异?”

 fú yán:" dà huì,fēi yìfēi bù yì。hé yǐ gù?fēn bié wèi yīn,qǐ yán yǔ gù。ruò yì zhě,fēn bié bù yīng wèi yīn ruò bù yì zhě,yǔ yán bù yīng xiǎn yì。shì gù fēi yì,yì fēi bù yì。"

 佛言:“大慧,非异、非不异。何以故?分别为因,起言语故。若异者,分别不应为因;若不异者,语言不应显义。是故非异,亦非不异。”

 dà huì fù yán:" shì zūn,wèi yán yǔ shì dì yī yì?wèi suǒ shuō shì dì yī yì?"

 大慧复言:“世尊,为言语是第一义?为所说是第一义?”

 fú gào dà huì:" fēi yán yǔ shì,yì fēi suǒ shuō。hé yǐ gù?dì yī yì zhě,shì shèng lè chù,yīn yán ér rù,fēi jí shì yán。dì yī yì zhě,shì shèng zhì nèi zì zhèng jìng,fēi yán yǔ fēn bié zhì jìng,yán yǔ fēn bié bù néng xiǎn shì。dà huì,yán yǔ zhě,qǐ mièdòng yáo zhǎn zhuǎn yīn yuán shēng ruò zhǎn zhuǎn yuán shēng,yú dì yī yì bù néng xiǎn shì。dì yī yì zhě,wú zì tā xiāng yán yǔ yǒu xiāng,bù néng xiǎn shì。dì yī yì zhě,dàn wéi zì xīn,zhǒng zhǒng wài xiǎng xī jiē wú yǒu,yán yǔ fēn bié bù néng xiǎn shì。shì gù,dà huì,yīng dāng yuǎn lí yán yǔ fēn bié。"

 佛告大慧:“非言语是,亦非所说。何以故?第一义者,是圣乐处,因言而入,非即是言。第一义者,是圣智内自证境,非言语分别智境,言语分别不能显示。大慧,言语者,起灭、动摇展转因缘生;若展转缘生,于第一义不能显示。第一义者,无自他相;言语有相,不能显示。第一义者,但唯自心,种种外想悉皆无有,言语分别不能显示。是故,大慧,应当远离言语分别。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yán:

 尔时,世尊重说颂言:

 " zhū fǎ wú zì xìng,yì fù wú yán shuō,

 “诸法无自性, 亦复无言说,

 bú jiàn kōng kōng yì,yú fū gù liú zhuǎn。

 不见空空义, 愚夫故流转。

 yī qiè fǎ wú xìng,lí yǔ yán fēn bié,

 一切法无性, 离语言分别,

 zhū yǒu rú mèng huà,fēi shēng sǐ niè pán。

 诸有如梦化, 非生死涅槃。

 rú wáng jí zhǎng zhě,wèi lìng zhū zǐ xǐ,

 如王及长者, 为令诸子喜,

 xiān shì xiāng sì wù,hòu cì zhēn shí zhě。

 先示相似物, 后赐真实者。

 wǒ jīn yì fù rán,xiān shuō xiāng sì fǎ,

 我今亦复然, 先说相似法,

 hòu nǎi wèi qí yǎn,zì zhèng shí jì fǎ。"

 后乃为其演, 自证实际法。”

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,fù bái fó yán:" shì zūn,yuàn wèi wǒ shuō lí yī yìjù bù jùyǒu wú fēi yǒu wúcháng wú cháng děng,yī qiè wài dào suǒ bù néng xíng,zì zhèng shèng zhì suǒ xíng jìng jiè,yuǎn lí wàng jì zì xiāng gòng xiāng,rù yú zhēn shí dì yī yì jìng,jiàn jìng zhū dì rù rú lái wèi,yǐ wú gōng yòng běn yuàn lì gù,rú rú yì bǎo pǔ xiàn yī qiè wú biān jìng jiè,yī qiè zhū fǎ jiē shì zì xīn suǒ jiàn chā bié。lìng wǒ jí yú zhū pú sà děng yú rú shì děng fǎ,lí wàng jì zì xìngzì gòng xiāng jiàn,sù zhèng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,pǔ lìng zhòng shēng jù zú yuán mǎn yī qiè gōng dé。"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,复白佛言:“世尊,愿为我说离一异、俱不俱、有无非有无、常无常等,一切外道所不能行,自证圣智所行境界,远离妄计自相共相,入于真实第一义境,渐净诸地入如来位,以无功用本愿力故,如如意宝普现一切无边境界,一切诸法皆是自心所见差别。令我及余诸菩萨等于如是等法,离妄计自性、自共相见,速证阿耨多罗三藐三菩提,普令众生具足圆满一切功德。”

 fú yán:" dà huì,shàn zāi!shàn zāi!rǔ āi mǐn shì jiān,qǐng wǒ cǐ yì,duō suǒ lì yì,duō suǒ ān lè。dà huì,fán fū wú zhì bù zhī xīn liàng,wàng xí wèi yīn,zhí zhuó wài wù,fēn bié yī yìjù bù jùyǒu wú fēi yǒu wúcháng wú cháng děng yī qiè zì xìng。

 佛言:“大慧,善哉!善哉!汝哀愍世间,请我此义,多所利益,多所安乐。大慧,凡夫无智不知心量,妄习为因,执著外物,分别一异、俱不俱、有无非有无、常无常等一切自性。

 " dà huì,pì rú qún shòu wèi kě suǒ bī,yú rè shí yàn ér shēng shuǐ xiǎng,mí huò chí qù,bù zhī fēi shuǐ yú chī fán fū yì fù rú shì,wú shǐ xì lùn fēn bié suǒ xūn,sān dú shāo xīn,lè sè jìng jiè,jiàn shēng zhù miè,qǔ nèi wài fǎ,duò yī yì děng zhí zhuó zhī zhōng。

 “大慧,譬如群兽为渴所逼,于热时焰而生水想,迷惑驰趣,不知非水;愚痴凡夫亦复如是,无始戏论分别所熏,三毒烧心,乐色境界,见生住灭,取内外法,堕一异等执著之中。

 " dà huì,rú gān tà pó chéng fēi chéng fēi fēi chéng,wú zhì zhī rén wú shǐ shí lái,zhí zhuó chéng zhǒng wàng xí xūn gù,ér zuò chéng xiǎng wài dào yì ěr,yǐ wú shǐ lái wàng xí xūn gù,bù néng le dá zì xīn suǒ xiàn,zhe yī yì děng zhǒng zhǒng yán shuō。

 “大慧,如乾闼婆城非城非非城,无智之人无始时来,执著城种妄习熏故,而作城想;外道亦尔,以无始来妄习熏故,不能了达自心所现,著一异等种种言说。

 " dà huì,pì rú yǒu rén mèng jiàn nán nǚxiàng mǎchē bùchéng yìyuán lín zhǒng zhǒng yán shì,jué yǐ yì niàn bǐ bù shí shì。dà huì,rǔ yì yún hé?rú shì zhī rén,shì xiá huì bù?"

 “大慧,譬如有人梦见男女、象马、车步、城邑、园林种种严饰,觉已忆念彼不实事。大慧,汝意云何?如是之人,是黠慧不?”

 dá yán:" bù yě。"

 答言:“不也。”

 " dà huì,wài dào yì ěr,è jiàn suǒ shì,bù liǎo wéi xīn,zhí zhuó yī yìyǒu wú děng jiàn。

 “大慧,外道亦尔,恶见所噬,不了唯心,执著一异、有无等见。

 " dà huì,pì rú huà xiàng wú gāo wú xià,yú fū wàng jiàn zuò gāo xià xiǎng wèi lái wài dào yì fù rú shì,è jiàn xūn xí,wàng xīn zēng zhǎng,zhí yī yì děng zì huài huài tā。yú lí yǒu wú wú shēng zhī lùn yì shuō wèi wú,cǐ bàng yīn guǒ,bá shàn gēn běn,yīng zhī cǐ rén fēn bié yǒu wú qǐ zì tā jiàn,dāng duò dì yù。yù qiú shèng fǎ,yí sù yuǎn lí。

 “大慧,譬如画像无高无下,愚夫妄见作高下想;未来外道亦复如是,恶见熏习,妄心增长,执一异等自坏坏他。于离有无无生之论亦说为无,此谤因果,拔善根本,应知此人分别有无起自他见,当堕地狱。欲求胜法,宜速远离。

 " dà huì,pì rú yì mù jiàn yǒu máo lún,hù xiāng wèi yán cǐ shì xī yǒu,ér cǐ máo lún fēi yǒu fēi wú,jiàn bú jiàn gù wài dào yì ěr,è jiàn fēn bié,zhí zhuó yī yìjù bù jù děng,fěi bàng zhèng fǎ,zì xiàn xiàn tā。

 “大慧,譬如翳目见有毛轮,互相谓言此事希有,而此毛轮非有非无,见不见故;外道亦尔,恶见分别,执著一异、俱不俱等,诽谤正法,自陷陷他。

 " dà huì,pì rú huǒ lún shí fēi shì lún,yú fū qǔ zhe,fēi zhū zhì zhě wài dào yì ěr,è jiàn lè yù,zhí zhuó yī yìjù bù jù děng,yī qiè fǎ shēng。

 “大慧,譬如火轮实非是轮,愚夫取著,非诸智者;外道亦尔,恶见乐欲,执著一异、俱不俱等,一切法生。

 " dà huì,pì rú shuǐ pào shì bō lí zhū,yú fū zhí shí,bēn chí ér qǔ,rán bǐ shuǐ pào fēi zhū fēi fēi zhū,qǔ bù qǔ gù wài dào yì ěr,è jiàn fēn bié,xí qì suǒ xūn,shuō fēi yǒu wéi shēng,huài yú yuán yǒu。

 “大慧,譬如水泡似玻瓈珠,愚夫执实,奔驰而取,然彼水泡非珠非非珠,取不取故;外道亦尔,恶见分别,习气所熏,说非有为生,坏于缘有。

 " fù cì,dà huì,lì sān zhǒng liàng yǐ,yú shèng zhì nèi zhèng,lí èr zì xìng fǎ,qǐ yǒu xìng fēn bié。dà huì,zhū xiū xíng zhě,zhuǎn xīn yì shí,lí néng suǒ qǔ,zhù rú lái dì zì zhèng shèng fǎ,yú yǒu jí wú,bù qǐ yú xiǎng。dà huì,zhū xiū xíng zhě,ruò yú jìng jiè qǐ yǒu wú zhí,zé zhe wǒrénzhòng shēngshòu zhě。

 “复次,大慧,立三种量已,于圣智内证,离二自性法,起有性分别。大慧,诸修行者,转心意识,离能所取,住如来地自证圣法,于有及无,不起于想。大慧,诸修行者,若于境界起有无执,则著我、人、众生、寿者。

 " dà huì,yī qiè zhū fǎ zì xiāng gòng xiāng,shì huà fó shuō,fēi fǎ fó shuō。dà huì,huà fó shuō fǎ,dàn shùn yú fū suǒ qǐ zhī jiàn,bù wéi xiǎn shì zì zhèng shèng zhì sān mèi lè jìng。

 “大慧,一切诸法自相共相,是化佛说,非法佛说。大慧,化佛说法,但顺愚夫所起之见,不为显示自证圣智三昧乐境。

 " dà huì,pì rú shuǐ zhōng yǒu shù yǐng xiàn,bǐ fēi yǐng fēi fēi yǐngfēi shù xíng fēi fēi shù xíng wài dào yì ěr,zhū jiàn suǒ xūn bù liǎo zì xīn,yú yī yì děng ér shēng fēn bié。

 “大慧,譬如水中有树影现,彼非影非非影、非树形非非树形;外道亦尔,诸见所熏不了自心,于一异等而生分别。

 " dà huì,pì rú míng jìng wú yǒu fèn bié,suí shùn zhòng yuán xiàn zhū sè xiàng,bǐ fēi xiàng fēi fēi xiàng ér jiàn xiàng fēi xiàng,yú fū fēn bié ér zuò xiàng xiǎng wài dào yì ěr,yú zì xīn suǒ xiàn zhǒng zhǒng xíng xiàng,ér zhí yī yìjù bù jù xiāng。

 “大慧,譬如明镜无有分别,随顺众缘现诸色像,彼非像非非像而见像非像,愚夫分别而作像想;外道亦尔,于自心所现种种形像,而执一异、俱不俱相。

 " dà huì,pì rú gǔ xiǎng,yī yú fēngshuǐrén děng yīn shēng hé hé ér qǐ,bǐ fēi yǒu fēi wú,yǐ wén shēng fēi shēng gù wài dào yì ěr,zì xīn fēn bié xūn xí lì gù,qǐ yú yī yìjù bù jù jiàn。

 “大慧,譬如谷响,依于风、水、人等音声和合而起,彼非有非无,以闻声非声故;外道亦尔,自心分别熏习力故,起于一异、俱不俱见。

 " dà huì,pì rú dà dì wú cǎo mù chù,rì guāng zhào chù yàn shuǐ bō dòng,bǐ fēi yǒu fēi wú,yǐ dǎo xiǎng fēi xiǎng gù yú chī fán fū yì fù rú shì,wú shǐ xì lùn è xí suǒ xūn,yú shèng zhì zì zhèng fǎ xìng mén zhōng,jiàn shēng zhù mièyī yìyǒu wújù bù jù xìng。

 “大慧,譬如大地无草木处,日光照触焰水波动,彼非有非无,以倒想非想故;愚痴凡夫亦复如是,无始戏论恶习所熏,于圣智自证法性门中,见生住灭、一异、有无、俱不俱性。

 " dà huì,pì rú mù rén jí yǐ qǐ shī,yǐ pí shě dū jī guān lì gù,dòng yáo yùn zhuàn yún wéi bù jué,wú zhì zhī rén qǔ yǐ wéi shí yú chī fán fū yì fù rú shì,suí zhú wài dào qǐ zhū è jiàn,zhe yī yì děng xū wàng yán shuō。

 “大慧,譬如木人及以起尸,以毗舍阇机关力故,动摇运转云为不绝,无智之人取以为实;愚痴凡夫亦复如是,随逐外道起诸恶见,著一异等虚妄言说。

 " shì gù,dà huì,dāng yú shèng zhì suǒ zhèng fǎ zhōng,lí shēng zhù mièyī yìyǒu wújù bù jù děng yī qiē fēn bié。"

 “是故,大慧,当于圣智所证法中,离生住灭、一异、有无、俱不俱等一切分别。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yán:

 尔时,世尊重说颂言:

 " zhū shí yùn yǒu wǔ,yóu rú shuǐ shù yǐng,

 “诸识蕴有五, 犹如水树影,

 suǒ jiàn rú huàn mèng,bù yīng wàng fēn bié。

 所见如幻梦, 不应妄分别。

 sān yǒu rú yáng yàn,huàn mèng jí máo lún,

 三有如阳焰, 幻梦及毛轮,

 ruò néng rú shì guān,jiū jìng dé jiě tuō。

 若能如是观, 究竟得解脱。

 pì rú rè shí yàn,dòng zhuǎn mí luàn xīn,

 譬如热时焰, 动转迷乱心,

 kě shòu qǔ wèi shuǐ,ér shí wú shuǐ shì。

 渴兽取为水, 而实无水事。

 rú shì shí zhǒng zi,dòng zhuǎn jiàn jìng jiè,

 如是识种子, 动转见境界,

 rú yì zhě suǒ jiàn,yú fū shēng zhí zhuó。

 如翳者所见, 愚夫生执著。

 wú shǐ shēng sǐ zhōng,zhí zhuó suǒ yuán fù,

 无始生死中, 执著所缘覆,

 tuì shě lìng chū lí,rú yīn xiè chū xiè。

 退舍令出离, 如因榍出榍。

 huàn zhòu jī suǒ zuò,fú yún mèng diàn guāng,

 幻咒机所作, 浮云梦电光,

 guān shì héng rú shì,yǒng duàn sān xiāng xù。

 观世恒如是, 永断三相续。

 cǐ zhōng wú suǒ yǒu,rú kōng zhōng yáng yàn,

 此中无所有, 如空中阳焰,

 rú shì zhī zhū fǎ,zé wèi wú suǒ zhī。

 如是知诸法, 则为无所知。

 zhū yùn rú máo lún,yú zhōng wàng fēn bié,

 诸蕴如毛轮, 于中妄分别,

 wéi jiǎ shī shè míng,qiú xiāng bù kě dé。

 唯假施设名, 求相不可得。

 rú huà chuí fā huàn,mèng gān tà pó chéng,

 如画垂发幻, 梦乾闼婆城,

 huǒ lún rè shí yàn,shí wú ér jiàn yǒu。

 火轮热时焰, 实无而见有。

 rú shì cháng wú cháng,yī yì jù bù jù,

 如是常无常, 一异俱不俱,

 wú shǐ xì fù gù,yú fū wàng fēn bié。

 无始系缚故, 愚夫妄分别。

 míng jìng shuǐ jìng yǎn,mó ní miào bǎo zhū,

 明镜水净眼, 摩尼妙宝珠,

 yú zhōng xiàn sè xiàng,ér shí wú suǒ yǒu。

 于中现色像, 而实无所有。

 xīn shí yì rú shì,pǔ xiàn zhòng sè xiàng,

 心识亦如是, 普现众色相,

 rú mèng kōng zhōng yàn,yì rú shí nǚ ér。

 如梦空中焰, 亦如石女儿。

 " fù cì,dà huì,zhū fó shuō fǎ lí yú sì jù,wèi lí yī yìjù bù jù jí yǒu wú děng jiàn lì fěi bàng。dà huì,zhū fó shuō fǎ,yǐ dìyuán qǐmiè dàojiě tuō ér wèi qí shǒu,fēi yǔ shèng xìngzì zàisù zuòzì ránshíwēi chén děng ér gòng xiāng yìng。dà huì,zhū fó shuō fǎ,wèi jìng huòzhì èr zhǒng zhàng gù,cì dì lìng zhù yī bǎi bā jù wú xiāng fǎ zhōng,ér shàn fēn bié zhū chéng dì xiāng,yóu rú shāng zhǔ shàn dǎo zhòng rén。

 “复次,大慧,诸佛说法离于四句,谓离一异、俱不俱及有无等建立诽谤。大慧,诸佛说法,以谛、缘起、灭道、解脱而为其首,非与胜性、自在、宿作、自然、时、微尘等而共相应。大慧,诸佛说法,为净惑、智二种障故,次第令住一百八句无相法中,而善分别诸乘地相,犹如商主善导众人。

 " fù cì,dà huì,yǒu sì zhǒng chán。hé děng wéi sì?wèi yú fū suǒ xíng chánguān chá yì chánpān yuán zhēn rú chánzhū rú lái chán。

 “复次,大慧,有四种禅。何等为四?谓愚夫所行禅、观察义禅、攀缘真如禅、诸如来禅。

 " dà huì,yún hé yú fū suǒ xíng chán?wèi shēng wényuán jué zhū xiū xíng zhě,zhī rén wú wǒ,jiàn zì tā shēn gǔ suǒ xiāng lián,jiē shì wú chángkǔbù jìng xiāng rú shì guān chá jiān zhe bù shě,jiàn cì zēng shèng zhì wú xiǎng miè dìng,shì míng yú fū suǒ xíng chán。

 “大慧,云何愚夫所行禅?谓声闻、缘觉诸修行者,知人无我,见自他身骨锁相连,皆是无常、苦、不净相;如是观察坚著不舍,渐次增胜至无想灭定,是名愚夫所行禅。

 " yún hé guān chá yì chán?wèi zhī zì gòng xiāng rén wú wǒ yǐ,yì lí wài dào zì tā jù zuò,yú fǎ wú wǒ zhū dì xiāng yì suí shùn guān chá,shì míng guān chá yì chán。

 “云何观察义禅?谓知自共相人无我已,亦离外道自他俱作,于法无我诸地相义随顺观察,是名观察义禅。

 " yún hé pān yuán zhēn rú chán?wèi ruò fēn bié wú wǒ yǒu èr shì xū wàng niàn,ruò rú shí zhī,bǐ niàn bù qǐ,shì míng pān yuán zhēn rú chán。

 “云何攀缘真如禅?谓若分别无我有二是虚妄念,若如实知,彼念不起,是名攀缘真如禅。

 " yún hé zhū rú lái chán?wèi rù fú dì,zhù zì zhèng shèng zhì sān zhǒng lè,wèi zhū zhòng shēng zuò bù sī yì shì,shì míng zhū rú lái chán。"

 “云何诸如来禅?谓入佛地,住自证圣智三种乐,为诸众生作不思议事,是名诸如来禅。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yán:

 尔时,世尊重说颂言:

 " yú fū suǒ xíng chán,guān chá yì xiāng chán,

 “愚夫所行禅, 观察义相禅,

 pān yuán zhēn rú chán,rú lái qīng jìng chán。

 攀缘真如禅, 如来清净禅。

 xiū xíng zhě zài dìng,guān jiàn rì yuè xíng,

 修行者在定, 观见日月形,

 bō tóu mó shēn xiǎn,xū kōng huǒ jí huà,

 波头摩深险, 虚空火及画,

 rú shì zhǒng zhǒng xiāng,duò yú wài dào fǎ,

 如是种种相, 堕于外道法,

 yì duò yú shēng wén,pì zhī fó jìng jiè。

 亦堕于声闻, 辟支佛境界。

 shě lí cǐ yī qiè,zhù yú wú suǒ yuán,

 舍离此一切, 住于无所缘,

 shì zé néng suí rù,rú rú zhēn shí xiàng。

 是则能随入, 如如真实相。

 shí fāng zhū guó tǔ,suǒ yǒu wú liàng fú,

 十方诸国土, 所有无量佛,

 xī yǐn guāng míng shǒu,ér mó shì rén dǐng。"

 悉引光明手, 而摩是人顶。”

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,fù bái fó yán:" shì zūn,zhū fú rú lái suǒ shuō niè pán,shuō hé děng fǎ míng wéi niè pán?"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,复白佛言:“世尊,诸佛如来所说涅槃,说何等法名为涅槃?”

 fú gào dà huì:" yī qiè shí zì xìng xí qì,jí cáng shí yìyì shí jiàn xí zhuǎn yǐ,wǒ jí zhū fó shuō míng niè pán,jí shì zhū fǎ xìng kōng jìng jiè。

 佛告大慧:“一切识自性习气,及藏识意、意识见习转已,我及诸佛说名涅槃,即是诸法性空境界。

 " fù cì,dà huì,niè pán zhě,zì zhèng shèng zhì suǒ xíng jìng jiè,yuǎn lí duàn cháng jí yǐ yǒu wú。yún hé fēi cháng?wèi lí zì xiāng gòng xiāng zhū fēn bié gù。yún hé fēi duàn?wèi qù lái xiàn zài yī qiè shèng zhě zì zhèng zhì suǒ xíng gù。

 “复次,大慧,涅槃者,自证圣智所行境界,远离断常及以有无。云何非常?谓离自相共相诸分别故。云何非断?谓去来现在一切圣者自证智所行故。

 " fù cì,dà huì,dà bān niè pán bù huài bù sǐ。ruò sǐ zhě,yīng gèng shòu shēng ruò huài zhě,yìng shì yǒu wéi。shì gù niè pán bù huài bù sǐ,zhū xiū xíng zhě zhī suǒ guī qù。

 “复次,大慧,大般涅槃不坏不死。若死者,应更受生;若坏者,应是有为。是故涅槃不坏不死,诸修行者之所归趣。

 " fù cì,dà huì,wú shě wú de gù,fēi duàn fēi cháng gù,bù yī bù yì gù,shuō míng niè pán。

 “复次,大慧,无舍无得故,非断非常故,不一不异故,说名涅槃。

 " fù cì,dà huì,shēng wényuán jué zhī zì gòng xiāng,shě lí kuì nào,bù shēng diān dǎo,bù qǐ fēn bié,bǐ yú qí zhōng shēng niè pán xiǎng。

 “复次,大慧,声闻、缘觉知自共相,舍离愦闹,不生颠倒,不起分别,彼于其中生涅槃想。

 " fù cì,dà huì,yǒu èr zhǒng zì xìng xiāng。hé zhě wèi èr?wèi zhí zhuó yán shuō zì xìng xiāngzhí zhuó zhū fǎ zì xìng xiāng。zhí zhuó yán shuō zì xìng xiāng zhě,yǐ wú shǐ xì lùn zhí zhuó yán shuō xí qì gù qǐ zhí zhuó zhū fǎ zì xìng xiāng zhe,yǐ bù jué zì xīn suǒ xiàn gù qǐ。

 “复次,大慧,有二种自性相。何者为二?谓执著言说自性相、执著诸法自性相。执著言说自性相者,以无始戏论执著言说习气故起;执著诸法自性相著,以不觉自心所现故起。

 " fù cì,dà huì,zhū fú yǒu èr zhǒng jiā chí chí zhū pú sà,lìng dǐng lǐ fó zú,qǐng wèn zhòng yì。yún hé wéi èr?wèi lìng rù sān mèi,jí shēn xiàn qí qián,shǒu guàn qí dǐng。dà huì,chū dì pú sà mó hē sà méng zhū fú chí lì gù,rù pú sà dà chéng guāng míng dìng rù yǐ,shí fāng zhū fú pǔ xiàn qí qián shēn yǔ jiā chí,rú jīn gāng cáng jí yú chéng jiù rú shì gōng dé xiāng pú sà mó hē sà zhě shì。dà huì,cǐ pú sà mó hē sà méng fú chí lì rù sān mèi yǐ,yú bǎi qiān jié jí zhū shàn gēn,jiàn rù zhū dì,shàn néng tōng dá zhì suǒ zhì xiāng zhì fǎ yún dì,chù dà lián huá wēi miào gōng diàn,zuò yú bǎo zuò,tóng lèi pú sà suǒ gòng wéi rào,shǒu dài bǎo guān,shēn rú huáng jīn zhān pú,huá sè rú chéng mǎn yuè,fàng dà guāng míng shí fāng zhū fú shū lián huá shǒu,yú qí zuò shàng ér guàn qí dǐng,rú zhuàn lún wáng tài zǐ shòu guàn dǐng yǐ ér dé zì zài。cǐ zhū pú sà yì fù rú shì,shì míng wéi èr。zhū pú sà mó hē sà wèi èr zhǒng chí zhī suǒ chí gù,jí néng qīn jiàn yī qiè zhū fú,yì zé bù néng。

 “复次,大慧,诸佛有二种加持持诸菩萨,令顶礼佛足,请问众义。云何为二?谓令入三昧,及身现其前,手灌其顶。大慧,初地菩萨摩诃萨蒙诸佛持力故,入菩萨大乘光明定;入已,十方诸佛普现其前身语加持,如金刚藏及余成就如是功德相菩萨摩诃萨者是。大慧,此菩萨摩诃萨蒙佛持力入三昧已,于百千劫集诸善根,渐入诸地,善能通达治所治相;至法云地,处大莲华微妙宫殿,坐于宝座,同类菩萨所共围绕,首戴宝冠,身如黄金瞻葡,华色如盛满月,放大光明;十方诸佛舒莲华手,于其座上而灌其顶,如转轮王太子受灌顶已而得自在。此诸菩萨亦复如是,是名为二。诸菩萨摩诃萨为二种持之所持故,即能亲见一切诸佛,异则不能。

 " fù cì,dà huì,zhū pú sà mó hē sà,rù yú sān mèi xiàn tōng shuō fǎ,rú shì yī qiè jiē yóu zhū fú èr zhǒng chí lì。dà huì,ruò zhū pú sà lí fú jiā chí néng shuō fǎ zhě,zé zhū fán fū yì yīng néng shuō。dà huì,shān lín cǎo shùchéng guō gōng diàn jí zhū yuè qì rú lái zhì chù,yǐ fú chí lì shàng yǎn fǎ yīn,kuàng yǒu xīn zhě!lóng máng yīn yǎ,lí kǔ jiě tuō。dà huì,rú lái chí lì yǒu rú shì děng guǎng dà zuò yòng。"

 “复次,大慧,诸菩萨摩诃萨,入于三昧现通说法,如是一切皆由诸佛二种持力。大慧,若诸菩萨离佛加持能说法者,则诸凡夫亦应能说。大慧,山林草树、城郭宫殿及诸乐器如来至处,以佛持力尚演法音,况有心者!聋盲喑哑,离苦解脱。大慧,如来持力有如是等广大作用。”

 dà huì pú sà fù bái fó yán:" hé gù rú lái yǐ qí chí lì,lìng zhū pú sà rù yú sān mèi,jí shū shèng dì zhōng shǒu guàn qí dǐng?"

 大慧菩萨复白佛言:“何故如来以其持力,令诸菩萨入于三昧,及殊胜地中手灌其顶?”

 fú yán:" dà huì,wèi yù lìng qí yuǎn lí mó yè zhū fán nǎo gù,wèi lìng bù duò shēng wén dì gù,wèi lìng sù rù rú lái dì gù,lìng suǒ de fǎ bèi zēng zhǎng gù,shì gù zhū fú yǐ jiā chí lì chí zhū pú sà。dà huì,ruò bù rú shì,bǐ pú sà biàn duò wài dào jí yǐ shēng wénmó jìng zhī zhōng,zé bù néng dé wú shàng pú tí,shì gù rú lái yǐ jiā chí lì shè zhū pú sà。"

 佛言:“大慧,为欲令其远离魔业诸烦恼故,为令不堕声闻地故,为令速入如来地故,令所得法倍增长故,是故诸佛以加持力持诸菩萨。大慧,若不如是,彼菩萨便堕外道及以声闻、魔境之中,则不能得无上菩提,是故如来以加持力摄诸菩萨。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yán:

 尔时,世尊重说颂言:

 " shì zūn qīng jìng yuàn,yǒu dà jiā chí lì,

 “世尊清净愿, 有大加持力,

 chū dì shí dì zhōng,sān mèi jí guàn dǐng。"

 初地十地中, 三昧及灌顶。”

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,fù bái fó yán:" shì zūn,fó shuō yuán qǐ,shì yóu zuò qǐ,zì zàishíwǒwēi chén,shēng yú zhū fǎ。dàn yǐ yì míng shuō zuò yuán qǐ,fēi yì yǒu bié。shì zūn,cóng wú shēng yǒu。yī qiè zhū fǎ běn wú ér shēng,shēng yǐ guī miè。nǎi zhì lǎo sǐ。fēi shuō yǒu yīn。fēi cì dì xiāng dài zhě,qí yì bù chéng。shì gù wài dào shuō shèng,fēi rú lái yě。hé yǐ gù?wài dào shuō yīn,bù cóng yuán shēng ér yǒu suǒ shēng shì zūn suǒ shuō,guǒ dài yú yīn,yīn fù dài yīn,rú shì zhǎn zhuǎn chéng wú qióng guò。yòu cǐ yǒu gù bǐ yǒu zhě,zé wú yǒu yīn。"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,复白佛言:“世尊,佛说缘起,是由作起,非自体起;外道亦说:‘胜性、自在、时、我、微尘,生于诸法。’今佛世尊,但以异名说作缘起,非义有别。世尊,外道亦说:‘以作者故,从无生有。’世尊亦说:‘以因缘故,一切诸法本无而生,生已归灭。’如佛所说:‘无明缘行,乃至老死。’此说无因,非说有因。世尊说言:‘此有故彼有。’若一时建立,非次第相待者,其义不成。是故外道说胜,非如来也。何以故?外道说因,不从缘生而有所生;世尊所说,果待于因,因复待因,如是展转成无穷过。又此有故彼有者,则无有因。”

 fú yán:" dà huì,wǒ le zhū fǎ wéi xīn suǒ xiàn,wú néng qǔ suǒ qǔ,shuō cǐ yǒu gù bǐ yǒu,fēi shì wú yīn jí yīn yuán guò shī。dà huì,ruò bù liǎo zhū fǎ wéi xīn suǒ xiàn,jì yǒu néng qǔ jí yǐ suǒ qǔ,zhí zhuó wài jìng ruò yǒu ruò wú,bǐ yǒu shì guò,fēi wǒ suǒ shuō。"

 佛言:“大慧,我了诸法唯心所现,无能取所取,说此有故彼有,非是无因及因缘过失。大慧,若不了诸法唯心所现,计有能取及以所取,执著外境若有若无,彼有是过,非我所说。”

 dà huì pú sà fù bái fó yán:" shì zūn,yǒu yán shuō gù,bì yǒu zhū fǎ。ruò wú zhū fǎ,yán yī hé qǐ?"

 大慧菩萨复白佛言:“世尊,有言说故,必有诸法。若无诸法,言依何起?”

 fú yán:" dà huì,suī wú zhū fǎ,yì yǒu yán shuō。qǐ bù xiàn jiàn guī máotù jiǎoshí nǚ ér děng,shì rén yú zhōng jiē qǐ yán shuō!dà huì,bǐ fēi yǒu fēi fēi yǒu,ér yǒu yán shuō ěr!dà huì,rú rǔ suǒ shuō,yǒu yán shuō gù yǒu zhū fǎ zhě,cǐ lùn zé huài。

 佛言:“大慧,虽无诸法,亦有言说。岂不现见龟毛、兔角、石女儿等,世人于中皆起言说!大慧,彼非有非非有,而有言说耳!大慧,如汝所说,有言说故有诸法者,此论则坏。

 " dà huì,fēi yī qiè fó tǔ jiē yǒu yán shuō。yán shuō zhě,jiǎ ān lì ěr!dà huì,huò yǒu fó tǔ dèng shì xiǎn fǎ,huò xiàn yì xiāng,huò fù yáng méi,huò dòng mù jīng,huò shì wēi xiàopín shēnqìng kàiyì niàndòng yáo,yǐ rú shì děng ér xiǎn yú fǎ。dà huì,rú bù shùn shì jièmiào xiāng shì jiè jí pǔ xián rú lái fó tǔ zhī zhōng,dàn dèng shì bù shùn,lìng zhū pú sà huò wú shēng fǎ rěn,jí zhū shèng sān mèi。

 “大慧,非一切佛土皆有言说。言说者,假安立耳!大慧,或有佛土瞪视显法,或现异相,或复扬眉,或动目睛,或示微笑、嚬呻、謦欬、忆念、动摇,以如是等而显于法。大慧,如不瞬世界、妙香世界及普贤如来佛土之中,但瞪视不瞬,令诸菩萨获无生法忍,及诸胜三昧。

 " dà huì,fēi yóu yán shuō ér yǒu zhū fǎ。cǐ shì jiè zhōng yíng yǐ děng chóng,suī wú yán shuō,chéng zì shì gù。"

 “大慧,非由言说而有诸法。此世界中蝇蚁等虫,虽无言说,成自事故。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yán:

 尔时,世尊重说颂言:

 " rú xū kōng tù jiǎo,jí yǔ shí nǚ ér,

 “如虚空兔角, 及与石女儿,

 wú ér yǒu yán shuō,wàng jì fǎ rú shì。

 无而有言说, 妄计法如是。

 yīn yuán hé hé zhōng,yú fū wàng wèi shēng,

 因缘和合中, 愚夫妄谓生,

 bù néng rú shí jiě,liú zhuǎn yú sān yǒu。"

 不能如实解, 流转于三有。”

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,fù bái fó yán:" shì zūn,suǒ shuō cháng shēng,yī hé chǔ shuō?"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,复白佛言:“世尊,所说常声,依何处说?”

 fú yán:" dà huì,yī wàng fǎ shuō yǐ zhū wàng fǎ,shèng rén yì xiàn,rán bù diān dǎo。dà huì,pì rú yáng yànhuǒ lúnchuí fāgān tà pó chéngmèng huànjìng xiàng,shì wú zhì zhě shēng diān dǎo jiě,yǒu zhì bù rán,rán fēi bù xiàn。dà huì,wàng fǎ xiàn shí,wú liàng chā bié,rán fēi wú cháng。hé yǐ gù?lí yǒu wú gù。yún hé lí yǒu wú?yī qiè yú fū zhǒng zhǒng jiě gù。rú héng hé shuǐ yǒu jiàn bú jiàn,è guǐ bú jiàn,bù kě yán yǒu yú suǒ jiàn gù,bù kě yán wú。shèng yú wàng fǎ,lí diān dǎo jiàn。dà huì,wàng fǎ shì cháng,xiāng bù yì gù。fēi zhū wàng fǎ yǒu chā bié xiāng,yǐ fēn bié gù ér yǒu bié yì,shì gù wàng fǎ qí tǐ shì cháng。dà huì,yún hé ér dé wàng fǎ zhēn shí?wèi zhū shèng zhě,yú wàng fǎ zhōng bù qǐ diān dǎo,fēi diān dǎo jué。ruò yú wàng fǎ yǒu shǎo fēn xiǎng,zé fēi shèng zhì yǒu shǎo xiǎng zhě,dāng zhī zé shì yú fū xì lùn,fēi shèng yán shuō。

 佛言:“大慧,依妄法说;以诸妄法,圣人亦现,然不颠倒。大慧,譬如阳焰、火轮、垂发、乾闼婆城、梦幻、镜像,世无智者生颠倒解,有智不然,然非不现。大慧,妄法现时,无量差别,然非无常。何以故?离有无故。云何离有无?一切愚夫种种解故。如恒河水有见不见,饿鬼不见,不可言有;余所见故,不可言无。圣于妄法,离颠倒见。大慧,妄法是常,相不异故。非诸妄法有差别相,以分别故而有别异,是故妄法其体是常。大慧,云何而得妄法真实?谓诸圣者,于妄法中不起颠倒,非颠倒觉。若于妄法有少分想,则非圣智;有少想者,当知则是愚夫戏论,非圣言说。

 " dà huì,ruò fēn bié wàng fǎ shì dào fēi dào,bǐ zé chéng jiù èr zhǒng zhǒng xìng,wèi shèng zhǒng xìngfán fū zhǒng xìng。dà huì,shèng zhǒng xìng zhě,bǐ fù sān zhǒng,wèi shēng wényuán juéfú chéng bié gù。dà huì,yún hé yú fū fēn bié wàng fǎ shēng shēng wén chéng zhǒng xìng?suǒ wèi jì zhe zì xiāng gòng xiāng。dà huì,hé wèi fù yǒu yú fū fēn bié wàng fǎ chéng yuán jué chéng zhǒng xìng?wèi jí zhí zhuó zì gòng xiāng shí,lí yú kuì nào。dà huì,hé wèi zhì rén fēn bié wàng fǎ ér dé chéng jiù fú chéng zhǒng xìng?suǒ wèi le dá yī qiè wéi shì zì xīn fēn bié suǒ jiàn,wú yǒu wài fǎ。dà huì,yǒu zhū yú fū fēn bié wàng fǎ zhǒng zhǒng shì wù,jué dìng rú shì,jué dìng bù yì,cǐ zé chéng jiù shēng sǐ chéng xìng。dà huì,bǐ wàng fǎ zhōng zhǒng zhǒng shì wù,fēi jí shì wù,yì fēi fēi wù。

 “大慧,若分别妄法是倒非倒,彼则成就二种种性,谓圣种性、凡夫种性。大慧,圣种性者,彼复三种,谓声闻、缘觉、佛乘别故。大慧,云何愚夫分别妄法生声闻乘种性?所谓计著自相共相。大慧,何谓复有愚夫分别妄法成缘觉乘种性?谓即执著自共相时,离于愦闹。大慧,何谓智人分别妄法而得成就佛乘种性?所谓了达一切唯是自心分别所见,无有外法。大慧,有诸愚夫分别妄法种种事物,决定如是,决定不异,此则成就生死乘性。大慧,彼妄法中种种事物,非即是物,亦非非物。

 " dà huì,jí bǐ wàng fǎ,zhū shèng zhì zhě xīn yì yì shízhū è xí qìzì xìng fǎ zhuǎn yī gù,jí shuō cǐ wàng míng wéi zhēn rú。shì gù zhēn rú lí yú xīn shí,wǒ jīn míng liǎo xiǎn shì cǐ jù。lí fēn bié zhě,xī lí yī qiè zhū fēn bié gù。"

 “大慧,即彼妄法,诸圣智者心意意识、诸恶习气、自性法转依故,即说此妄名为真如。是故真如离于心识,我今明了显示此句。离分别者,悉离一切诸分别故。”

 dà huì pú sà bái yán:" shì zūn,suǒ shuō wàng fǎ wèi yǒuwèi wú?"

 大慧菩萨白言:“世尊,所说妄法为有、为无?”

 fú yán:" rú huàn,wú zhí zhuó xiāng gù。ruò zhí zhuó xiāng tǐ shì yǒu zhě,yīng bù kě zhuǎn,zé zhū yuán qǐ yīng rú wài dào shuō zuò zhě shēng。"

 佛言:“如幻,无执著相故。若执著相体是有者,应不可转,则诸缘起应如外道说作者生。”

 dà huì yòu yán:" ruò zhū wàng fǎ tóng yú huàn zhě,cǐ zé dāng yǔ yú wàng zuò yīn。"

 大慧又言:“若诸妄法同于幻者,此则当与余妄作因。”

 fú yán:" dà huì,fēi zhū huàn shì wèi wàng huò yīn,yǐ huàn bù shēng zhū guò è gù,yǐ zhū huàn shì wú fēn bié gù。dà huì,fū huàn shì zhě,cóng tā míng zhòu ér dé shēng qǐ,fēi zì fēn bié guò xí lì qǐ,shì gù huàn shì bù shēng guò è。dà huì,cǐ wàng huò fǎ,wéi shì yú fū xīn suǒ zhí zhuó,fēi zhū shèng zhě。"

 佛言:“大慧,非诸幻事为妄惑因,以幻不生诸过恶故,以诸幻事无分别故。大慧,夫幻事者,从他明咒而得生起,非自分别过习力起,是故幻事不生过恶。大慧,此妄惑法,唯是愚夫心所执著,非诸圣者。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yán:

 尔时,世尊重说颂言:

 " shèng bú jiàn wàng fǎ,zhōng jiān yì fēi shí,

 “圣不见妄法, 中间亦非实,

 yǐ wàng jí zhēn gù,zhōng jiān yì zhēn shí。

 以妄即真故, 中间亦真实。

 ruò lí yú wàng fǎ,ér yǒu xiāng shēng zhě,

 若离于妄法, 而有相生者,

 cǐ hái jí shì wàng,rú yì wèi qīng jìng。

 此还即是妄, 如翳未清净。

 " fù cì,dà huì,jiàn zhū fǎ fēi huàn wú yǒu xiāng sì,gù shuō yī qiè fǎ rú huàn。"

 “复次,大慧,见诸法非幻无有相似,故说一切法如幻。”

 dà huì yán:" shì zūn,wèi yī zhí zhuó zhǒng zhǒng huàn xiāng,yán yī qiè fǎ yóu rú huàn yé?wèi yì yī cǐ zhí zhuó diān dǎo xiāng yé?ruò yī zhí zhuó zhǒng zhǒng huàn xiāng,yán yī qiè fǎ yóu rú huàn zhě,shì zūn,fēi yī qiè fǎ xī jiē rú huàn。hé yǐ gù?jiàn zhǒng zhǒng sè xiàng bù wú yīn gù。shì zūn,dōu wú yǒu yīn lìng zhǒng zhǒng sè xiàng xiǎn xiàn,rú huàn。shì gù,shì zūn,bù kě shuō yán yī yú zhí zhuó zhǒng zhǒng huàn xiāng,yán yī qiè fǎ yǔ huàn xiāng sì。"

 大慧言:“世尊,为依执著种种幻相,言一切法犹如幻耶?为异依此执著颠倒相耶?若依执著种种幻相,言一切法犹如幻者,世尊,非一切法悉皆如幻。何以故?见种种色相不无因故。世尊,都无有因令种种色相显现,如幻。是故,世尊,不可说言依于执著种种幻相,言一切法与幻相似。”

 fú yán:" dà huì,bù yī zhí zhuó zhǒng zhǒng huàn xiāng,yán yī qiè fǎ rú huàn。dà huì,yǐ yī qiè fǎ bù shí,sù miè rú diàn,gù shuō rú huàn。dà huì,pì rú diàn guāng,jiàn yǐ jí miè shì jiān fán yú xī jiē xiàn jiàn yī qiè zhū fǎ,yī zì fēn bié zì gòng xiāng xiàn yì fù rú shì,yǐ bù néng guān chá wú suǒ yǒu gù,ér wàng jì zhe zhǒng zhǒng sè xiàng。"

 佛言:“大慧,不依执著种种幻相,言一切法如幻。大慧,以一切法不实,速灭如电,故说如幻。大慧,譬如电光,见已即灭;世间凡愚悉皆现见一切诸法,依自分别自共相现亦复如是,以不能观察无所有故,而妄计著种种色相。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yán:

 尔时,世尊重说颂言:

 " fēi huàn wú xiāng sì,yì fēi yǒu zhū fǎ,

 “非幻无相似, 亦非有诸法,

 bù shí sù rú diàn,rú huàn yīng dāng zhī。"

 不实速如电, 如幻应当知。”

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,fù bái fó yán:" shì zūn,rú fú xiān shuō,yī qiè zhū fǎ jiē xī wú shēng,yòu yán rú huàn,jiāng fēi suǒ shuō qián hòu xiāng wéi?"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,复白佛言:“世尊,如佛先说,一切诸法皆悉无生,又言如幻,将非所说前后相违?”

 fú yán:" dà huì,wú yǒu xiāng wéi。hé yǐ gù?wǒ le yú shēng jí shì wú shēng,wéi shì zì xīn zhī suǒ jiàn gù ruò yǒuruò wú yī qiè wài fǎ,jiàn qí wú xìng běn bù shēng gù。dà huì,wèi lí wài dào yīn shēng yì gù,wǒ shuō zhū fǎ jiē xī bù shēng。dà huì,wài dào qún jù gòng xìng è jiàn,yán cóng yǒu wú shēng yī qiè fǎ,fēi zì zhí zhuó fēn bié wèi yuán。dà huì,wǒ shuō zhū fǎ fēi yǒu wú shēng,gù míng wú shēng。

 佛言:“大慧,无有相违。何以故?我了于生即是无生,唯是自心之所见故;若有、若无一切外法,见其无性本不生故。大慧,为离外道因生义故,我说诸法皆悉不生。大慧,外道群聚共兴恶见,言从有无生一切法,非自执著分别为缘。大慧,我说诸法非有无生,故名无生。

 " dà huì,shuō zhū fǎ zhě,wèi lìng dì zǐ zhī yī zhū yè shè shòu shēng sǐ,zhē qí wú yǒu duàn miè jiàn gù。dà huì,shuō zhū fǎ xiāng yóu rú huàn zhě,lìng lí zhū fǎ zì xìng xiāng gù。wèi zhū fán yú duò è jiàn yù,bù zhī zhū fǎ wéi xīn suǒ xiàn,wèi lìng yuǎn lí zhí zhuó yīn yuán shēng qǐ zhī xiāng,shuō yī qiè fǎ rú huàn rú mèng。bǐ zhū yú fū zhí zhuó è jiàn qī kuáng zì tā,bù néng míng jiàn yī qiè zhū fǎ rú shí zhù chù。

 “大慧,说诸法者,为令弟子知依诸业摄受生死,遮其无有断灭见故。大慧,说诸法相犹如幻者,令离诸法自性相故。为诸凡愚堕恶见欲,不知诸法唯心所现,为令远离执著因缘生起之相,说一切法如幻如梦。彼诸愚夫执著恶见欺诳自他,不能明见一切诸法如实住处。

 " dà huì,jiàn yī qiè fǎ rú shí chù zhě,wèi néng le dá wéi xīn suǒ xiàn。"

 “大慧,见一切法如实处者,谓能了达唯心所现。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yán:

 尔时,世尊重说颂言:

 " wú zuò gù wú shēng,yǒu fǎ shè shēng sǐ,

 “无作故无生, 有法摄生死,

 le dá rú huàn děng,yú xiāng bù fēn bié。

 了达如幻等, 于相不分别。

 " fù cì,dà huì,wǒ dāng shuō míngjùwén shēn xiāng。zhū pú sà mó hē sà shàn guān cǐ xiāng,le dá qí yì,jí dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,fù néng kāi wù yī qiè zhòng shēng。

 “复次,大慧,我当说名、句、文身相。诸菩萨摩诃萨善观此相,了达其义,疾得阿耨多罗三藐三菩提,复能开悟一切众生。

 " dà huì,míng shēn zhě,wèi yī shì lì míng,míng jí shì shēn,shì míng míng shēn。jù shēn zhě,wèi néng xiǎn yì jué dìng jiū jìng,shì míng jù shēn。wén shēn zhě,wèi yóu yú cǐ néng chéng míng jù,shì míng wén shēn。fù cì,dà huì,jù shēn zhě,wèi jù shì jiū jìng。míng shēn zhě,wèi zhū zì míng gè gè chā bié,rú cóng ā zì nǎi zhì ā zì。wén shēn zhě,wèi cháng duǎn gāo xià。fù cì,jù shēn zhě,rú zú jī,rú qú xiàng zhōng rén chù děng jī míng wèi fēi sè sì yùn,yǐ míng shuō gù wén wèi míng zhī zì xiāng,yóu wén xiǎn gù。shì míng míngjùwén shēn。cǐ míngjùwén shēn xiāng,rǔ yīng xiū xué。"

 “大慧,名身者,谓依事立名,名即是身,是名名身。句身者,谓能显义决定究竟,是名句身。文身者,谓由于此能成名句,是名文身。复次,大慧,句身者,谓句事究竟。名身者,谓诸字名各各差别,如从阿字乃至呵字。文身者,谓长短高下。复次,句身者,如足迹,如衢巷中人畜等迹;名谓非色四蕴,以名说故;文谓名之自相,由文显故。是名名、句、文身。此名、句、文身相,汝应修学。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yán:

 尔时,世尊重说颂言:

 " míng shēn yǔ jù shēn,jí zì shēn chā bié,

 “名身与句身, 及字身差别,

 fán yú suǒ jì zhe,rú xiàng nì shēn ní。

 凡愚所计著, 如象溺深泥。

 " fù cì,dà huì,wèi lái shì zhōng yǒu zhū xié zhì è sī jué zhě,lí rú shí fǎ,yǐ jiàn yī yìjù bù jù xiāng,wèn zhū zhì zhě。wèi yì wèi bù yì rú shì niè pán zhū xíng,xiāng suǒ xiāngyī suǒ yīzào suǒ zàojiàn suǒ jiàndì yǔ wēi chénzhì yǔ zhì zhě,wèi yì wèi bù yì,rú shì děng bù kě jì shì cì dì ér wèn。shì zūn shuō cǐ dāng zhǐ jì dá。yú fū wú zhì fēi suǒ néng zhī,fú yù lìng qí lí jīng bù chù,bù wéi jì shuō。dà huì,bù jì shuō zhě,yù lìng wài dào yǒng dé chū lí zuò zhě jiàn gù。

 “复次,大慧,未来世中有诸邪智恶思觉者,离如实法,以见一异、俱不俱相,问诸智者。彼即答言:‘此非正问。’谓色与无常,为异为不异;如是涅槃诸行,相所相、依所依、造所造、见所见、地与微尘、智与智者,为异为不异,如是等不可记事次第而问。世尊说此当止记答。愚夫无智非所能知,佛欲令其离惊怖处,不为记说。大慧,不记说者,欲令外道永得出离作者见故。

 " dà huì,zhū wài dào zhòng jì yǒu zuò zhě,mìng yì shēn yì。dà huì,wài dào chī huò shuō wú jì lùn,fēi wǒ jiào zhōng shuō lí néng suǒ qǔ bù qǐ fēn bié。yún hé kě zhǐ?dà huì,ruò yǒu zhí zhuó néng qǔ suǒ qǔ,bù liǎo wéi shì zì xīn suǒ jiàn,bǐ yīng kě zhǐ。dà huì,zhū fú rú lái yǐ sì zhǒng jì lùn wèi zhòng shēng shuō fǎ。dà huì,zhǐ jì lùn zhě,wǒ bié shí shuō,yǐ gēn wèi shú qiě zhǐ shuō gù。

 “大慧,诸外道众计有作者,作如是说:‘命即是身,命异身异。’如是等说名无记论。大慧,外道痴惑说无记论,非我教中说离能所取不起分别。云何可止?大慧,若有执著能取所取,不了唯是自心所见,彼应可止。大慧,诸佛如来以四种记论为众生说法。大慧,止记论者,我别时说,以根未熟且止说故。

 " fù cì,dà huì,hé gù yī qiè fǎ bù shēng?yǐ lí néng zuò suǒ zuò,wú zuò zhě gù。hé yǐ yī qiè fǎ wú zì xìng?yǐ zhèng zhì guān zì xiāng gòng xiāng bù kě dé gù。hé gù yī qiè fǎ wú lái qù?yǐ zì gòng xiāng lái wú suǒ cóngqù wú suǒ zhì gù。hé gù yī qiè fǎ bù miè?wèi yī qiè fǎ wú xìng xiāng gù,bù kě dé gù。hé gù yī qiè fǎ wú cháng?wèi zhū xiàng qǐ wú cháng xìng gù。hé gù yī qiè fǎ cháng?wèi zhū xiàng qǐ jí shì bù qǐ,wú suǒ yǒu gù,wú cháng xìng cháng,shì gù wǒ shuō yī qiè fǎ cháng。"

 “复次,大慧,何故一切法不生?以离能作所作,无作者故。何以一切法无自性?以证智观自相共相不可得故。何故一切法无来去?以自共相来无所从、去无所至故。何故一切法不灭?谓一切法无性相故,不可得故。何故一切法无常?谓诸相起无常性故。何故一切法常?谓诸相起即是不起,无所有故,无常性常,是故我说一切法常。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yán:

 尔时,世尊重说颂言:

 " yī xiàng jí fǎn wèn,fēn bié yǔ zhì dá,

 “一向及返问, 分别与置答,

 rú shì sì zhǒng shuō,cuī fú zhū wài dào。

 如是四种说, 摧伏诸外道。

 shù lùn yǔ shèng lùn,yán yǒu fēi yǒu shēng,

 数论与胜论, 言有非有生,

 rú shì děng zhū shuō,yī qiè jiē wú jì。

 如是等诸说, 一切皆无记。

 yǐ zhì guān chá shí,tǐ xìng bù kě dé,

 以智观察时, 体性不可得,

 yǐ bǐ wú kě shuō,gù shuō wú zì xìng。"

 以彼无可说, 故说无自性。”

 ěr shí,dà huì pú sà mó hē sà,fù bái fó yán:" shì zūn,yuàn wèi wǒ shuō zhū xū tuó huánxū tuó huán guǒ xíng chā bié xiāng。wǒ jí zhū pú sà mó hē sà wén shì yì gù,yú xū tuó huánsī tuó hánā nà hánā luó hàn fāng biàn xiāng,jiē dé shàn qiǎo,rú shì ér wèi zhòng shēng yǎn shuō,lìng qí zhèng dé èr wú wǒ fǎ,jìng chú èr zhàng,yú zhū dì xiāng jiàn cì tōng dá,huò yú rú lái bù kě sī yì zhì huì jìng jiè rú zhòng sè mó ní,pǔ lìng zhòng shēng xī dé ráo yì。"

 尔时,大慧菩萨摩诃萨,复白佛言:“世尊,愿为我说诸须陀洹、须陀洹果行差别相。我及诸菩萨摩诃萨闻是义故,于须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉方便相,皆得善巧,如是而为众生演说,令其证得二无我法,净除二障,于诸地相渐次通达,获于如来不可思议智慧境界;如众色摩尼,普令众生悉得饶益。”

 fú yán:" dì tīng!dāng wèi rǔ shuō。"

 佛言:“谛听!当为汝说。”

 dà huì yán:" wéi。"

 大慧言:“唯。”

 fú yán:" dà huì,zhū xū tuó huánxū tuó huán guǒ chā bié yǒu sān,wèi xiàzhōngshàng。dà huì,xià zhě,yú zhū yǒu zhōng jí qī fǎn shēng zhōng zhě,sān shēngwǔ shēng shàng zhě,jí yú cǐ shēng ér rù niè pán。dà huì,cǐ sān zhǒng rén duàn sān zhǒng jié,wèi shēn jiànyíjiè jìn qǔ,shàng shàng shèng jìn dé ā luó hàn guǒ。

 佛言:“大慧,诸须陀洹、须陀洹果差别有三,谓下、中、上。大慧,下者,于诸有中极七返生;中者,三生、五生;上者,即于此生而入涅槃。大慧,此三种人断三种结,谓身见、疑、戒禁取,上上胜进得阿罗汉果。

 " dà huì,shēn jiàn yǒu èr zhǒng,wèi jù shēng jí fēn bié,rú yī yuán qǐ yǒu wàng jì xìng。dà huì,pì rú yī zhǐ yuán qǐ xìng gù,zhǒng zhǒng wàng jì zhí zhuó xìng shēng。bǐ fǎ dàn shì wàng fēn bié xiāng,fēi yǒu fēi wú,fēi yì yǒu yì wú。fán fū yú chī ér héng zhí zhuó,yóu rú kě shòu wàng shēng shuǐ xiǎng。cǐ fēn bié shēn jiàn,wú zhì huì gù jiǔ yuǎn xiāng yìng,jiàn rén wú wǒ jí shí shě lí。dà huì,jù shēng shēn jiàn,yǐ pǔ guān chá zì tā zhī shēn,shòu děng sì yùn wú sè xiàng gù,sè yóu dà zhǒng ér dé shēng gù,shì zhū dà zhǒng hù xiāng yīn gù,sè bù jí gù。rú shì guān yǐ,míng jiàn yǒu wú jí shí shě lí shě shēn jiàn gù,tān zé bù shēng。shì míng shēn jiàn xiāng。

 “大慧,身见有二种,谓俱生及分别,如依缘起有妄计性。大慧,譬如依止缘起性故,种种妄计执著性生。彼法但是妄分别相,非有非无,非亦有亦无。凡夫愚痴而横执著,犹如渴兽妄生水想。此分别身见,无智慧故久远相应,见人无我即时舍离。大慧,俱生身见,以普观察自他之身,受等四蕴无色相故,色由大种而得生故,是诸大种互相因故,色不集故。如是观已,明见有无即时舍离;舍身见故,贪则不生。是名身见相。

 " dà huì,yí xiāng zhě,yú suǒ zhèng fǎ shàn jiàn xiāng gù,jí xiān èr zhǒng shēn jiàn fēn bié duàn gù,yú zhū fǎ zhōng yí bù dé shēng,yì bù yú yú shēng dà shī xiǎng,wèi jìng bù jìng,shì míng yí xiāng。

 “大慧,疑相者,于所证法善见相故,及先二种身见分别断故,于诸法中疑不得生,亦不于余生大师想,为净不净,是名疑相。

 " dà huì,hé gù xū tuó huán bù qǔ jiè jìn?wèi yǐ míng jiàn shēng chù kǔ xiāng,shì gù bù qǔ。fū qí qǔ zhě,wèi zhū fán yú yú zhū yǒu zhōng tān zhe shì lè,kǔ xíng chí jiè yuàn shēng yú bǐ。xū tuó huán rén bù qǔ shì xiāng,wéi qiú suǒ zhèng zuì shèng wú lòu wú fēn bié fǎ,xiū xíng jiè pǐn。shì míng jiè jìn qǔ xiāng。

 “大慧,何故须陀洹不取戒禁?谓以明见生处苦相,是故不取。夫其取者,谓诸凡愚于诸有中贪著世乐,苦行持戒愿生于彼。须陀洹人不取是相,唯求所证最胜无漏无分别法,修行戒品。是名戒禁取相。

 " dà huì,xū tuó huán rén shě sān jié gù,lí tān chēn chī。"

 “大慧,须陀洹人舍三结故,离贪瞋痴。”

 dà huì bái yán:" tān yǒu duō zhǒng,shě hé děng tān?"

 大慧白言:“贪有多种,舍何等贪?”

 fú yán:" dà huì,shě yú nǚ sè chán mián tān yù,jiàn cǐ xiàn lè shēng lái kǔ gù,yòu dé sān mèi shū shèng lè gù,shì gù shě bǐ fēi niè pán tān。

 佛言:“大慧,舍于女色缠绵贪欲,见此现乐生来苦故,又得三昧殊胜乐故,是故舍彼非涅槃贪。

 " dà huì,yún hé sī tuó hán guǒ?wèi bù liǎo sè xiàng qǐ sè fēn bié,yī wǎng lái yǐ,shàn xiū chán xíng,jǐn kǔ biān jì ér bān niè pán,shì míng sī tuó hán。

 “大慧,云何斯陀含果?谓不了色相起色分别,一往来已,善修禅行,尽苦边际而般涅槃,是名斯陀含。

 " dà huì,yún hé ā nà hán guǒ?wèi yú guò wèi xiàn zài sè xiàng,qǐ yǒu wú jiàn,fēn bié guò è,suí mián bù qǐ,yǒng shě zhū jié,gèng bù hái lái,shì míng ā nà hán。

 “大慧,云何阿那含果?谓于过未现在色相,起有无见,分别过恶,随眠不起,永舍诸结,更不还来,是名阿那含。

 " dà huì,ā luó hàn zhě,wèi zhū chán sān mèi jiě tuō lì tōng xī yǐ chéng jiù,fán nǎo zhū kǔ fēn bié yǒng jǐn,shì míng ā luó hàn。"

 “大慧,阿罗汉者,谓诸禅三昧解脱力通悉已成就,烦恼诸苦分别永尽,是名阿罗汉。”

 dà huì yán:" shì zūn,ā luó hàn yǒu sān zhǒng,wèi yī xiàng qù jìtuì pú tí yuànfú suǒ biàn huà,cǐ shuō hé zhě?"

 大慧言:“世尊,阿罗汉有三种,谓一向趣寂、退菩提愿、佛所变化,此说何者?”

 fú yán:" dà huì,cǐ shuō qù jì,fēi shì qí yú。dà huì,yú èr zhǒng rén,wèi yǐ céng fā qiǎo fāng biàn yuàn,jí wèi zhuāng yán zhū fú zhòng huì,yú bǐ shì shēng。dà huì,yú xū wàng chù shuō zhǒng zhǒng fǎ,suǒ wèi zhèng guǒchán zhě jí chán jiē xìng lí gù,zì xīn suǒ jiàn de guǒ xiāng gù。dà huì,wèi duò wǒ jiàn jí zhū jié bù duàn。

 佛言:“大慧,此说趣寂,非是其余。大慧,余二种人,谓已曾发巧方便愿,及为庄严诸佛众会,于彼示生。大慧,于虚妄处说种种法,所谓证果、禅者及禅皆性离故,自心所见得果相故。大慧,若须陀洹作如是念‘我离诸结’则有二过,谓堕我见及诸结不断。

 " fù cì,dà huì,ruò yù chāo guò zhū chánwú liàngwú sè jiè zhě,yīng lí zì xīn suǒ jiàn zhū xiàng。dà huì,xiǎng shòu miè sān mèi,chāo zì xīn suǒ jiàn jìng zhě,bù rán!bù lí xīn gù。"

 “复次,大慧,若欲超过诸禅、无量、无色界者,应离自心所见诸相。大慧,想受灭三昧,超自心所见境者,不然!不离心故。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yán:

 尔时,世尊重说颂言:

 " zhū chán yǔ wú liàng,wú sè sì mó tí,

 “诸禅与无量, 无色四摩提,

 jí yǐ xiǎng shòu miè,wéi xīn bù kě dé。

 及以想受灭, 唯心不可得。

 yù liú yī lái guǒ,bù hái ā luó hàn,

 预流一来果, 不还阿罗汉,

 rú shì zhū shèng rén,xī yī xīn wàng yǒu。

 如是诸圣人, 悉依心妄有。

 chán zhě chán suǒ yuán,duàn huò jiàn zhēn dì,

 禅者禅所缘, 断惑见真谛,

 cǐ jiē shì wàng xiǎng,le zhī jí jiě tuō。

 此皆是妄想, 了知即解脱。

 " fù cì,dà huì,yǒu èr zhǒng jué zhì,wèi guān chá zhì,jí qǔ xiāng fēn bié zhí zhuó jiàn lì zhì。guān chá zhì zhě,wèi guān yī qiè fǎ,lí sì jù bù kě dé。sì jù zhě,wèi yī yìjù bù jùyǒu fēi yǒucháng wú cháng děng。wǒ yǐ zhū fǎ lí cǐ sì jù,shì gù shuō yán yī qiè fǎ lí。dà huì,rú shì guān fǎ,rǔ yīng xiū xué。yún hé qǔ xiāng fēn bié zhí zhuó jiàn lì zhì?wèi yú jiān shī nuǎn dòng zhū dà zhǒng xìng,qǔ xiāng zhí zhuó xū wàng fēn bié,yǐ zōngyīnyù ér wàng jiàn lì,shì míng qǔ xiāng fēn bié zhí zhuó jiàn lì zhì。shì míng èr zhǒng jué zhì xiāng。pú sà mó hē sà zhī cǐ zhì xiāng,jí néng tōng dá rén fǎ wú wǒ,yǐ wú xiāng zhì yú jiě xíng dì shàn qiǎo guān chá,rù yú chū dì,dé bǎi sān mèi,yǐ shèng sān mèi lì jiàn bǎi fúbǎi pú sà,zhī qián hòu jì gè bǎi jié shì,guāng míng zhào yào bǎi fú shì jiè shàn néng le zhī shàng shàng dì xiāng,yǐ shèng yuàn lì biàn xiàn zì zài,zhì fǎ yún dì ér shòu guàn dǐng,rù yú fú dì shí wú jìn yuàn chéng jiù zhòng shēng,zhǒng zhǒng yīng xiàn wú yǒu xiū xī,ér héng ān zhù zì jué jìng jiè sān mèi shèng lè。

 “复次,大慧,有二种觉智,谓观察智,及取相分别执著建立智。观察智者,谓观一切法,离四句不可得。四句者,谓一异、俱不俱、有非有、常无常等。我以诸法离此四句,是故说言一切法离。大慧,如是观法,汝应修学。云何取相分别执著建立智?谓于坚湿暖动诸大种性,取相执著虚妄分别,以宗、因、喻而妄建立,是名取相分别执著建立智。是名二种觉智相。菩萨摩诃萨知此智相,即能通达人法无我,以无相智于解行地善巧观察,入于初地,得百三昧,以胜三昧力见百佛、百菩萨,知前后际各百劫事,光明照曜百佛世界;善能了知上上地相,以胜愿力变现自在,至法云地而受灌顶,入于佛地;十无尽愿成就众生,种种应现无有休息,而恒安住自觉境界三昧胜乐。

 " fù cì,dà huì,pú sà mó hē sà dāng shàn le zhī dà zhǒng zào sè。yún hé le zhī?dà huì,pú sà mó hē sà yīng rú shì guān,bǐ zhū dà zhǒng,zhēn shí bù shēng yǐ zhū sān jiè dàn shì fēn bié,wéi xīn suǒ xiàn,wú yǒu wài wù。rú shì guān shí,dà zhǒng suǒ zào xī jiē xìng lí,chāo guò sì jù,wú wǒwǒ suǒ,zhù rú shí chù,chéng wú shēng xiàng。

 “复次,大慧,菩萨摩诃萨当善了知大种造色。云何了知?大慧,菩萨摩诃萨应如是观,彼诸大种,真实不生;以诸三界但是分别,唯心所现,无有外物。如是观时,大种所造悉皆性离,超过四句,无我、我所,住如实处,成无生相。

 " dà huì,bǐ zhū dà zhǒng yún hé zào sè?dà huì,wèi xū wàng fēn bié jīn rùn dà zhǒng,chéng nèi wài shuǐ jiè yàn shèng dà zhǒng,chéng nèi wài huǒ jiè piāo dòng dà zhǒng,chéng nèi wài fēng jiè sè fēn duàn dà zhǒng,chéng nèi wài dì jiè。lí yú xū kōng,yóu zhí zhuó xié dì,wǔ yùn jù jí dà zhǒng zào sè shēng。

 “大慧,彼诸大种云何造色?大慧,谓虚妄分别津润大种,成内外水界;焰盛大种,成内外火界;飘动大种,成内外风界;色分段大种,成内外地界。离于虚空,由执著邪谛,五蕴聚集大种造色生。

 " dà huì,shí zhě,yǐ zhí zhuó zhǒng zhǒng yán shuō jìng jiè,wèi yīn qǐ gù,yú yú qù zhōng xiāng xù shòu shēng。dà huì,dì děng zào sè yǒu dà zhǒng yīn,fēi sì dà zhǒng wèi dà zhǒng yīn。hé yǐ gù?wèi ruò yǒu fǎ yǒu xíng xiāng zhě,zé shì suǒ zuò fēi wú xíng zhě。dà huì,cǐ dà zhǒng zào sè xiàng,wài dào fēn bié,fēi shì wǒ shuō。

 “大慧,识者,以执著种种言说境界,为因起故,于余趣中相续受生。大慧,地等造色有大种因,非四大种为大种因。何以故?谓若有法有形相者,则是所作非无形者。大慧,此大种造色相,外道分别,非是我说。

 " fù cì,dà huì,wǒ jīn dāng shuō wǔ yùn tǐ xiāng,wèi sèshòuxiǎngxíngshí。dà huì,sè wèi sì dà jí suǒ zào sè,cǐ gè yì xiāng。shòu děng fēi sè,dà huì,fēi sè zhū yùn,yóu rú xū kōng wú yǒu sì shù。dà huì,pì rú xū kōng chāo guò shù xiāng,rán fēn bié yán cǐ shì xū kōng fēi sè zhū yùn yì fù rú shì,lí zhū shù xiāng,lí yǒu wú děng sì zhǒng jù gù。shù xiāng zhě,yú fū suǒ shuō,fēi zhū shèng zhě。zhū shèng dàn shuō rú huàn suǒ zuò,wéi jiǎ shī shè lí yì bù yì,rú mèng rú xiàng wú bié suǒ yǒu bù liǎo shèng zhì suǒ xíng jìng gù,jiàn yǒu zhū yùn fēn bié xiàn qián。shì míng zhū yùn zì xìng xiāng。dà huì,rú shì fēn bié,rǔ yīng shě lí shě lí cǐ yǐ,shuō jì jìng fǎ,duàn yī qiè shā zhū wài dào jiàn,jìng fǎ wú wǒ rù yuǎn xíng dì,chéng jiù wú liàng zì zài sān mèi,huò yì shēng shēn,rú huàn sān mèi lì tōng zì zài jiē xī jù zú,yóu rú dà dì pǔ yì qún shēng。

 “复次,大慧,我今当说五蕴体相,谓色、受、想、行、识。大慧,色谓四大及所造色,此各异相。受等非色,大慧,非色诸蕴,犹如虚空无有四数。大慧,譬如虚空超过数相,然分别言此是虚空;非色诸蕴亦复如是,离诸数相,离有无等四种句故。数相者,愚夫所说,非诸圣者。诸圣但说如幻所作,唯假施设离异不异,如梦如像无别所有;不了圣智所行境故,见有诸蕴分别现前。是名诸蕴自性相。大慧,如是分别,汝应舍离;舍离此已,说寂静法,断一切刹诸外道见,净法无我入远行地,成就无量自在三昧,获意生身,如幻三昧力通自在皆悉具足,犹如大地普益群生。

 " fù cì,dà huì,niè pán yǒu sì zhǒng。hé děng wéi sì?wèi zhū fǎ zì xìng wú xìng niè pánzhǒng zhǒng xiāng xìng wú xìng niè pánjué zì xiāng xìng wú xìng niè pánduàn zhū yùn zì gòng xiāng liú zhù niè pán。dà huì,cǐ sì niè pán shì wài dào yì,fēi wǒ suǒ shuō。dà huì,wǒ suǒ shuō zhě,fēn bié ěr yàn shí miè,míng wéi niè pán。"

 “复次,大慧,涅槃有四种。何等为四?谓诸法自性无性涅槃、种种相性无性涅槃、觉自相性无性涅槃、断诸蕴自共相流注涅槃。大慧,此四涅槃是外道义,非我所说。大慧,我所说者,分别尔焰识灭,名为涅槃。”

 dà huì yán:" shì zūn,qǐ bù jiàn lì bā zhǒng shí yé?"

 大慧言:“世尊,岂不建立八种识耶?”

 fú yán:" jiàn lì。"

 佛言:“建立。”

 dà huì yán:" ruò jiàn lì zhě,yún hé dàn shuō yì shí miè,fēi qī shí miè?"

 大慧言:“若建立者,云何但说意识灭,非七识灭?”

 fú yán:" dà huì,yǐ bǐ wèi yīn jí suǒ yuán gù,qī shí de shēng。dà huì,yì shí fēn bié jìng jiè qǐ zhí zhuó shí,shēng zhū xí qì,zhǎng yǎng cáng shí,yóu shì yì jù,wǒwǒ suǒ zhí,sī liang suí zhuǎn wú bié tǐ xiāng,cáng shí wèi yīnwèi suǒ yuán gù,zhí zhuó zì xīn suǒ xiàn jìng jiè,xīn jù shēng qǐ,zhǎn zhuǎn wéi yīn。dà huì,pì rú hǎi làng,zì xīn suǒ xiàn jìng jiè fēng chuī ér yǒu qǐ miè。shì gù yì shí miè shí,qī shí yì miè。"

 佛言:“大慧,以彼为因及所缘故,七识得生。大慧,意识分别境界起执著时,生诸习气,长养藏识,由是意俱,我、我所执,思量随转;无别体相,藏识为因、为所缘故,执著自心所现境界,心聚生起,展转为因。大慧,譬如海浪,自心所现境界风吹而有起灭。是故意识灭时,七识亦灭。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yuē:

 尔时,世尊重说颂曰:

 " wǒ bù yǐ zì xìng,jí yǐ yú zuò xiāng,

 “我不以自性, 及以于作相,

 fēn bié jìng shí miè,rú shì shuō niè pán。

 分别境识灭, 如是说涅槃。

 yì shí wèi xīn yīn,xīn wèi yì jìng jiè,

 意识为心因, 心为意境界,

 yīn jí suǒ yuán gù,zhū shí yī zhǐ shēng。

 因及所缘故, 诸识依止生。

 rú dà bào liú jǐn,bō làng zé bù qǐ,

 如大瀑流尽, 波浪则不起,

 rú shì yì shí miè,zhǒng zhǒng shí bù shēng。

 如是意识灭, 种种识不生。

 " fù cì,dà huì,wǒ jīn dāng shuō wàng jì zì xìng chā bié xiāng。lìng rǔ jí zhū pú sà mó hē sà shàn zhī cǐ yì,chāo zhū wàng xiǎng,zhèng shèng zhì jìng zhī wài dào fǎ,yuǎn lí néng qǔ suǒ qǔ fēn bié yú yī tā qǐ zhǒng zhǒng xiāng zhòng,bù gēng qǔ zhe wàng suǒ jì xiāng。

 “复次,大慧,我今当说妄计自性差别相。令汝及诸菩萨摩诃萨善知此义,超诸妄想,证圣智境;知外道法,远离能取所取分别;于依他起种种相中,不更取著妄所计相。

 " dà huì,yún hé wàng jì zì xìng chā bié xiāng?suǒ wèi yán shuō fēn biésuǒ shuō fēn biéxiāng fēn biécái fēn biézì xìng fēn biéyīn fēn biéjiàn fēn biélǐ fēn biéshēng fēn biébù shēng fēn biéxiāng shǔ fēn biéfù jiě fēn bié。dà huì,cǐ shì wàng jì zì xìng chā bié xiāng。

 “大慧,云何妄计自性差别相?所谓言说分别、所说分别、相分别、财分别、自性分别、因分别、见分别、理分别、生分别、不生分别、相属分别、缚解分别。大慧,此是妄计自性差别相。

 " yún hé yán shuō fēn bié?wèi zhí zhuó zhǒng zhǒng měi miào yīn cí,shì míng yán shuō fēn bié。

 “云何言说分别?谓执著种种美妙音词,是名言说分别。

 " yún hé suǒ shuō fēn bié?wèi zhí yǒu suǒ shuō shì shì shèng zhì suǒ zhèng jìng,yī cǐ qǐ shuō,shì míng suǒ shuō fēn bié。

 “云何所说分别?谓执有所说事是圣智所证境,依此起说,是名所说分别。

 " yún hé xiāng fēn bié?wèi jí yú bǐ suǒ shuō shì zhōng,rú kě shòu xiǎng,fēn bié zhí zhuó jiān shī nuǎn dòng děng yī qiè zhū xiàng,shì míng xiāng fēn bié。

 “云何相分别?谓即于彼所说事中,如渴兽想,分别执著坚湿暖动等一切诸相,是名相分别。

 " yún hé cái fēn bié?wèi qǔ zhe zhǒng zhǒng jīn yín děng bǎo,ér qǐ yán shuō,shì míng cái fēn bié。

 “云何财分别?谓取著种种金银等宝,而起言说,是名财分别。

 " yún hé zì xìng fēn bié?wèi yǐ è jiàn rú shì fēn bié cǐ zì xìng,jué dìng fēi yú,shì míng zì xìng fēn bié。

 “云何自性分别?谓以恶见如是分别此自性,决定非余,是名自性分别。

 " yún hé yīn fēn bié?wèi yú yīn yuán fèn bié yǒu wú,yǐ cǐ yīn xiāng ér néng shēng gù,shì míng yīn fēn bié。

 “云何因分别?谓于因缘分别有无,以此因相而能生故,是名因分别。

 " yún hé jiàn fēn bié?wèi zhū wài dào è jiàn,zhí zhuó yǒu wúyī yìjù bù jù děng,shì míng jiàn fēn bié。

 “云何见分别?谓诸外道恶见,执著有无、一异、俱不俱等,是名见分别。

 " yún hé lǐ fēn bié?wèi yǒu zhí zhuó wǒwǒ suǒ xiāng,ér qǐ yán shuō,shì míng lǐ fēn bié。

 “云何理分别?谓有执著我、我所相,而起言说,是名理分别。

 " yún hé shēng fēn bié?wèi jì zhū fǎ ruò yǒu ruò wú,cóng yuán ér shēng,shì míng shēng fēn bié。

 “云何生分别?谓计诸法若有若无,从缘而生,是名生分别。

 " yún hé bù shēng fēn bié?wèi jì yī qiè fǎ běn lái bù shēng,wèi yǒu zhū yuán ér xiān yǒu tǐ,bù cóng yīn qǐ,shì míng bù shēng fēn bié。

 “云何不生分别?谓计一切法本来不生,未有诸缘而先有体,不从因起,是名不生分别。

 " yún hé xiāng shǔ fēn bié?wèi cǐ yǔ bǐ dì xiāng xì shǔ,rú zhēn yǔ xiàn,shì míng xiāng shǔ fēn bié。

 “云何相属分别?谓此与彼递相系属,如针与线,是名相属分别。

 " yún hé fù jiě fēn bié?wèi zhí yīn néng fù ér yǒu suǒ fù,rú rén yǐ shéng fāng biàn lì gù fù yǐ fù jiě,shì míng fù jiě fēn bié。

 “云何缚解分别?谓执因能缚而有所缚,如人以绳方便力故缚已复解,是名缚解分别。

 " dà huì,cǐ shì wàng jì xìng chā bié xiāng,yī qiè fán yú yú zhōng zhí zhuó ruò yǒu ruò wú。dà huì,yú yuán qǐ zhōng,zhí zhuó zhǒng zhǒng wàng jì zì xìng rú yī yú huàn jiàn zhǒng zhǒng wù,fán yú fēn bié jiàn yì yú huàn。dà huì,huàn yǔ zhǒng zhǒng,fēi yì fēi bù yì。ruò yì zhě,yīng huàn fēi zhǒng zhǒng yīn ruò yī zhě,huàn yǔ zhǒng zhǒng yīng wú chā bié,rán jiàn chā bié。shì gù fēi yìfēi bù yì。dà huì,rǔ jí zhū pú sà mó hē sà,yú huàn yǒu wú,bù yīng shēng zhe。"

 “大慧,此是妄计性差别相,一切凡愚于中执著若有若无。大慧,于缘起中,执著种种妄计自性;如依于幻见种种物,凡愚分别见异于幻。大慧,幻与种种,非异非不异。若异者,应幻非种种因;若一者,幻与种种应无差别,然见差别。是故非异、非不异。大慧,汝及诸菩萨摩诃萨,于幻有无,不应生著。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yán:

 尔时,世尊重说颂言:

 " xīn wèi jìng suǒ fù,jué xiǎng zhì suí zhuǎn,

 “心为境所缚, 觉想智随转,

 wú xiāng zuì shèng chù,píng děng zhì huì shēng。

 无相最胜处, 平等智慧生。

 zài wàng jì shì yǒu,yú yuán qǐ zé wú,

 在妄计是有, 于缘起则无,

 wàng jì mí huò qǔ,yuán qǐ lí fēn bié。

 妄计迷惑取, 缘起离分别。

 zhǒng zhǒng zhī fēn shēng,rú huàn bù chéng jiù,

 种种支分生, 如幻不成就,

 suī xiàn zhǒng zhǒng xiāng,wàng fēn bié zé wú。

 虽现种种相, 妄分别则无。

 bǐ xiāng jí shì guò,jiē cóng xīn fù shēng,

 彼相即是过, 皆从心缚生,

 wàng jì zhě bù liǎo,fēn bié yuán qǐ fǎ。

 妄计者不了, 分别缘起法。

 cǐ zhū wàng jì xìng,jiē jí shì yuán qǐ,

 此诸妄计性, 皆即是缘起,

 wàng jì yǒu zhǒng zhǒng,yuán qǐ zhōng fēn bié。

 妄计有种种, 缘起中分别。

 shì sú dì yī yì,dì sān wú yīn shēng,

 世俗第一义, 第三无因生,

 wàng jì shì shì sú,duàn zé shèng jìng jiè。

 妄计是世俗, 断则圣境界。

 rú xiū guān xíng zhě,yú yī zhǒng zhǒng xiàn,

 如修观行者, 于一种种现,

 yú bǐ wú zhǒng zhǒng,wàng jì xiàng rú shì。

 于彼无种种, 妄计相如是。

 rú mù zhǒng zhǒng yì,wàng xiǎng jiàn zhòng sè,

 如目种种翳, 妄想见众色,

 bǐ wú sè fēi sè,bù liǎo yuán qǐ rán。

 彼无色非色, 不了缘起然。

 rú jīn lí chén gòu,rú shuǐ lí ní zhuó,

 如金离尘垢, 如水离泥浊,

 rú xū kōng wú yún,wàng xiǎng jìng rú shì。

 如虚空无云, 妄想净如是。

 wú yǒu wàng jì xìng,ér yǒu yú yuán qǐ,

 无有妄计性, 而有于缘起,

 jiàn lì jí fěi bàng,sī yóu fēn bié huài。

 建立及诽谤, 斯由分别坏。

 ruò wú wàng jì xìng,ér yǒu yuán qǐ zhě,

 若无妄计性, 而有缘起者,

 wú fǎ ér yǒu fǎ,yǒu fǎ cóng wú shēng。

 无法而有法, 有法从无生。

 yī yīn yú wàng jì,ér dé yǒu yuán qǐ,

 依因于妄计, 而得有缘起,

 xiāng míng cháng xiāng suí,ér shēng yú wàng jì。

 相名常相随, 而生于妄计。

 yǐ yuán qǐ yī wàng,jiū jìng bù chéng jiù,

 以缘起依妄, 究竟不成就,

 shì shí xiàn qīng jìng,míng wéi dì yī yì。

 是时现清净, 名为第一义。

 wàng jì yǒu shí èr,yuán qǐ yǒu liù zhǒng,

 妄计有十二, 缘起有六种,

 zì zhèng zhēn rú jìng,bǐ wú yǒu chā bié。

 自证真如境, 彼无有差别。

 wǔ fǎ wéi zhēn shí,sān zì xìng yì ěr,

 五法为真实, 三自性亦尔,

 xiū xíng zhě guān cǐ,bù yuè yú zhēn rú。

 修行者观此, 不越于真如。

 yī yú yuán qǐ xiāng,wàng jì zhǒng zhǒng míng,

 依于缘起相, 妄计种种名,

 bǐ zhū wàng jì xiāng,jiē yīn yuán qǐ yǒu。

 彼诸妄计相, 皆因缘起有。

 zhì huì shàn guān chá,wú yuán wú wàng jì,

 智慧善观察, 无缘无妄计,

 zhēn shí zhōng wú wù,yún hé qǐ fēn bié?

 真实中无物, 云何起分别?

 yuán chéng ruò shì yǒu,cǐ zé lí yǒu wú,

 圆成若是有, 此则离有无,

 jì yǐ lí yǒu wú,yún hé yǒu èr xìng?

 既已离有无, 云何有二性?

 wàng jì yǒu èr xìng,èr xìng shì ān lì,

 妄计有二性, 二性是安立,

 fēn bié jiàn zhǒng zhǒng,qīng jìng shèng suǒ xíng。

 分别见种种, 清净圣所行。

 wàng jì zhǒng zhǒng xiāng,yuán qǐ zhōng fēn bié,

 妄计种种相, 缘起中分别,

 ruò yì cǐ fēn bié,zé duò wài dào lùn。

 若异此分别, 则堕外道论。

 yǐ zhū wàng jiàn gù,wàng jì yú wàng jì,

 以诸妄见故, 妄计于妄计,

 lí cǐ èr jì zhě,zé wéi zhēn shí fǎ。"

 离此二计者, 则为真实法。”

 dà huì pú sà mó hē sà,fù bái fó yán:" shì zūn,wéi yuàn wèi shuō,zì zhèng shèng zhì xíng xiāng,jí yī chéng xíng xiāng。wǒ jí zhū pú sà mó hē sà dé cǐ shàn qiǎo,yú fó fǎ zhōng bù yóu tā wù。"

 大慧菩萨摩诃萨,复白佛言:“世尊,惟愿为说,自证圣智行相,及一乘行相。我及诸菩萨摩诃萨得此善巧,于佛法中不由他悟。”

 fú yán:" dì tīng!dāng wèi rǔ shuō。"

 佛言:“谛听!当为汝说。”

 dà huì yán:" wéi。"

 大慧言:“唯。”

 fú yán:" dà huì,pú sà mó hē sà,yī zhū shèng jiào wú yǒu fèn bié,dú chǔ xián jìng guān chá zì jué,bù yóu tā wù lí fēn bié jiàn,shàng shàng shēng jìn,rù rú lái dì。rú shì xiū xíng,míng zì zhèng shèng zhì xíng xiāng。

 佛言:“大慧,菩萨摩诃萨,依诸圣教无有分别,独处闲静观察自觉,不由他悟离分别见,上上升进,入如来地。如是修行,名自证圣智行相。

 " yún hé míng yī chéng xíng xiāng?wèi dé zhèng zhī yī chéng dào gù。yún hé míng wéi zhī yī chéng dào?wèi lí néng qǔsuǒ qǔ fēn bié,rú shí ér zhù。dà huì,cǐ yī chéng dào,wéi chú rú lái,fēi wài dàoèr chéngfàn tiān wáng děng zhī suǒ néng dé。"

 “云何名一乘行相?谓得证知一乘道故。云何名为知一乘道?谓离能取、所取分别,如实而住。大慧,此一乘道,唯除如来,非外道、二乘、梵天王等之所能得。”

 dà huì bái fó yán:" shì zūn,hé gù shuō yǒu sān shèng,bù shuō yī chéng?"

 大慧白佛言:“世尊,何故说有三乘,不说一乘?”

 fú yán:" dà huì,shēng wényuán jué,wú zì bān niè pán fǎ gù,wǒ shuō yī chéng。yǐ bǐ dàn yī rú lái suǒ shuō diào fú yuǎn lí,rú shì xiū xíng ér dé jiě tuō,fēi zì suǒ de yòu bǐ wèi néng chú miè zhì zhàng jí yè xí qì,wèi jué fǎ wú wǒ,wèi míng bù sī yì biàn yì sǐ,shì gù wǒ shuō yǐ wéi sān shèng。ruò bǐ néng chú yī qiè guò xí,jué fǎ wú wǒ,shì shí nǎi lí sān mèi suǒ zuì,yú wú lòu jiè ér dé jué wù yǐ,yú chū shì shàng shàng wú lòu jiè zhōng xiū zhū gōng dé,pǔ shǐ mǎn zú,huò bù sī yì zì zài fǎ shēn。"

 佛言:“大慧,声闻、缘觉,无自般涅槃法故,我说一乘。以彼但依如来所说调伏远离,如是修行而得解脱,非自所得;又彼未能除灭智障及业习气,未觉法无我,未名不思议变易死,是故我说以为三乘。若彼能除一切过习,觉法无我,是时乃离三昧所醉,于无漏界而得觉悟已,于出世上上无漏界中修诸功德,普使满足,获不思议自在法身。”

 ěr shí,shì zūn zhòng shuō sòng yán:

 尔时,世尊重说颂言:

 " tiān chéng jí fàn chéng,shēng wén yuán jué chéng,

 “天乘及梵乘, 声闻缘觉乘,

 zhū fú rú lái chéng,zhū chéng wǒ suǒ shuō。

 诸佛如来乘, 诸乘我所说。

 nǎi zhì yǒu xīn qǐ,zhū chéng wèi jiū jìng,

 乃至有心起, 诸乘未究竟,

 bǐ xīn zhuǎn miè yǐ,wú chéng jí chéng zhě。

 彼心转灭已, 无乘及乘者。

 wú yǒu chéng jiàn lì,wǒ shuō wèi yī chéng,

 无有乘建立, 我说为一乘,

 wèi shè yú fū gù,shuō zhū chéng chā bié。

 为摄愚夫故, 说诸乘差别。

 jiě tuō yǒu sān zhǒng,wèi lí zhū fán nǎo,

 解脱有三种, 谓离诸烦恼,

 jí yǐ fǎ wú wǒ,píng děng zhì jiě tuō。

 及以法无我, 平等智解脱。

 pì rú hǎi zhōng mù,cháng suí bō làng zhuǎn,

 譬如海中木, 常随波浪转,

 shēng wén xīn yì rán,xiāng fēng suǒ piào jī。

 声闻心亦然, 相风所漂激。

 suī miè qǐ fán nǎo,yóu bèi xí qì fù,

 虽灭起烦恼, 犹被习气缚,

 sān mèi jiǔ suǒ zuì,zhù yú wú lòu jiè。

 三昧酒所醉, 住于无漏界。

 bǐ fēi jiū jìng qù,yì fù bù tuì zhuǎn,

 彼非究竟趣, 亦复不退转,

 yǐ dé sān mèi shēn,nǎi zhì jié bù jué。

 以得三昧身, 乃至劫不觉。

 pì rú hūn zuì rén,jiǔ xiāo rán hòu wù,

 譬如昏醉人, 酒消然后悟,

 shēng wén yì rú shì,jué hòu dàng chéng fú。"

 声闻亦如是, 觉后当成佛。”

 通过以上的讲述我们可以知道楞伽经拼音全文的一部分,其实念诵楞伽经的拼音能够让我们在念诵时更加的准确和规范,使我们的念诵效果事半功倍,而且通过念诵楞伽经还可以帮助我们远离一切的劫难,使我们的人生能一帆风顺。以上如有不正确之处请多多包涵。

相关文章

猜你喜欢

 • 初识佛法

 • 佛学课本

 • 佛光教科书

版权所有:金刚经注音网